Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenia 2010/2011


Zarządzenie Nr 1/2010    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.12.2010    zmieniające Uchwałę Nr XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2010rok.

Zarządzenie Nr 1/1/2010  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.12.2010    w sprawie określenia sposobu prowadzenia ontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Obrzycko i jednostkach organizacyjnych Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1a/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1b/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1c/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1d/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie instrukcji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1e/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie Nr 1f/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 1g/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 1h/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 1i/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.01.2011    w sprawie procedur gospodarowania mieniem w Urzędzie gminy w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 2/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.01.2011    w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Zarządzenie Nr 3/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.01.2011    w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 4/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.01.2011    w sprawie

Zarządzenie Nr 5/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.01.2011    w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Obrzycko na kadencje obejmującą lata 2011-2014 i zwołania zebrań wyborczych.

Zarządzenie Nr 6/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.01.2011    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami następujących wsi: Obrowo, Ordzin - część wsi Koźmin, Koźmin, Karolin i Kobylniki.

Zarządzenie Nr 7/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2011    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 8/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2011    w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 9/2011    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.02.2011    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Zarządzenie Nr 10/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.02.2011    w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizajom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie.

Zarządzenie Nr 11/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.02.2011    w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

Zarządzenie Nr 12/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.02.2011    w sprawie zasad powoływania komisji przetargowej i wprowadzania REGULAMINU PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ GMINY OBRZYCKO

Zarządzenie Nr 12/2/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia             * w sprawie planowania kontrololi na 2011 rok

Zarządzenie Nr 13/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Obrzycko

Zarządzenie Nr 13/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 13/2/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie inwentaryzacji okresowej , powołania komisji likwidacyjnej oraz komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 13/3/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowej i wprowadzania REGULAMINU PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ GMINY OBRZYCKO.

Zarządzenie Nr 14/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji adminstracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 15/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 16/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.03.2011    w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 17/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.03.2011    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Zarządzenie Nr 18/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.04.2011    w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zarządzenie Nr 19/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.04.2011    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Zarządzenie Nr 20/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 21/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 22/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 22/A/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2011    w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej.

Zarządzenie Nr 23/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 04.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 24/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 04.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 25/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 26/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 27/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 28/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 09.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 29/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2011    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 29/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2011    w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 30/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.05.2011    w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Zarządzenie Nr 31/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19.05.2011    w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Zarządzenie Nr 32/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 09.06.2011    w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Zarządzenie Nr 33/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.06.2011    w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 34/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.06.2011    w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Obrzycko do załatwiania spraw Gminy Obrzycko w razie czasowej nieobecności Wójta.

Zarządzenie Nr 35/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2011    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 35/2/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11.07.2011  w sprawie: upoważnienia pracownika księgowości do podpisywania miesięcznych sprawozdań jednostkowych.

Zarządzenie Nr 36/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.07.2011    w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 37/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.07.2011    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 38/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.07.2011    w sprawie uruchomienia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 38/2/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.07.2011    w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego utworzonego do prac przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 39/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.07.2011    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 39a/2011  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.08.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 40/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.08.2011    w sprawie upoważnienia pracownika do zastępowania na czas nieobecności w pracy skarbnika gminy.

Zarządzenie Nr 40a/2011  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.08.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 41/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.08.2011    w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 42/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.09.2011    w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania.

Zarządzenie Nr 43/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.09.2011    w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 44/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.09.2011    w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zarządzenie Nr 45/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.09.2011    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 46/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.09.2011    w sprawie wprowadzenia zasad prawidłowego i terminowego windykowania opłat administracyjno-prawnych.

Zarządzenie Nr 47/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.09.2011    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 48/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19.09.2011    w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 49/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2011    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 50/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.10.2011    w sprawie przeprowadzania konsultcacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 51/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.10.2011    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 52/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.11.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 53/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.11.2011    w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016

Zarządzenie Nr 54/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.11.2011    w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 55/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.11.2011    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 56/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.12.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 57/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.12.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 58/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.12.2011    w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrzycku


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1710
Data wytworzenia: 11-01-2013, 13:44:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-01-2013, 13:57:40 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 10-01-2014, 10:42:38 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego