Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania


Zarządzenie Nr 126 / 2020
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmienionej Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ); Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962)

Wójt Gminy Obrzycko zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2. Ustala się wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2020

Wójta Gminy Obrzycko

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmienionej Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263)

 

Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

 

1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru:

1) Niniejszy nabór dotyczy projektów z zakresu rozwoju sportu, których realizacja przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej na terenie Gminy Obrzycko, a w szczególności poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy.

2) Na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku zostanie przeznaczona kwota w wysokości zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Obrzycko na 2021 rok.

3) Dotacja będzie przekazana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa.

2. Warunki oraz tryb przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań

Warunki oraz tryb postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym określa Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmieniona Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962)

3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

1) Zadanie będzie realizowane w 2021 roku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Obrzycko, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.

3) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.

4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełnić projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

  1. Wnioski mogą składać kluby sportowe działające na terenie Gminy Obrzycko, niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

  2. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla poprawy warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej na terenie Gminy Obrzycko.

  3. Z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

- wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu (wynagrodzenie trenerów i instruktorów);

- ubezpieczenia i badań okresowych zawodników;

- zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych oraz zakup środków czystości do prania i konserwacji stroi sportowych oraz usługowe pranie i konserwacja stroi sportowych

- transportu na treningi;

- pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

- wynajmu sprzętu sportowego

- transportu sprzętu sportowego

 

2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym koszty:

- wynajmu obiektów sportowych;

- przygotowania murawy boiska lub sali sportowej,

- delegacji i opłat sędziowskich,

- opłat związkowych i rejestracyjnych, licencji, zezwoleń, opłat startowych;

- transportu na zawody;

- zabezpieczenia medycznego;

- ubezpieczenia zawodników i imprezy;

- ochrony zawodów;

- wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po;

- wynajmu sprzętu sportowego

- transportu sprzętu sportowego

 

3) kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa i biurowa, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania.

 

4) Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki w szczególności:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu sportowego;

2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów

wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

 

5. Miejsce i termin składania wniosków:

1) Wypełnione wnioski należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, na druku wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmieniona Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962).

2) Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

2) aktualny statut;

3) listę zawodników zarejestrowanych w klubie, a w przypadku piłkarskich klubów sportowych, które podlegają rejestracji w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, listę zawodników zarejestrowanych w tym związku, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania zawodnika.

 

3) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmie decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Obrzycko w formie zarządzenia. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Przy ocenie złożonych wniosków będzie brane pod uwagę:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Obrzycko,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu ,

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy,

6) prawidłowe rozliczanie uprzednio udzielonych dotacji,

7) ilość zawodników – mieszkańców Gminy Obrzycko.

 

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrzycku.

 

(Informacja RODO: Administratorem danych osobowych będzie: Wójt Gminy Obrzycko z siedzibą w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www pod adresem: http://bip.obrzycko.pl/informacje/klauzula-informacyjna1).


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 41
Data wytworzenia: 20-08-2020, 09:26:13 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-08-2020, 09:34:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego