Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.11.2013 r.
PBR.0002.31.2013    
                                                      
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 26 listopada 2013 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014”.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 
17 września 2013 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Ordzin.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Obrzycko
z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012 r. Rady Gminy Obrzycko z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie możliwości budowy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości: Koźmin, Obrowo, Słopanowo, Kobylniki, Gaj Mały, Dobrogostowo, Ordzin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznej w rejonie miejscowości: Obrowo.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 953
Data wytworzenia: 19-11-2013, 09:08:44 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-11-2013, 09:11:22 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 19-11-2013, 09:15:21 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego