Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”


Obrzycko, dnia 27.02.2018 r.
SSO.6220.6.2018
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam, że w dniu 27.02.2018 roku zostało wszczęte
 
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
 
Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
w aktach sprawy,
2. a/a
 
Do informacji:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
  2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
Sprawę prowadzi:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 343
Data wytworzenia: 02-03-2018, 12:13:53 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-03-2018, 12:17:45 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego