Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze


Uchwała Nr XXXII/236/2018
Rady Gminy Obrzycko
 
z dnia 12 marca 2018 r.
 
w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
Na podstawie art.418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130), na wniosek Wójta Gminy Obrzycko, Rada Gminy Obrzycko, uchwala co następuje:
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Obrzycko dokonuje się podziału Gminy Obrzycko na okręgi wyborcze, ustala się granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.
§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu w Poznaniu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.
§ 4. Na ustalenie Rady Gminy w Obrzycku w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Pile w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Obrzycko na okręgi wyborcze i  uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Obrzycko na okręgi wyborcze w zakresie zmiany granic okręgu nr 10 i 13.
§ 6.  Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 632
Data wytworzenia: 16-03-2018, 13:10:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-03-2018, 13:14:08 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego