Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2014”

WÓJT  GMINY  OBRZYCKO
o g ł a s z a


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w  Programie współpracy będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014

A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  -  4 000,00  zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu  o  istniejącą bazę sportową poprzez organizowanie rozgrywek sportowych (spartakiad, turniejów, zawodów sportowych) dla dzieci i młodzieży z Gminy Obrzycko ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych             -  7 000,00  zł

Działania na rzecz poprawy warunków integracji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Obrzycko ze środowiskiem poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, zajęć integracyjnych lub rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

C) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym          -  2 100,00  zł

Działania na rzecz poprawy warunków integracji osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Obrzycko ze środowiskiem poprzez organizowanie spotkań integracyjnych dla seniorów.
                                                                                              
2. Zasady przyznawania dotacji:
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w rozumieniu zapisów ustawy o której mowa wyżej.                             
- W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
- Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować takie zadania.

4. Terminy i warunki realizacji zadań:

Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia określonego w podpisanej umowie nie dłużej niż do 15 grudnia 2014 roku.
 
5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do 03 lutego 2014 roku  w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64 - 520 Obrzycko, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Obrzycko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2014 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty należy składać w  zaklejonych i opieczętowanych kopertach
z opisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2014 roku. Zadanie z zakresu obszaru … (obszar zadania, rodzaj zadania oraz szczegółowa nazwa zadania)”. Każde zadanie w odrębnej kopercie.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2. Do oferty należy dołączyć:
-  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
-  aktualny statut organizacji;
-  dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną - oświadczenie, że prowadzona działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie).

W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotacje powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.

3. Kryteria oceny wniosków określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Złożone oferty będą zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrzycko.

5. Konkurs ofert rozstrzyga Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

6. Oferty będą rozpatrywane pod względem merytorycznym: możliwości realizacji zadania w tym doświadczenie i zaplecze oferenta; kwalifikacje realizatorów; ocena dotychczasowej współpracy; ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

7. Od postanowień Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po wyborze ofert.
 
9. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2014) i w roku poprzednim (2013) zadaniach tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami:
 
W obszarze (A) działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
- 10 000,00 zł

W obszarze (B) działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- 3 200,00 zł


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 919
Data wytworzenia: 10-01-2014, 11:01:09 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-01-2014, 12:18:11 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 10-01-2014, 12:22:15 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego