Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
 
 
 WÓJT GMINY OBRZYCKO
 
o g ł a s z a
 
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
 
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w  Programie współpracy będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
 
A) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym  -  2 100,00 zł
 
Działania na rzecz poprawy warunków integracji osób w wieku emerytalnym ze środowiskiem poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych oraz paczek świątecznych dla emerytów; samotnych seniorów, rencistów oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Obrzycko.
                                                                                              
2. Zasady przyznawania dotacji:
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w rozumieniu zapisów ustawy o której mowa wyżej.                              
- W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
- Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 
3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować takie zadania.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadań:
Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia określonego w podpisanej umowie nie dłużej niż do 15 grudnia 2014 roku.
 
5. Termin i miejsce składania ofert
 
Oferty należy złożyć do 01 kwietnia 2014 roku  w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64 - 520 Obrzycko, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Obrzycko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 kwietnia 2014 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty należy składać w  zaklejonych i opieczętowanych kopertach
z opisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2014 roku. Zadanie z zakresu obszaru A (obszar zadania, rodzaj zadania oraz szczegółowa nazwa zadania)”. Każde zadanie w odrębnej kopercie.
 
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 
1. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 
2. Do oferty należy dołączyć:
-    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
-     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
-    aktualny statut organizacji;
- dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną - oświadczenie, że prowadzona działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie).
 
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotacje powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
 
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.
 
3. Kryteria oceny wniosków określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4. Złożone oferty będą zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrzycko. 
 
5. Konkurs ofert rozstrzyga Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 
6. Oferty będą rozpatrywane pod względem merytorycznym: możliwości realizacji zadania w tym doświadczenie i zaplecze oferenta; kwalifikacje realizatorów; ocena dotychczasowej współpracy; ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; wysokość środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 
7. Od postanowień Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji   nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po wyborze ofert.
 
9. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2014) i w roku poprzednim (2013) zadaniach tego samego rodzaju  i związanymi z nimi kosztami:
 
- brak zrealizowanych zadań
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 790
Data wytworzenia: 10-03-2014, 15:38:37 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-03-2014, 15:43:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego