Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenia kadencja 2014-2018


REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA
 KADENCJA 2014 – 2018
 
Nr zarządzenia
Data wydania
Treść zarządzenia
2
3
4
1/2014
01.12.2014
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrzycku z dnia 20.01.2014 r.
1/1/2014
30.12.2014
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
2/2015
02.01.2015
w sprawie zasady wypłaty nagród
3/2015
14.01.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
4/2015
21.01.2015
w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko
5/2015
21.01.2015
 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Obrzycko na lata 2015 - 2017
6/2015
27.01.2015
w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Obrzycko na kadencję obejmującą lata 2015 – 2019 i zwołania zebrań wyborczych
7/2015
30.01.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
8/2015
02.02.2015
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok
9/2015
16.02.2015
w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Firmy ZHU „Sanus” z Wronek odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Obrzycko
10/2015
16.02.2015
w sprawie powołania Komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku
11/2015
19.02.2015
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2015
12/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
13/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
14/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
15/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
16/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
17/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
18/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
19/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
20/2015
24.02.2015
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
21/2015
26.02.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
21/1/2015
02.03.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2013 z dnia 29.05.2013 r. dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach: Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały
22/2015
16.03.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
23/2015
18.03.2015
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Obrzycko
24/2015
25.03.2015
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały, Zielonagóra
24/1/2015
31.03.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
25/2015
07.04.2015
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Obrzycko
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny
26/2015
07.04.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
27/2015
15.04.2015
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
28/2015
17.04.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
29/2015
28.04.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
30/2015
28.04.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
31/2015
04.05.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
32/2015
13.05.2015
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku w wyniku drugiego konkursu ofert
33/2015
18.05.2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
34/2015
18.05.2015
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
35/2015
18.05.2015
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku za dzień 15 sierpnia 2015 r. i 26 grudnia 2015 dla pracowników Urzędu Gminy Obrzycko w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
36/2015
21.05.2015
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w roku 2015 w wyniku drugiego konkursu ofert.
37/2015
21.05.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
38/2015
29.05.2015
w sprawie planu kontroli na 2015 r.
39/2015
23.06.2015
w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 
40/2015
24.06.2015
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko
41/2015
08.07.2015
w sprawie wydzierżawiania gruntów w roku 2015
42/2015
14.07.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
43/2015
14.07.2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
44/2015
30.07.2015
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
45/2015
11.08.2015
w sprawie zmiany tymczasowego wprowadzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Obrzycko
46/2015
11.08.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
47/2015
11.08.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
48/2015
31.08.2015
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
49/2015
07.09.2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
50/2015
07.09.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
51/2015
08.09.2015
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2016 rok
52/2015
08.09.2015
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia regulaminu pracy komisji, oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego
52/1/2015
30.09.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
53/2015
02.10.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
54/2015
05.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
55/2015
05.10.2015
w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
56/2015
27.10.2015
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
57/2015
27.10.2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
58/2015
13.11.2015
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023
59/2015
13.11.2015
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016
60/2015
13.11.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
60/1/2015
09.12.2015
w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości do podpisywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych
61/2015
09.12.2015
w sprawie inwentaryzacji doraźnej zakupionego materiału na budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaryszewo
62/2015
31.12.2015
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r.
63/2016
04.01.2016
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r.
64/2016
04.01.2016
w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko
65/2016
11.01.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
66/2016
11.01.2016
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2015 dot. regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Obrzycko
67/2016
22.01.2016
wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko
68/2016
29.01.2016
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
69/2016
03.02.2016
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
70/2016
05.02.2016
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
71/2016
11.02.2016
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016
72/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
73/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
74/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
75/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
76/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
77/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
78/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
79/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
80/2016
18.02.2016
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
81/2016
23.02.2016
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych
82/2016
01.03.2016
w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Obrzycko 
83/2016
07.03.2016
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny 
84/2016
16.03.2016
w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05.10.2015 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
85/2016
31.03.2016
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
85/1/2016
31.03.2016
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych
86/2016
11.04.2016
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
86/1/2016
22.04.2016
w sprawie powołania Sądu Konkursowego
87/2016
27.04.2016
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
88/2016
29.04.2016
w sprawie odliczeń częściowych podatku VAT związanych z działalnością gospodarczą na podstawie indywidualnie wyliczonej proporcji dla kosztów administracyjnych zgodnie z treścią art. 86 ust. 2c pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)
88/1/2016
29.04.2016
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych
89/2016
10.05.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016 - 2023
90/2016
10.05.2016
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
91/2016
12.05.2016
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
92/2016
13.05.2016
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały, Zielonagóra 
93/2016
31.05.2016
w sprawie planu kontroli na 2016 rok
94/2016
31.05.2016
wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko
95/2016
31.05.2016
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej
96/2016
31.05.2016
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Obrzycko
97/2016
31.05.2016
w sprawie instrukcji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Obrzycko
98/2016
31.05.2016
w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Obrzycko
99/2016
31.05.2016
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
 w Urzędzie Gminy Obrzycko
100/2016
31.05.2016
w sprawie procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych
w Urzędzie Gminy Obrzycko
101/2016
31.05.2016
w sprawie procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Gminy Obrzycko
102/2016
31.05.2016
w sprawie procedur gospodarowania mienieniem w Urzędzie Gminy Obrzycko
103/2016
31.05.2016
w sprawie zasad ustalania odpisów aktualizujących wartość należności
w Urzędzie Gminy Obrzycko
104/2016
10.06.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
105/2016
29.06.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
105a/2016
29.06.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
106/2016
29.06.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016 - 2023
107/2016
15.07.2016
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 105/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2016 rok
108/2016
25.07.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
108a/2016
25.07.2016
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 108/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2016 rok
108b/2016
25.07.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
109/2016
27.07.2016
w sprawie wydzierżawiania gruntów w roku 2016
110/2016
28.07.2016
w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Gminy Obrzycko
111/2016
02.08.2016
w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Zielonagóra stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
112/2016
25.08.2016
w sprawie wydzierżawiania gruntów w roku 2016
113/2016
29.08.2016
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
114/2016
02.09.2016
w sprawie uchylenia Zarządzenia 95/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Obrzycko
115/2016
06.09.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
116/2016
06.09.2016
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2017 rok
117/2016
08.09.2016
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia regulaminu pracy komisji, oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego na rok szkolny 2016/2017
118/2016
16.09.2016
w sprawie nieruchomości położonych w miejscowościach Zielonagóra, Piotrowo i Słopanowo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
119/2016
16.09.2016
W sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Słopanowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
120/2016
19.09.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
121/2016
10.10.2016
w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
122/2016
11.10.2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
123/16
17.10.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
124/16
17.10.2016
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 
125/16
09.11.2016
 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023
126/16
09.11.2016
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017
127/16
09.11.2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrzycko
128/16
09.11.2016
w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy
129/16
24.11.2016
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Obrzycko
130/16
09.12.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
131/16
13.12.2016
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2016
132/16
16.12.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
133/2016
29.12.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
134/2017
05.01.2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 r.
135/17
05.01.2017
w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko
136/17
13.01.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2017
137/17
13.01.2017
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do realizacji jednorazowego świadczenia o którym jest mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
138/17
18.01.2017
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do realizacji jednorazowego świadczenia o którym jest mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
139/17
24.01.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2017
139/1/17
24.01.2017
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Obrzycko i jednostkach organizacyjnych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
140/17
25.01.2017
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
141/17
02.02.2017
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017.
142/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
143/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
144/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
145/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
146/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
147/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
148/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
149/17
07.02.2017
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
150/17
13.02.2017
w sprawie zmian w polityce rachunkowości
151/17
14.02.2017
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
152/17
 
28.02.2017
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Obrzycko jest organem prowadzącym
153/17
 
10.03.2017
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert
154/17
14.03.2017
w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017
155/17
10.04.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
156/17
05.06.2017
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym
157/17
05.06.2017
w sprawie wydzierżawiania gruntów w roku 2017
158/17
13.06.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2017
159/17
13.06.2017
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 158/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2017 rok
 160/17
13.06.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2017
161/17
30.06.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023
162/17
05.07.2017
w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Słopanowo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
163/17
21.07.2017
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Obrzycko
164/17
24.07.2017
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
165/17
25.07.2017
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Obrzycko
166/17
27.07.2017
w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały, Zielonagóra
167/17
28.07.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 rok.
168/17
03.08.2017
w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
169/17
03.08.2017
w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
170/17
31.08.2017
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdana z wykonania tego zadania
171/17
01.09.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 rok.
172/17
01.09.2017
w sprawie sposobu wykonania Uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.08.2017 r.
173/17
01.09.2017
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
174/17
04.09.2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrzycko
175/17
04.09.2017
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Obrzycko do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz prowadzenia niektórych spraw gminy
176/17
04.09.2017
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018
176/1/17
04.09.2017
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia regulaminu pracy komisji, oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego na rok szkolny 2017/2018
177/17
25.09.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 r.
178/17
04.10.2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
179/17
04.10.2017
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2018 rok
180/17
06.10.2017
w sprawie powołania zespołu ds. szacowania strat powstałych w wyniku orkanu Ksawery jaki przeszedł przez teren gminy Obrzycko
181/17
23.10.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 r.
182/17
31.10.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 r.
183/17
08.11.2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 -2024
184/17
08.11.2017
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
185/17
21.11.2017
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Ochrony i Obrony Obiektów miejsca stałej dyslokacji i zapasowego miejsca pracy w Urzędzie Gminy Obrzycko
186/17
11.12.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 r.
187/17
29.12.2017
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na 2017 r.
188/17
29.12.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023
189/17
29.12.2017
w sprawie ustalenia dnia 02 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Obrzycko
190/17
29.12.2017
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Obrzycko
191/18
03.01.2018
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Obrzycko
191/1/18
03.01.2018
w prawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Obrzycko do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz prowadzenia spraw imieniu gminy
192/18
08.01.2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Karolina w przedmiocie zamiaru podziału Sołectwa Gaj Mały i utworzenia dwóch sołectw Karolina i Gaj Mały
193/18
08.01.2018
w sprawie wynagradzania pracowników
193/1/18
08.01.2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
194/18
11.01.2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
195/18
15.01.2018
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Gaj Mały
196/18
15.01.2018
w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko
197/18
15.01.2018
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Kuczyńskiemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu – Aktywna tablica
198/18
30.01.2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na trenie Gminy Obrzycko
199/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
200/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
201/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
202/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
203/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
204/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
205/18
20.02.2018
w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego
206/18
26.02.2018
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
207/18
01.03.2018
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku2018
208/18
02.03.2018
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin
209/18
05.03.2018
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Obrzycko
210/18
05.03.2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrzycku dla Gminy Obrzycko
211/18
05.03.2018
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2016 z dnia 01 marca 2016 roku – Regulaminu ZFŚS dla Urzędu Gminy Obrzycko
 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2041
Data wytworzenia: 24-04-2015, 12:23:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-04-2015, 13:01:39 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 18-04-2018, 09:25:45 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego