Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


Obrzycko, dnia 27 lutego 2019 r.

 

 WÓJT GMINY OBRZYCKO

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

na podstawie art.11 ust.1, art.12 ust.1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)

 

SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynawowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. Wykształcenie wyższe magisterskie: zarzadzanie, administracja, prawo

 3. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Stan zdrowia umożliwiający prace na ww. stanowisku,

 6. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. Nieposzlakowana opinia,

 8. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym miedzy innymi programów komputerowych WORD, EXEL,

 9. Bardzo dobra znajomość prawa samorządowego, w tym co najmniej:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego,

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

 6. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

 7. Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych,

 8. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe

 1. Wymagania dodatkowe;

 1. Doświadczenia zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,

 2. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

 3. Umiejętność podejmowania decyzji,

 4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

 6. Predyspozycje osobowości tj. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, terminowość, sumienność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista,

 7. Bardzo dobra organizacja czasu,

 8. Prawo jazdy kat. B

 9. Dyspozycyjność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

 1. Kontrola wewnętrzna urzędu – stanowisk pracy,

 2. Opracowywanie projektów zmian regulaminu Urzędu, statutów jednostek pomocniczych,

 3. Nadzór nad opracowywaniem zakresu czynności na stanowiskach pracy,

 4. Nadzór nad realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,

 5. Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,

 6. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem kadr,

 7. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 8. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał,

 9. Koordynacja i nadzór wyborów, referentów i spisów,

 10. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych,

 11. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia,

 12. Udzielanie urlopów pracownikom,

 13. Organizacja naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie,

 14. Koordynacja i nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych,

 15. Organizacja przeprowadzania oceny pracowników Urzędu,

 16. Nadzór nad wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o dostępie do informacji publicznej,

 17. Koordynacja i nadzór obsługi prawnej wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych,

 18. Nadzór i koordynacja działań w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty

 19. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 1. Warunki pracy:

 1. Czas pracy – 1/2 etatu

 2. Bezpośredni kontakt z klientami.

 3. Praca o charakterze administracyjno - biurowym.

 4. Planowane zatrudnienie od dnia 01 kwietnia 2019 roku.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) – zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór nr 1)

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia itp.).

 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wyksztalcenie.

 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska sekretarza gminy.

 8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrzycku Aleja Jana Pawła II nr 1, 64 -520 Obrzycko do dnia 15 marca 2019 roku .do godz. 15:00 lub przesłać w terminie do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 15:00.

Oferty winne zostać złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Obrzycko”.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Komisja konkursowa przeprowadza postepowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:

 1. I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postepowania w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert,

 2. II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisje konkursową.

 1. Kandydaci dopuszczeni do udziału w II etapie zobowiązani są do stawienia się na posiedzenie Komisji konkursowej w wyznaczonym terminie.

 2. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.

 3. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez Komisje konkursową

 4. Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na stronie BIP Obrzycko www.bip.obrzycko.pl oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.

 5. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu: Katarzyna Paluszkiewicz – 61029013065.Wyświetleń strony: 1176
Data wytworzenia: 03-03-2019, 20:00:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-03-2019, 20:05:41 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 04-03-2019, 11:59:35 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego