Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 03.11.2014 r.

PBR.0002.9.2014

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że XLI  Sesja Rady Gminy Obrzycko,  odbędzie się w dniu 14 listopada  2014 roku o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko   na lata 2014 -2019.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2014 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Obrzycko na lata 2015-2019.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2015”.
13.    Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2014 rok.
14.    Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi w 2014 roku.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie sesji.

 Wyświetleń strony: 833
Data wytworzenia: 03-11-2014, 11:31:09 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-11-2014, 11:33:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego