Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko
 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) 
 
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 2913065, faks 61 2913065.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko zgodnie z uchwałami:
 
1) Uchwała Nr XXIX/171/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko – dla działek nr 10/5 i 14 obręb geodezyjny Koźmin z terenów użytkowanych rolniczo na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
 
2) Uchwała Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko - działki nr 77/10; 73/19; 73/20 Obrowo – z terenów użytkowanych rolniczo na tereny przeznaczone pod rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
3) Uchwała Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko część działki nr 186/3 Piotrowo – z terenów przeznaczonych pod odkrywkową eksploatację kopalin na tereny: pod odkrywkową eksploatację kopalin oraz produkcję i sprzedaż betonu.
 
4) Uchwała Nr XXXV/214/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko – dla część działki nr 337/28 w Brączewie obręb geodezyjny Jaryszewo – z terenów użytkowanych rolniczo na tereny usług z zakresu kultury oraz kultury fizycznej
 
5) Uchwała Nr XXXV/215/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko – dla działki nr 194/2 obręb geodezyjny Dobrogostowo – z terenów użytkowanych rolniczo na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
W ramach zamówienia należy wykonać :
·         przygotowanie niezbędnych podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych
·         opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w wersji papierowej i elektronicznej)
·         prace planistyczne w tym:
- prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu studium i prognozy do publicznego wglądu;
- udział w prezentacjach projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisjach i Sesji Rady Gminy oraz podczas dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami;
- przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami;
·         opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko zgodnie z obowiązującymi przepisami (w wersji papierowej i elektronicznej)
·         w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie studium, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania studium, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag
·         dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – dla każdego zadania osobno.
UWAGA: Wymagane jest końcowe przedłożenie opracowania projektu zmiany studium wraz  z załącznikami  w wersji:
1) papierowej – część tekstowa z częścią graficzną (w technice kolorowej) w skali 1:10 000 – 1 komplet;
2) na nośniku elektronicznym w formatach: edytowalnym (pożądany format *.doc); grafiki rastrowej (pożądany format *.tif lub *.jpg).
Obszary objęte opracowaniem zostały przedstawione w postaci graficznej i tekstowej w podjętych uchwałach o przystąpieniu do zmian studium. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko uchwalone zostało Uchwałą Nr XXXVII/166/02 z dnia 28 września 2002 roku, częściowo zmienione Uchwałą Nr XXVIII/189/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 r.; Uchwałą Nr XXXVIII/272/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/53/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rysunek studium wykonany jest na mapie w skali 1: 10 000.
III KRYTERIA OCENY OFERT
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia gwarancji jakości wykonania zamówienia oraz ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.
IV ZAKRES OFERTY
Oferta powinna zawierać:
·         dane przedsiębiorcy
·         termin wykonania projektu
·         cenę netto + VAT
(Proszę o podanie ceny osobno dla  poszczególnych projektów zmiany studium)
·         referencje
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
IV.4.4) Termin składania ofert:
do 15 kwietnia 2014 r. miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, pok. 3 (sekretariat)
Osoba do kontaktu: Rusinek Joanna - 61 2913065


ZAŁĄCZNIKI:
- Uchwała Nr X-53-2011
- Załącznik 1 do Uchwały Nr X-53-2011
- Załącznik 2 do Uchwały Nr X-53-2011Wyświetleń strony: 1123
Data wytworzenia: 02-04-2014, 08:40:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-04-2014, 08:48:09 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego