Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii.


Zarządzenie Nr 100/2020
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 23 marca 2020 roku

 

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz.491) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 490) zrządzam co następuje:

§ 1

Mając na względzie wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 roku, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, wprowadza się zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy w Obrzycku.

§ 2

 1. Podstawową formą obsługi klientów w Urzędzie Gminy jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

 2. Zalecam aby wszelkie sprawy w Urzędzie załatwiać za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie;

 2. elektronicznej skrzynki podawczej

 1. Wykaz numerów telefonów do kontakt i adresów skrzynek elektronicznych, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

 1. W budynku Urzędu Gminy mogą przebywać tylko pracownicy urzędu.

 2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w urzędzie jej załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty.

 3. Pisma składane bezpośrednio w Urzędzie będą odbierane od klientów wyłącznie w przedsionku holu budynku.

 4. Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w urzędzie do czasu zniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 4

 1. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy odbywa się wyłącznie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub środkami komunikacji elektronicznej.

 2. Sprawy kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Obrzycko oprócz wysyłania pocztą tradycyjną można zgłaszać w dniu dyżuru telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 5

 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania z treścią zarządzenia wszystkich pracowników oraz do stałego nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad.

 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do bezwzględnego stosowania się do zapisów zarządzenia.

§ 6

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego.

§ 7

Treść zarządzenia podaję do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia, publikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy i poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy oraz w innym zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.Wyświetleń strony: 131
Data wytworzenia: 24-03-2020, 11:50:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-03-2020, 11:51:38 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego