Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.05.2020 r.

PBR.0002.4.2020

Z a w i a d o m i e n i e

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XV Sesję Rady Gminy Obrzycko, w dniu 26 maja 2020 roku o godz. 14:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Obrzycko.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2020 - 2029.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obrzycko.

 11. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Obrzycko.

 12. Debata nad raportem o stanie Gminy Obrzycko.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrzycko wotum zaufania.

 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2019.

 15. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

 16. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

 17. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 19. Odczytanie uchwały komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2019 rok.

 20. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrzycko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 24. Wolne wnioski i informacje.

 25. Zamknięcie sesji.

 

Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Obrzycko - www.bip.obrzycko.pl.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.Wyświetleń strony: 52
Data wytworzenia: 11-05-2020, 14:12:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-05-2020, 14:13:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego