Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko

Data rozpoczęcia przetargu: 19-03-2020
Data zakończenia przetargu: 06-05-2020


 
 


Ogłoszenie nr 525332-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Gmina Obrzycko: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1 , 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, , e-mail sekretarz@obrzycko.pl, , faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
Numer referencyjny: PZP.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobnicko wraz z budowa i przebudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze. 3. W ramach niniejszego zamówienia, do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac budowlanych, określonych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Przedmiarach Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez Wykonawcę przedsięwzięcia: 4.1. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 4.2. Organizacja zaplecza technicznego i socjalnego na terenie budowy 4.3. Organizacja i zabezpieczenie ruchu technologicznego na terenie budowy 4.4. Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich 4.5. Geodezyjne wytyczenie obiektów i instalacji, pełna obsługa geodezyjna 4.6. Roboty budowlane w poszczególnych branżach 4.7. Uruchomienie, przekazanie do użytkowania 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 10 do SIZW oraz w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

II.5) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca: • dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. • wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 700 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.: d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum o wartości minimum 700 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz oświadczeń składanych przez każdego wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (formularzem ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert: a) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w tym również podwykonawców będących jednocześnie podmiotami, na których zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – załącznik nr 6 d) Parafowana umowa – załącznik nr 5 e) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie- jeżeli dotyczy, f) Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – jeżeli dotyczy. 5. Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 3.1. Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3.3. Gwarancjach bankowych. 3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”. 4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca: 6.1. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 6.2. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 6.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
dodatkowa gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji – załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji, technologii wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w szczególności: znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów, 2) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków, pomyłek lub błędów w dokumentacji, 3) przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy, 4) niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, 5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 6) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu Umowy, 7) w zakresie terminu realizacji - wystąpienia opadów deszczu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, których suma byłaby wyższa o 80% od średniej opadów deszczu w tym miesiącu z okresu 20 lat poprzedzających zawarcie umowy; średnia zostanie ustalona na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 
 

 

Obrzycko, 30.03.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:
1.    W związku z przetargiem pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko oznaczone znakiem PZP.271.5.2020. Proszę czy jest możliwość zmiany zapisu odnośnie doświadczenia na: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 680 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Tak niewielka zmiana pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, co umożliwi uzyskanie niższej ceny za przedmiot zamówienia.
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z minimum 700 000,00 zł brutto na 650 000,00 zł brutto.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacje treści SIWZ - w załączeniu.
 

 

  
Obrzycko, 30.03.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:
1.     w ROZDZIALE VII – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w pkt. 2 lit. c:
·         jest: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 700 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej
·         po zmianie przyjmuje treść:wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 650 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.
2.     w ROZDZIALE IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ, w pkt. 2 lit. b:
·         jest: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum o wartości minimum 700 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej (…),
·         po zmianie przyjmuje treść: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum o wartości minimum 650 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej (…),
3.     w ROZDZIALE XIV – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w pkt. 1 oraz w pkt. 3:
·         jest: 03.04.2020 r.
·         po zmianie przyjmuje treść: 10.04.2020 r.
 
Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

Ogłoszenie nr 540056241-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525332-N-2020
Data: 19/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca: • dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. • wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 700 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca: • dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. • wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 650 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-10, godzina: 10:00
 

 

Obrzycko, 06.04.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:
1.    Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
Nie przewiduje się konieczności usuwania drzew - na etapie projektowania uwzględniono wariant umożliwiający jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. W pasie budowanej sieci mogą wystąpić pojedyncze krzewy (samosiewy), których usunięcie będzie po stronie Wykonawcy.
2.    Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
Wykonawca zostanie zwolniony z opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.
3.    Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia w odpowiedniej instytucji.
4.    Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
Dotyczy terenu oczyszczalni.
Wykopy pod obiekty kubaturowe zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne, natomiast pod rurociągi wąskoprzestrzenne z umocnieniem ażurowym.
W przypadku budowy kanalizacji w specyfikacji określono: Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy. W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. Należy przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.
Wybór metody umocnień wykopów należy do Wykonawcy i powinien zapewnić bezpieczne wykonanie zadania.
5.    Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?
Przy wykopach pod przepompownię należy przyjąć wymianę gruntu na całej głębokości i szerokości wykopu. Konieczność wymiany gruntu przy budowie sieci należy przyjąć w poniższych warstwach:
·         15 cm podsypki pod rury,
·         piasek na wysokości rury,
·         30 cm ponad rurę.
Pozostałą głębokość wykopu można zasypać gruntem rodzimym jeśli się do tego nadaje.
Podane wyżej wartości wymiany gruntu są wartościami minimalnymi, jeśli w trakcie budowy okaże się, że grunt rodzimy nie nadaje się do wykorzystania należy zasypać wykop przywiezionym gruntem.
6.    Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra?
Zamawiający nie posiada aktualnej opinii geotechnicznej dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. Projektant przyjął warunki gruntowe jak dla realizacji istniejącej części oczyszczalni ścieków.
7.    Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania opinii geotechnicznej o której mowa w pkt. 4 opisu do konstrukcji Zamawiającego.
W załączeniu.
8.    Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
W przypadku oczyszczalni ścieków nie przewiduje się odwodnienia wykopów, ponieważ woda gruntowa jest poniżej projektowanych obiektów.
W przypadku budowy kanalizacji w specyfikacji i projekcie przyjęto: technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować poniższe metody odwodnienia:
·         pompowanie wody z dnia wykopu - jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu.
·         ścianki szczelne - stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiałów określonych w projekcie. Ścianki szczelne należy stosować przy posadowieniu przepompowni ścieków według projektu konstrukcyjnego posadowienia.
·         instalacja igłofiltrowa - na odcinkach, na których w trakcie wykonywania robót zaobserwowana będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym.
·         drenaż - na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m i zagłębionych 1,0 m poniżej dna obsypki.
Na odcinkach na których w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna podsypki.
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inspektora Nadzoru lub w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczałtowym – cena pompowania winna być wliczona w cenę oferenta.
9.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
W załączeniu.
10. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?
Inwestycja będzie przebiegała drogą powiatową 1847P Zielonagóra-Oborniki. Pozostała część inwestycji przebiega wzdłuż dróg gminnych.
11. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.
Warunki odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowej wskazane są w uzgodnieniu ZDP.
12. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia (sieci zewnętrznych) metodą bezwykopową?
Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci metodą bezwykopową w miejscach innych niż wskazane w projekcie.
13. Prosimy o zamieszczenie za stronie postępowania profili do sieci zewnętrznych technologicznych.
Charakterystyczne rzędne projektowanych studni zostały pokazane w tabeli na rys. nr 1 branży: zagospodarowanie terenu.
14. Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu na projektowanej przepompowni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń?
Nie dopuszczamy nowego sytemu monitoringu. Monitoring przepompowni należy przystosować do istniejącego monitoringu urządzeń wod-kan będących w posiadaniu Gminy Obrzycko.
15. W związku z powyższymi pytaniami i sytuacją panującą w kraju (wydłużony czas oczekiwania na wyceny materiałów, znacznie zmniejszone siły pracownicze) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o niezbędny czas do prawidłowej, rzetelnej a przede wszystkim cenotwórczej wyceny przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.04.2020 r. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacje treści SIWZ w załączeniu.
16. Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty oraz wydłużony okres oczekiwania na oferty od dostawców materiałów i urządzeń zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu otwarcia ofert o 14 dni, tj. na 17.04.2020 r.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.04.2020 r. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacje treści SIWZ w załączeniu.
 
 
 


 
Obrzycko, 06.04.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:
1.     w ROZDZIALE XIV – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w pkt. 1 oraz w pkt. 3:
·         jest: 10.04.2020 r.
·         po zmianie przyjmuje treść: 17.04.2020 r.
 
Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


 

Obrzycko, 09.04.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:
1.    W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni PS1 i PS2 oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko. Czy zakres zamówienia obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni przepompowni PS3, PS4, PS5 oraz PP.1, PP.2? Jeśli Tak prosimy o przesłanie przedmiarów dla pozostałych zlewni.
Zakres zamówienia nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni przepompowni PS3, PS4, PS5 oraz PP.1, PP.2.
Zakres do wykonania patrząc na mapę (rys. nr 2) jest następujący:
-         zlewnia PS.1 - rurociąg tłoczny od Sistn. do Ps.1 wraz z przepompownią
                        - grawitacja - od PS.1 do S13 i S14 do Sr.3 oraz S16 do SR.2 i P8
-         zlewnia PS.2 - rurociąg tłoczny od SR.2 do PS.2 wraz z przepompownią
                       - grawitacja - od S21 do S24 i S21 do S41
2.    Prosimy o weryfikację kosztorysu dla następujących pozycji:
1.    kosztorys „Stobnicko_siec k.sanit_zlewnia PS2_092019.. – Przedmiar.pdf”
a.     Poz. 57 Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja sanitarna/analogia, analiza indywidualna - jest 697,5 km, powinno być 697,5 mb
b.     Koszt inwentaryzacji geodezyjnej – rurociąg tłoczny/analogia, analiza indywidualna - jest 130 km, powinno być 130 mb.
2.    kosztorys „Stobnicko_siec k.sanit_zlewnia PS1_092019.. – Przedmiar.pdf”
a.     Poz. 58 Koszt inwentaryzacji geodezyjnej - kanalizacja sanitarna/analogia, analiza indywidualna - jest 556 km, powinno być 556 mb
b.     Koszt inwentaryzacji geodezyjnej – rurociąg tłoczny/analogia, analiza indywidualna - jest 490 km, powinno być 490 mb.
Zamawiający po zweryfikowaniu kosztorysu poprawia oczywiste omyłki pisarskie i przyjmuje wartości wskazane w powyższym zapytaniu.
3.    Prosimy o korektę przedmiarów deskowania murka oporowego z 19,2 m2 na 192 m2 oraz objętości betonu z 1,9 m3 na 19 m3.
Do wyceny proszę przyjąć wartość 192 m2 oraz 19,0 m3.
4.    Prosimy o potwierdzenie wykonania ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na słupkach co 2 m o wysokości 1,5 m wraz z słupkami betonowymi 49*40*80 cm w ilości 51 mb oraz skorygowaniu opisu przedmiaru do tego zakresu.
Potwierdza się wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na słupkach co 2,0 m o wysokości 1,5 m wraz ze słupkami betonowymi 49x40x80 cm w ilości 51 mb.
Do wyceny proszę przyjąć powyższe wartości.
5.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wymiaru fundamentu pod agregat. Fundament pod agregat określany jest wymiarem raz 2*1 m a drugi raz 2*1,5 m. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie konstrukcji fundamentu pod agregat gdyż przedmiar nie może być podstawą wykonywania robót.
Fundament pod agregat - 2x1,5 m.
Płyta gr. 30 cm z betonu B37, zbrojona stalą fi10 górą i dołem, siatka 15 cm w obu kierunkach.
6.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz konstrukcji fundamentu pod podporę przenośnika piasku.
Płyta gr. 30 cm o wym. 0,8x0,8 m z betonu B37, zbrojona stalą fi10 górą i dołem, siatka 15 cm w obu kierunkach.
7.    Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie konstrukcji o rysunki fundamentu pod piaskownik.
Płyta gr. 30 cm o wym. 1,5x1,5 m z betonu B37, zbrojona stalą fi10 górą i dołem, siatka 15 cm w obu kierunkach.
8.    Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest wykonanie zieleni izolacyjnej określnej w Planie Zagospodarowania Terenu.
W zakresie zadania jest wykonanie zieleni izolacyjnej, jak w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
9.    Prosimy o korektę zakresu warstwy odsączającej z piasku dla dróg projektowanych o powierzchni 150 m2 i grubości 15 cm z ilości 5,1 m3 do 22,6 m3.
Do wyceny proszę przyjąć wartości 22,6 m3 dla warstwy odsączającej.
10. Prosimy o korektę przedmiaru dla krawężników rogowych z wykonania ław z pospółki na wykonanie ław betonowych z oporem betonu B15.
Potwierdzamy wykonanie ławy pod krawężniki z betonu B15.
11. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów obudowy oraz konstrukcji wsporczej dla pomieszczenia dmuchaw zlokalizowanej na projektowanej płycie fundamentowej. Prosimy także o potwierdzenie zastosowania płyty dachowej o grubości określonej w Specyfikacjach tj. 140 mm.
Całość konstrukcji należy wycenić w pozycji nr 37 przedmiaru branży technologicznej: „Dostawa i montaż: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej w okładzinie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm, gr. 60 mm, Psum = 120 m2 – 1 kpl.”.
12. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie podawanej grubości płyt warstwowych na obudowę ścian 60 mm i 80 mm.
Obudowa ścian - płyta warstwowa o grubości 60 mm.
13. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dostawy workownicy. Czy ma być zastosowana typowa workownica na rurociągu zsypowych czy tylko jak w opisie dostawa worków 110 l w ilości 20 szt.?
Dostawa worków 110 l, 20 szt.
14. Prosimy o korektę przedmiarów kolektora 30*20 cm w reaktorach z 7,5 m na około 10,5 m jak to wynika z rysunku.
Przyjąć 10,5 m.
15. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości dostarczanych przepływomierzy na oczyszczalnię ścieków.
Ilość przepływomierzy elektromagnetycznych w sumie - 2 kpl.
16. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję nr 21 określoną na rysunku nr 4 TE w zakresie 4 przepustnic DN65.
Przepustnice należy wycenić w pozycji nr 39 przedmiaru branży technologicznej.
17. Prosimy o podanie docelowej długości rurociągów ścieków recyrkulowanych DN80 gdyż nie jesteśmy w stanie na podstawie rysunku w PDF określić ich docelowych długości.
Docelowa długość rurociągu recyrkulacyjnego DN80 - 7,5 + 5,5 = 13 m.
18. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w istniejącym reaktorze należy także wymieniać rurociągi powietrza.
Kolektor powietrzny główny - DN100, L=52 m. Dotyczy istniejącego i projektowanego reaktora.
19. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie okna w pomieszczeniu dmuchaw oraz wykonania nowych czerpni powietrza w istniejącym jak i projektowanym pomieszczeniu dmuchaw.
Do wyceny proszę przyjąć 1,2 x 1,5 m2 okno PCV rozwieralno-uchylne.
20. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy wymianie podlegają także 2 wentylatory dachowe w istniejących obiektach (pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dmuchaw).
Tak podlegają. Ilość wentylatorów nowych - 3 szt.
21. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w zakresie studni wodomierzowej tj. uzupełnienie o wykonanie 2 zasuw do zabudowy podziemnej.
Zasuwy ujęte są w poz. 55 i 56 przedmiaru branży technologicznej.
22. Prosimy o jednoznaczne określenie długości rurociągów DN200 oraz podania parametrów studni S1, S2, S3, S4, gdyż nie jesteśmy w stanie z podanego rysunku PZT jednoznacznie określić ich długości. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pełen zakres studni do wykonania (4 kpl.).
Długości rurociągów w PZT - S1 - S2 - 14 m, S2 - ob.1 - 1 m, studnia istn. przy ob. 7 - S2 - 2 m, ob.1 - ob.7 - 2 m, kratka ściekowa - S3 - 2,5 m, osadnik proj. - S4 - 4,5 m. Parametry studni S1, S2, S3, S4 (rzędne) zostały określone w zestawieniu tabelarycznym w PZT.
23. Prosimy o podanie powierzchni oraz konstrukcji chodników do wykonania w zakresie opisanym w OPZ. Projekt techniczny określa w Planie Zagospodarowania zakres ale nie określa powierzchni a na PZT brak wymiarów do ich zwymiarowania.
Do wyceny proszę przyjąć powierzchnię 14m 2. Konstrukcja zgodnie z opisem dróg.
24. Zwracamy się z prośbą o podanie punktów pracy pomp dla obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra:
a)    przepompownia ścieków pompa zatapialna typ: NP3085.060SH/256 - 2 szt.
b)    reaktor biologiczny pompa zatapialna typ: DX3069.180LT/414 - 1 szt.
c)    osadniki wtórne i zagęszczacze osadu nadmiernego typ: DX3069.180LT/414 - 4 szt.
Przepompownia ścieków (ob.7) - pompy Typ NP3085.060 SH/256 - punkt pracy - Q=27 m3/h, H = 10 m
Reaktor biologiczny - komora retencyjna - Typ DX 3069.180LT/414 wersja stacjonarna - punkt pracy - Q=17 m3/h, H = 2,1 m
Osadniki wtórne i zagęszczacze osadu - Typ DX 3069.180LT/414 wersja przenośna - punkt pracy - Q=17 m3/h, H = 2,1 m.

Obrzycko, 14.04.2020 r.

PZP.271.5.2020

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

1.     w ROZDZIALE III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pkt. 9:

·         jest: Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 292, 294/1, 294/2, 302/1, 303, 305/1, 208/14, 80168/2, obręb Piotrowo gm. Obrzycko, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

·         po zmianie przyjmuje treść: Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 357/4, 370, 81006/1, 81006/9, 532, 368/2, 369 (obręb Zielonagóra, gm. Obrzycko) położonych w obrębie miejscowości Zielonagóra oraz na terenie działek o nr ewid. 111, 3/3, 3/10, 3/9, 19/3, 21/2, 15, 20/8, 20/10, 20/7, 113/1, 108, 35/3, 35/4, 35/9, 35/10, 81005/23, 31, 81005/26, 25, 23/1, 113/3, 42/3, 42/1, 43/2, 43/7, 43/9, 114, 59, 81004/21, 72 (obręb geodezyjny Stobnicko, gm. Obrzycko) położonych w obrębie miejscowości Stobnicko, oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra na terenie działki o nr ewid. 312 położonej w obrębie miejscowości Zielonagóra (obręb geodezyjny Zielonagóra, gm. Obrzycko), przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

2.     w ROZDZIALE XIV – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w pkt. 1 oraz w pkt. 3:

·         jest: 17.04.2020 r.

·         po zmianie przyjmuje treść: 24.04.2020 r.

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


 
Ogłoszenie nr 540063808-N-2020 z dnia 14-04-2020 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525332-N-2020
Data: 19/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-24, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 9 SIWZ
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 292, 294/1, 294/2, 302/1, 303, 305/1, 208/14, 80168/2, obręb Piotrowo gm. Obrzycko, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 357/4, 370, 81006/1, 81006/9, 532, 368/2, 369 (obręb Zielonagóra, gm. Obrzycko) położonych w obrębie miejscowości Zielonagóra oraz na terenie działek o nr ewid. 111, 3/3, 3/10, 3/9, 19/3, 21/2, 15, 20/8, 20/10, 20/7, 113/1, 108, 35/3, 35/4, 35/9, 35/10, 81005/23, 31, 81005/26, 25, 23/1, 113/3, 42/3, 42/1, 43/2, 43/7, 43/9, 114, 59, 81004/21, 72 (obręb geodezyjny Stobnicko, gm. Obrzycko) położonych w obrębie miejscowości Stobnicko, oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra na terenie działki o nr ewid. 312 położonej w obrębie miejscowości Zielonagóra (obręb geodezyjny Zielonagóra, gm. Obrzycko), przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

 


 

Obrzycko, 17.04.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:
1.    W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z:
1.    Dostawą i montażem furtek dla ogrodzenia terenu pompowni ścieków PS1 i PS2, których mowa w projekcie branży konstrukcyjnej na stronie 11 i 12?
W branży konstrukcyjnej błędnie zostały wpisane informacje o furtce. Należy wykonać tylko bramę umożliwiającą wejście na teren przepompowni.
2.    Przepompowaniem ścieków z istniejącego bloku technologicznego do nowowybudowanego?
Poz. 18 kosztorys technologiczny.
3.    Kosztami związanymi z wyczyszczeniem i ewentualną utylizacją osadu dla istniejącego bloku technologicznego po opróżnieniu?
Poz. 18 kosztorys technologiczny.
4.    Demontażem istniejących rusztów napowietrzających i pozostałego wyposażenia istniejącej oczyszczalni?
Poz. 38 kosztorys technologiczny.
5.    Projektowanym nasadzeniem wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków (zieleń wysoka iglasta oraz trawniki wśród obiektów technologicznych)?
Poz. 53 kosztorys konstrukcyjny.
6.    Prace związane z oprogramowaniem sterownika?
Poz. 1040 kosztorys elektryczny.
2.    W pozycji 64 przedmiaru robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej dotyczącego oczyszczalni ścieków wskazano:
„nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8,0 cm, spoiny wypełnione piaskiem”
Natomiast dokumentacja projektowa na stronie 11-tej mówi o zapewnieniu całkowitej szczelności wykonanej drogi i placu manewrowego przez zastosowanie spoiny pomiędzy kostkami brukowymi z mieszaniny kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej.
Prosimy o informację jaką spoinę należy przyjąć do wyceny i naj jakiej powierzchni oraz w której pozycji kosztorysowej należy wycenić powyższe prace?
Spoiną typu np. KB Firmy Poltrade Bydgoszcz, poz. 64 kosztorys konstrukcyjny
3.    Prosimy o informację czy w wycenie oczyszczalni ścieków należy uwzględnić dostawę i montaż żurawików do wyciągania rusztów napowietrzających oraz pomp zatapialnych, jeśli tak prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić te koszty.
Nie zaprojektowano - nie uwzględniać.
4.    Zaproponowane rozwiązanie dotyczące uniemożliwienia dopływu wód w czasie powodzi na teren oczyszczalni czyli murek żelbetowy zgodnie z opisem PZT strona 12-ta o długości 126 m, natomiast w przedmiarze robót branża architektoniczno-konstrukcyjna pozycja od 15 do 19 przyjmuje długość 12,6 m. Prosimy o informację jaką długość przyjąć do wyceny.
Przyjąć 126 m, poz. 15 do 19 kosztorys konstrukcyjny.
5.    Prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić dylatacje wypełnione masą elastyczną dla projektowanego żelbetowego murku opaskowego.
Poz. 19, kosztorys konstrukcyjny.

 

1.   
Obrzycko, 20.04.2020 r.
PZP.271.5.2020
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:
1.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.
Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację jaką posiada.
2.    W SIWZ w rozdz. XI w pkt. 4 wskazano: "Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty".
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie poręczeń lub gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego, na płycie CD wraz z ofertą lub na adres email: gmina@obrzycko.pl?
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie poręczeń lub gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3.    Po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru archeologicznego?
Po stronie Wykonawcy.
4.    Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
7 km.
5.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6.    Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Zamawiający podał stan według posiadanej wiedzy wynikającej z dokumentacji projektowej i jednocześnie informuje, że Wykonawca, będąc doświadczonym profesjonalistą, winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie prace, materiały i roboty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i skalkulować wszelkie ryzyko z tym związane.
7.    Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie wykonawcy.
Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie wykonawcy.
8.    Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg, w których będą prowadzone prace.
W załączeniu.
9.    Prosimy o podanie szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż w załączniku nr 10 do SIWZ jest zapis dotyczący jedynie sieci zewnętrznych technologicznych (na terenie oczyszczalni ścieków)
Zlewnia PS.1
·         Sieć kanalizacyjna PVC-U 160x4,7 mm, kl.S, SN8 - 39,5 m,
·         Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9 mm, kl.S, SN8 - 516,5 m,
·         Rurociąg tłoczny PE 110x6,6 mm, PN10, SDR17, PE100 - 490,5 m,
·         Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych PS.1 - 1 szt. wraz z instalacją elektryczną zalicznikową.
Zlewnia PS.2
·         Sieć kanalizacyjna PVC-U 160x4,7 mm, kl.S, SN8 - 88,5 m,
·         Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9 mm, kl.S, SN8 - 609,0 m,
·         Rurociąg tłoczny PE 90x5,4 mm, PN10, SDR17, PE100 - 130,0 m,
·         Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych PS.1 - 1 szt. wraz z instalacją elektryczną zalicznikową.
Zakres kanalizacji (długości sieci i ilości studni) do wykonania pokazują profile kanalizacji.
10. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii i spodziewanymi trudnościami w szybkim pozyskaniu finansowania w postaci kredytów zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów umownych w §7 pkt 10 na płatności częściowe zgodnie z harmonogramem i zaawansowaniem wykonanych robót.
Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe, tj. po zrealizowaniu poszczególnych etapów:
            - oczyszczalnia ścieków sanitarnych
            - zlewnia przepompowni ścieków PS.1
            - zlewnia przepompowni ścieków PS.2
Zapisy, które znajdą się w umowie dot. wystawiania FV częściowych – w załączeniu.
11. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego?
Proszę dodać nowe pozycje w kosztorysie.
12. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z odwodnieniem wykopów (igłofiltry)?
Proszę dodać nowe pozycje w kosztorysie.
13. Zamawiający w SIWZ wskazał w pkt 9 oraz w pkt 13 jako formę wynagrodzenia jako kosztorysowe:
„Wynagrodzenie za przedmiot umowy – kosztorysowe, płatne jednorazowo”
Natomiast we wzorze umowy z §1 PRZEDMIOT UMOWY w pkt. 1:
Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następująca kolejnością:
1.    umowa
2.    SIWZ
3.    dokumentacja projektowa
4.    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
5.    przedmiar.
Wnosimy o zmianę hierarchii ważności dokumentów poprzez wskazanie przedmiaru robót jako najważniejszy lub zmianę formy wynagrodzenia na ryczałtowe.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę hierarchii ważności dokumentów.
14. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, rozliczenie budowy jest kosztorysowe, czy ryczałtowe?
Zgodnie z SIWZ pkt III.13 jest opisane jako kosztorysowe, natomiast zgodnie z zapisami umowy nie ma mowy o rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Zgodnie z par 7 (wynagrodzenie) pkt 2.3 jest napisane, że wykonawca ma oszacować wszystkie koszty i nie można żądać zmiany wynagrodzenia co jest niezgodne z rozliczeniem kosztorysowym, ponieważ przedmiar nie jest równy obmiarowi.
Zamawiający informuje, że obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Zapis z §7 pkt 2.3 został omyłkowo umieszczony w umowie.
15. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiar robót zawiera pełny zakres prac do wykonania względem przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa opisuje zdecydowanie większy zakres prac do wykonania.
Zamawiający informuje, że odróżnieniu od wynagrodzenia ryczałtowego, główną cechą wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest jedynie „wynagrodzeniem umownym”, a nie ceną ostateczną, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego. Strony przyjmując w umowie wynagrodzenie kosztorysowe, zakładają, że ostateczne określenie ceny za wykonanie roboty budowlanej nastąpi w oparciu o poniesione nakłady pracy i wskazane podstawy do ustalenia wynagrodzenia. W przypadku robót budowlanych można mówić o rozliczeniu, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym może wystąpić różnica w wypłacie wynagrodzenia w stosunku do ceny ofertowej, która wynikać będzie zazwyczaj z różnicy w ilości faktycznie wykonanych robót niezbędnych do realizacji projektu budowlanego w stosunku do ilości robót uwzględnionych w przedmiarze.
Jak potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.
16. Zgodnie z zapisem SIWZ strona 23-cia punkt 6
„Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych, między innymi kosztów związanych z konserwacją i serwisowaniem (w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi), mającego wpływ na trwałość gwarancji i producenta lub wynikające z przepisów odrębnych.”
1.    Prosimy o informację czy koszty związane z zakupem części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający? (Wykonawca zwraca uwagę, iż nadużyciem ze strony Zamawiającego byłoby obarczenie takimi kosztami Wykonawcy, dane koszty są ciężkie do skalkulowania co powoduje znaczące podwyższenie ceny oferty).
2.    Prosimy o potwierdzenie, że koszty serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji tj. min 36 m-cy do 60 m-cy będą po stronie wykonawcy. (Wykonawca wskazuje, że większość producentów urządzeń technologicznych udziela gwarancji na urządzenia rzędu 12 do 24 m-cy, ponadto Wykonawca podejmuje działania i ponosi koszty w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, a utrzymanie obiektu oraz przeglądów serwisowych i konserwacji według DTR producenta powinny spoczywać na Użytkowniku. Wykonawca wskazuje, że ujęcie kosztów serwisowania i konserwacji zgodnie z zapisem SIWZ znacząco podwyższy wartość oferty.
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ strona 23-cia punkt 6.
 
 
 

 
 

 

Obrzycko, 21.04.2020 r.

PZP.271.5.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    W związku z licznymi pytaniami i wyjaśnieniami do treści SIWZ, które pojawiły się na stronie postępowania w dniu 17.04.2020 r. oraz  20.04.2020 r. i które mają istotny wpływ na przygotowanie oferty, mając na uwadze również obecją sytuację panującą w kraju zwaną epidemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 11.05.2020 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2020 r. i jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie nowego terminu oraz sposobu otwarcia ofert, które wpłyną do siedziby Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 30.04.2020 r. o godzinie 10:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Obrzycko, jednak ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego oraz szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie będzie możliwości osobistego bezpośredniego w nim uczestnictwa.

 

Realizację obowiązków Zamawiającego wskazanych w art. 86  ust. 2 Pzp zapewni transmisja on-line, która zostanie udostępniona za pośrednictwem kanału Urzędu Gminy Obrzycko na YouTube. Link w załączeniu.

 

https://www.youtube.com/channel/UCvjDPwaAMKeV3MR6kctLSWA

 


 

Obrzycko, 21.04.2020 r.

PZP.271.5.2020

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

1.     w ROZDZIALE XIV – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w pkt. 1 oraz w pkt. 3:

·         jest: 24.04.2020 r.

·         po zmianie przyjmuje treść: 30.04.2020 r.

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


 

Ogłoszenie nr 540068565-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525332-N-2020
Data: 19/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-30, godzina: 10:00

Ogłoszenie nr 540073807-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525332-N-2020
Data: 19/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca: • dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. • wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 650 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca: • dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. • wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 650 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-06, godzina: 10:00


Obrzycko, 29.04.2020 r.

PZP.271.5.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w pkt. VII.2.c) "dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy" poprzez usunięcie słowa "gazowych", gdyż takowe instalacje na obiekcie nie występują. Jednocześnie uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów nie zawsze obejmowały instalacje i sieci gazowe, a wielu kierowników budowy i robót z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji oczyszczalni ścieków i budowie kanalizacji sanitarnej posiada uprawnienia budowlane nie obejmujące instalacji i sieci gazowych. Zmiana warunków SIWZ wydaje się być w interesie Zamawiającego, poprzez zwiększenie ilości oferentów.

 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. Powyższa zmiana wpływa na termin składania ofert, który zostaje wydłużony do 06.05.2020 r. W załączeniu modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 


 

Obrzycko, 29.04.2020 r.

PZP.271.5.2020

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”
nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

1.     w ROZDZIALE VII - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w pkt. 2 lit. c:

·         jest: „dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy (…)”

·         po zmianie przyjmuje treść: „dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia: co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy (…)”

2.     w ROZDZIALE XIV - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w pkt. 1 oraz w pkt. 3:

·         jest: 06.05.2020 r.

·         po zmianie przyjmuje treść: 06.05.2020 r.

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


 

Obrzycko, 06.05.2020 r.

PZP.271.5.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko” ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w dniu 19.03.2020 r. oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2020 r. pod nr 525332-N-2020

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2020 r. o godz. 1015.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 4 000 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do 06.05.2020 r. do godz. 1000 wpłynęły 4 oferty.

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty brutto

Dodatkowa gwarancja

1.

Hydrowodkan Sp. z o.o.

ul. Zodiakowa 15

61-244 Poznań

5 043 085,24 zł

24 miesiące

2

E-Rent Mariusz Drasik

Wynajem Elektonarzędzi i Maszyn Budowlanych,

Bobulczyn 10, Bobulczyn 64-560

4 494 884,40 zł

24 miesiące

3.

HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139,

63-200 Jarocin

4 396 020,00 zł

24 miesiące

4.

Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

Hydropex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sosnowa 6

77-400 Złotów

5 173 791,30 zł

24 miesiące

 


 

Obrzycko, 10.06.2020 r.
 
PZP.271.5.2020
 
 Strony w/g rozdzielnika
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko” (nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.) wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz dodatkowym okresem gwarancji.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2020 r. o godz. 1015. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 4 000 000,00 zł brutto.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Lp.
Wykonawca
Wartość oferty brutto
Dodatkowa gwarancja
1.
Hydrowodkan Sp. z o.o.
ul. Zodiakowa 15
61-244 Poznań
5 043 085,24 zł
24 miesiące
2
E-Rent Mariusz Drasik
Wynajem Elektonarzędzi i Maszyn Budowlanych,
Bobulczyn 10, Bobulczyn 64-560
4 494 884,40 zł
24 miesiące
3.
HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139,
63-200 Jarocin
4 396 020,00 zł
24 miesiące
4.
Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych
Hydropex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sosnowa 6
77-400 Złotów
5 173 791,30 zł
24 miesiące
 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny wybrano ofertę:
HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139,
63-200 Jarocin
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Ogłoszenie nr 510110538-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Gmina Obrzycko: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROW O zam
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525332-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540056241-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobnicko wraz z budowa i przebudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze. 3. W ramach niniejszego zamówienia, do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac budowlanych, określonych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Przedmiarach Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez Wykonawcę przedsięwzięcia: 4.1. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 4.2. Organizacja zaplecza technicznego i socjalnego na terenie budowy 4.3. Organizacja i zabezpieczenie ruchu technologicznego na terenie budowy 4.4. Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich 4.5. Geodezyjne wytyczenie obiektów i instalacji, pełna obsługa geodezyjna 4.6. Roboty budowlane w poszczególnych branżach 4.7. Uruchomienie, przekazanie do użytkowania 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 10 do SIZW oraz w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3213954.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 139
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4396020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4396020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5173791.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 Wyświetleń strony: 2230
Data wytworzenia: 19-03-2020, 14:27:55 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 19-03-2020, 14:54:00 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 29-04-2020, 14:25:42 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego