Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenia 2014


Zarządzenie nr 160/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.01.2014     w sprawie zmiany załącznika nr 5 regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich zatwierdzonego Zarządzeniem nr 131/2013 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.05.2013r.

Zarządzenie nr 161/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.01.2014     zmieniające zarządzenie nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto powyżej 14 000 euro

Zarządzenie nr 162/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.01.2014     w sprawie zasady wypłaty nagród.

Zarządzenie nr 163/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 09.01.2014     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

Zarządzenie nr 164/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 09.01.2014     w sprawie opracowania planów finansowych.

Zarządzenie nr 165/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.01.2014     w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich.

Zarządzenie nr 166/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.01.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 166/1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.01.2014     w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrzycku i nadania nowego.

Zarządzenie nr 167/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2014     w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie nr 168/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2014     w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie.

Zarządzenie nr 169/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.02.2014    w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

Zarządzenie nr 170/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.02.2014     w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Zarządzenie nr 171/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.02.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 172/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2014     w sprawie zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich zatwierdzonego Zarządzeniem nr 131/2013 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.05.2013r.

Zarządzenie nr 172/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2014     w sprawie zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich zatwierdzonego Zarządzeniem nr 131/2013 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.05.2013r.

Zarządzenie nr 173/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 174/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 175/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 176/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 177/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 178/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 179/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.02.2014     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego

Zarządzenie nr 180/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.03.2014     w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

Zarządzenie nr 181/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.03.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 182/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.03.2014     w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr 183/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.03.2014     w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie nr 184/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014     w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie nr 184/1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.03.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 185/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.04.2014     w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku w wyniku drugiego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 186/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 03.04.2014     w sprawie planu kontroli na 2014r.

Zarządzenie nr 187/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.04.2014     w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Zarządzenie nr 188/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.04.2014     w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Obrzycko.

Zarządzenie nr 189/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.04.2015     w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 190/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.04.2014     w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014.

Zarządzenie nr 191/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.04.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 192/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.05.2014     w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie nr 193/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.05.2014     w sprawie zasad rozliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetem Gminy

Zarządzenie nr 194/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.05.2014     w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów.

Zarządzenie nr 195/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.05.2014     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 196/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.06.2014     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 197/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.06.2014     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 198/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2014     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 199/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2014     w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrzycko

Zarządzenie nr 200/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2014     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie nr 200/1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.07.2014     w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie nr 201/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.07.2014     w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrzycku.

Zarządzenie nr 201/1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 8.07.2014     w sprawie wydzierżawienia gruntów w roku 2014.

Zarządzenie nr 202/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.07.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 203/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.07.2014     w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie nr 204/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.08.2014     w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015 rok.

Zarządzenie nr 205/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.08.2014     w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zarządzenie nr 206/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.09.2014     w sprawie sprzedaży części lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 207/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.09.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 208/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.09.2014     w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 209/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.09.2014     w sprawie inwentaryzacji doraźnej zapasu opału w budynku Ratusza.

Zarządzenie nr 210/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2014     w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat na plantacji rzepaku ozimego w wyniku uszkodzenia roślin herbicydem

Zarządzenie nr 211/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2014     w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej rodziny.

Zarządzenie nr 212/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 213/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.10.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 214/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2014     w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie nr 215/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2014     w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym w Zielonejgórze

Zarządzenie nr 216/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.10.2014     w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Obrzycku

Zarządzenie nr 217/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.10.2014     w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie nr 218/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.10.2014     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 219/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2014     w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2019

Zarządzenie nr 220/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2014     w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Zarządzenie nr 221/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.


Dodane pliki:

 • Z_161_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 294
 • Z_160_14 | 136.25 KB | Ilość pobrań: 302
 • Z_165_14 | 45.62 KB | Ilość pobrań: 265
 • Z_162_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 244
 • Z_170_14 | 75.62 KB | Ilość pobrań: 311
 • Z_168_14 | 75.62 KB | Ilość pobrań: 309
 • Z_169_14 | 96.88 KB | Ilość pobrań: 288
 • Z_173_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 237
 • Z_164_14 | 348.15 KB | Ilość pobrań: 303
 • Z_163_14 | 308.76 KB | Ilość pobrań: 350
 • Z_175_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 240
 • Z_176_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 271
 • Z_177_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 274
 • Z_178_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 269
 • Z_179_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 265
 • Z_182_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 261
 • Z_183_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 251
 • Z_171_14 | 299.38 KB | Ilość pobrań: 294
 • Z_184_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 254
 • Z_185_14 | 106.88 KB | Ilość pobrań: 298
 • Z_186_14 | 55.62 KB | Ilość pobrań: 273
 • Z_188_14 | 24.97 KB | Ilość pobrań: 274
 • Z_187_14 | 55.62 KB | Ilość pobrań: 282
 • Z_189_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 286
 • Z_180_14 | 308.14 KB | Ilość pobrań: 299
 • Z_190_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 228
 • Z_192_14 | 65.62 KB | Ilość pobrań: 280
 • Z_181_14 | 358.14 KB | Ilość pobrań: 316
 • Z_193_14 | 65.62 KB | Ilość pobrań: 268
 • Z_184_1_14 | 208.14 KB | Ilość pobrań: 287
 • Z_194_14 | 24.97 KB | Ilość pobrań: 272
 • Z_199_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 272
 • Z_195_14 | 229.38 KB | Ilość pobrań: 297
 • Z_200_1_14 | 268.14 KB | Ilość pobrań: 295
 • Z_197_14 | 298.76 KB | Ilość pobrań: 295
 • Z_201_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 227
 • Z_201_1_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 260
 • Z_203_14 | 65.62 KB | Ilość pobrań: 279
 • Z_198_14 | 399.39 KB | Ilość pobrań: 306
 • Z_204_14 | 197.51 KB | Ilość pobrań: 289
 • Z_208_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 227
 • Z_205_14 | 331.25 KB | Ilość pobrań: 292
 • Z_209_14 | 55.62 KB | Ilość pobrań: 277
 • Z_166_1_14 | 1.51 MB | Ilość pobrań: 353
 • Z_210_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 257
 • Z_207_14 | 370.64 KB | Ilość pobrań: 285
 • Z_215_14 | 188.14 KB | Ilość pobrań: 297
 • Z_219_14 | 24.97 KB | Ilość pobrań: 273
 • Z_220_14 | 24.97 KB | Ilość pobrań: 275
 • Z_214_14 | 370.01 KB | Ilość pobrań: 306
 • Z_172_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 259
 • Z_212_14 | 409.39 KB | Ilość pobrań: 323
 • Z_211_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 226
 • Z_206_14 | 34.97 KB | Ilość pobrań: 289
 • Z_200_14 | 85.62 KB | Ilość pobrań: 274
 • Z_191_14 | 1.45 MB | Ilość pobrań: 346
 • Z_196_14 | 75.62 KB | Ilość pobrań: 267
 • Z_174_14 | 44.97 KB | Ilość pobrań: 264
 • Z_213_14 | 188.76 KB | Ilość pobrań: 283
 • Z_216_14 | 652.5 KB | Ilość pobrań: 387
 • Z_167_14 | 146.88 KB | Ilość pobrań: 306
 • Z_166_14 | 529.39 KB | Ilość pobrań: 319
 • Z_202_14 | 1.48 MB | Ilość pobrań: 326
 • Z_221_14 | 471.27 KB | Ilość pobrań: 313
 • Z_218_14 | 460.01 KB | Ilość pobrań: 349
 • Z_217_14 | 1.21 MB | Ilość pobrań: 330

Wyświetleń strony: 868
Data wytworzenia: 17-04-2015, 08:01:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-04-2015, 09:19:00 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego