Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012).


SSO.6220.21.2012                           Obrzycko, 01.08.2013r                                                                  

ZAWIADOMIENIE

  

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w oparciu o art. 155 w związku z art. 132 i 133 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z. 2013 poz. 267)

zawiadamiam

że w dniu 01.08.2013 roku wydana została decyzja uchylająca decyzję z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). Nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80" zostanie wydana po uzupełnieniu braków formalnych i merytorycznych

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.

 

 

Otrzymują:

                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko
                3. a.a.

sporządził:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1254
Data wytworzenia: 01-08-2013, 13:51:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 01-08-2013, 14:03:43 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 01-08-2013, 14:17:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego