Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 16.02.2016 r.

PBR.0002.1.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje
XIII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 29 lutego  2016 roku o godz. 1400
w świetlicy wiejskiej w  Słopanowie

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.    Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2016 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2016 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Biblioteki Gminy Obrzycko.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szamotuły zadań w zakresie prowadzenia gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Obrzycko.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 194/2 w m. Dobrogostowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.
13.    Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy rocznych planów pracy komisji na  2016 rok. 
14.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Obrzycko oraz z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomani za 2015 r.
15.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za  rok 2015.
16.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku za  rok 2015.
17.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeb związanych z realizacją tego zadania za rok 2015. 
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
20.    Wolne wnioski i informacje.
21.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 735
Data wytworzenia: 16-02-2016, 14:57:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-02-2016, 15:00:47 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego