Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko


 Obrzycko, dnia 10.09.2013 r.
PBR.0002.29.2013    
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 17 września 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013 -2019.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2013 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru dóbr kultury.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrzycko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012 r. Rady Gminy Obrzycku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 10/5 i 14 położonych w Koźminie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 10/5 i 14 położonych w Koźminie z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 1009
Data wytworzenia: 11-09-2013, 13:34:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-09-2013, 13:38:10 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 11-09-2013, 13:51:55 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego