Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162


Obrzycko, 29.02.2016 r.    

SSO.6220.4.2016   


Z A W I A D O M I E N I E
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.02.2016 roku zostało wszczęte


postępowanie w sprawie:


wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162


W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.


Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a

Do informacji:
1.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.    tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Sprawę prowadzi:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 714
Data wytworzenia: 01-03-2016, 14:03:22 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 01-03-2016, 14:05:21 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 01-03-2016, 14:06:53 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego