Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu


Zarządzenie Nr 99 /2020
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 23 marca 2020 r.
 
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2019 r. , poz.869 z póż.zm.) oraz Uchwały Nr IX/95/2019 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 listopada 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2020 z dnia 06 marca 2020 r w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 
Zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W załączniku do zarządzenia Nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 r. w punkcie 6 litera F słowa:
„ do 30 dni od terminu składnia ofert wskazanego w pkt.5 niniejszego ogłoszenia” zastępuje się słowami „ do dnia 31.05.2020 r ”.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
Uzasadnienie
 
W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii i wynikającego z tego tytułu ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji i organów administracji publicznej oraz ograniczeniu w organizowaniu zgromadzeń zbiorowych, za konieczne i celowe uznaje się przedłużenie terminu rozpatrzenia ofert.


Wyświetleń strony: 92
Data wytworzenia: 23-03-2020, 12:56:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-03-2020, 13:02:56 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego