Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 27.05.2014 r.

PBR.0002.3.2014

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zawiadamia, że
XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 11 czerwca 2014 roku o godz. 13:00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014 – 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko (działki nr 127/7 i 129/6 obręb geodezyjny Piotrowo).
10. Przerwa w obradach.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z realizacji zadań w roku 2013 roku
12. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
13. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
15. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
16. Odczytanie opinii komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko.
18. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 1057
Data wytworzenia: 28-05-2014, 08:10:24 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-05-2014, 08:13:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego