Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) 
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 2913065, faks 61 2913065.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko zgodnie z uchwałami:
 
1) Uchwała Nr XXIX/172/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 10/5 i 14 obręb geodezyjny Koźmin z terenów użytkowanych rolniczo na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
 
2) Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część działki nr 186/3 Piotrowo) – na tereny pod odkrywkową eksploatację kopalin oraz produkcję i sprzedaż betonu. 
 
3) Uchwała Nr XXXV/216/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla działki nr 194/2 obręb geodezyjny Dobrogostowo na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
W ramach zamówienia należy wykonać :
·         analizę stopnia zgodności z obowiązującym studium
·         przygotowanie niezbędnych podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych
·         opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej)
·         opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu
·         prace planistyczne w tym:
- prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy do publicznego wglądu;
- udział w prezentacjach projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisjach i Sesji Rady Gminy oraz podczas dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami;
- przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami;
·         opracowanie projektu planu miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu (w wersji papierowej i elektronicznej)
·         w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie planu, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania planu, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag,
·         dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – dla każdego zadania osobno.
UWAGA: Wymagane jest końcowe przedłożenie opracowania projektu planu miejscowego wraz z załącznikami w wersji:
1) papierowej – część tekstowa z częścią graficzną obejmujące wszystkie kolorowe rysunki planu w skali 1:1000 – w ilości 4 kompletów
2) na nośniku elektronicznym w formatach: edytowalnym (pożądany format *.doc); grafiki rastrowej (pożądany format *.tif lub *.jpg) oraz w formacie zgodnym z Edytorem Aktów Prawnych XLM Legislator.
Obszary objęte opracowaniem zostały przedstawione w postaci graficznej i tekstowej w podjętych uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia planów. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
III KRYTERIA OCENY OFERT
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia gwarancji jakości wykonania zamówienia oraz ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.
IV ZAKRES OFERTY
Oferta powinna zawierać:
·         dane przedsiębiorcy
·         termin wykonania projektu
·         cenę netto + VAT
(Proszę o podanie ceny osobno dla  poszczególnych projektów planów)
·         referencje
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
IV.4.4) Termin składania ofert:
do 15 kwietnia 2014 r. miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, pok. 3 (sekretariat)
Osoba do kontaktu: Rusinek Joanna - 61 2913065


Wyświetleń strony: 888
Data wytworzenia: 02-04-2014, 08:48:32 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-04-2014, 08:53:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego