Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 15.11.2017 r.
PBR.0002.8.2017      
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Piotrowie
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kv relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części drogi.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Karolin od sołectwa Gaj Mały i utworzenia nowego sołectwa Karolin.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

 
Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 510
Data wytworzenia: 15-11-2017, 12:10:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-11-2017, 12:15:07 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego