Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

V Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.05.2015 r.
PBR.0002.3.2015                
 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
V Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się

w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 13 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.       Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia  10 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z budynkiem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Brączewo.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko (wyznaczenie korytarza dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Wronki – Czarnków po śladzie istniejącej linii 110 kV w m. Piotrowo).
10.    Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zielonagóra z przeznaczeniem terenów objętych uchwałą pod aktywizację gospodarczą z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w tym  w szczególności biogazowni.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie wyznaczenia obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Obrzycko (działka nr 10/5 i 14 Koźmin).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Obrzycko (część działki nr 186/3 Piotrowo).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Obrzycko (część działki nr 337/28 Brączewo obręb Jaryszewo).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Obrzycko (działka nr 194/2 Dobrogostowo).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Obrzycko (działka nr 127/7 i 129/6 Piotrowo).
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o numerze ewid. 186/3 w obrębie Piotrowo.
20.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
21.    Interpelacje i zapytania radnych.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
23.    Wolne wnioski i informacje.
24.    Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 797
Data wytworzenia: 13-05-2015, 08:04:31 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-05-2015, 08:09:25 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego