Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie

Data rozpoczęcia przetargu: 22-06-2020
Data zakończenia przetargu: 06-07-2020


 
 


Ogłoszenie nr 553286-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie, krajowy numer identyfikacyjny 634192603, ul. brak  23 , 64-520  Piotrowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 511111029, e-mail osppiotrowo@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Obrzycko, ul. Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie
Numer referencyjny: OSPPiotrowo/ZP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie. Minimalne wymagania techniczno- użytkowe samochodu zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu strażackiego o wartości brutto min. 800 000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony formularz -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów; d) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. f) OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydajność autopompy przy ciśnieniu 0,8 MPA 20,00
zawieszenie osi tylnej 10,00
skrócenie terminu realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: a) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, b) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 
 

Piotrowo, dnia 29 czerwca 2020 r.


OSPPiotrowo/ZP/1/2020
 

Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 1 do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie”.
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniach 24-25.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmią następująco:
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu?
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 87,6 km/h?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści, by pojazd wyposażony był belkę aluminiową z halogenami dalekosiężnymi mocowaną na atrapie silnika bez dodatkowego doświetleniem pola obsługi wciągarki; bez doświetlenia stopni wejściowych do kabiny dla kierowcy i dysponenta oraz kół przednich zapalane po włączeniu biegu wstecznego?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z stałym napędem osi przedniej?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z systemem ABS jednak bez ASR, które nie jest standardowo stosowane w samochodach ciężarowych?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści, by cztery miejsca dla członków załogi wyposażone były w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 8: Czy, z uwagi na fakt, że całkowicie pneumatyczne zawieszenie kabiny występuje tylko i wyłącznie w podwoziach jednej marki, tj. MAN, Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami sprzętowymi o głębokości użytecznej wynoszącej 550 mm?


Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3000 litrów, który jest zamontowany w sztywnej klatce aluminiowej i dodatkowo zabezpieczony pasami mocującymi?
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na działko wodno-pianowe bez systemu hydraulicznego podnoszenia i w związku z tym dokonuje zmiany zapisu SIWZ w Dziale 3 pkt. 32:

Było: „Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu, unoszone hydraulicznie do pozycji roboczej. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do minimum 750. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nie oślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.

Jest: „Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu, unoszone hydraulicznie do pozycji roboczej lub zamontowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do minimum 750. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nie oślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy”.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zwijadłem linii szybkiego natarcia umieszczonym zgodnie z posiadanym świadectwem dopuszczenia i standardem KG PSP, tj. w dolnej części skrytki sprzętowej?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr  13: Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3286 mm?

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na pojazd o wysokości 3286 mm i w związku z tym dokonuje zmiany zapisu SIWZ w Dziale 2 pkt. 12:

Było: „Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3200 mm. Maksymalna długość pojazdu nie może przekraczać 8000 mm”.

Jest: „Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3286 mm. Maksymalna długość pojazdu nie może przekraczać 8000 mm”.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdów bez uniwersalnego mocowania aparatów? W pojazdach zostaną zastosowane mocowania pasujące do jednego typu, uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 15: Wymagana lista przedmiotów, harmonogram wymagań, zakres prac, zakres zadań, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wykaz materiałów.

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/121.

Pytanie nr 16: Kopia elektroniczna dokumentu przetargowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/121.

Pytanie nr 17: Nazwy krajów, które będą mogły wziąć udział w tym przetargu.

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane informacje są dostępne na stronie http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/121.

Pytanie nr 18: Informacje o procedurze przetargowej i wytycznych.

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane informacje są dostępne na stronie http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/121.

Pytanie nr 19: Szacunkowy budżet dla tego zakupu?

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane informacje są dostępne na stronie http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/121.

Pytanie nr 20: Jakieś przedłużenie terminu licytacji?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 21: Jakieś uzupełnienie lub protokół ze spotkania poprzedzającego ofertę?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


Piotrowo, dnia 2 lipca 2020 r.

OSPPiotrowo/ZP/1/2020
 

Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 1 do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie”.
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 01.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmią następująco:
 

Pytanie nr 1: Dot. pkt 1.3 załącznika nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga by do oferty załączyć kserokopię świadectwa dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań.
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z ofertą jedynie świadectwa dopuszczenia potwierdzającego parametry oferowanego samochodu, przy czym sprawozdanie z badań zostanie dostarczone w dniu odbioru pojazdu?


Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2: Dot. pkt 2.6 g) załącznika nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w belkę aluminiową z halogenami dalekosiężnymi z dodatkowym doświetleniem wciągarki; doświetleniem stopni wejściowych do kabiny dla kierowcy i dysponenta oraz kół przednich.
Informujemy, że niemożliwe jest doświetlenie stopni wejściowych i kół przednich z belki umieszczonej na atrapie silnika.
W jaki sposób ma być realizowane doświetlenie stopni wejściowych i kół przednich?


Zamawiający informuje, że umieszczając zapis w pkt. 2.6 g) załącznika nr 6 do SIWZ o treści „doświetleniem stopni wejściowych do kabiny dla kierowcy i dysponenta oraz kół przednich” nie miał na myśli umieszczania go na belce aluminiowej, ale np. pod nadkolem kół przednich.


Pytanie nr 3: Dot. pkt 2.15 załącznika nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga by w kabinie kierowcy znajdowała się sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do źródła zewnętrznego.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu jedynie z wizualną sygnalizacją?


Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 4: Dot. pkt 2.19 załącznika nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga by błotniki oraz zderzaki były białe przy czym orurowanie przednie nie będzie traktowane jako zderzak przedni.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez orurowania przedniego?


Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższą zmianę i w związku z tym dokonuje zmiany zapisu SIWZ w Dziale 2 pkt. 19:

Było: „Kolor pojazdu:
a)     nadwozie samochodu - RAL 3000,
b)     żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
c)    błotniki i zderzaki - białe (nie dopuszcza się do stosowania na błotnikach i zderzakach naklejek lub nakładek koloru białego, błotniki i zderzaki w całości pomalowane lakierem samochodowym RAL 9010), orurowanie przednie nie będzie traktowane jako zderzak przedni, podwozie - czarne lub ciemno szare”.


Jest: „Kolor pojazdu:
a)     nadwozie samochodu - RAL 3000,
b)     żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
c)    błotniki i zderzaki - białe (nie dopuszcza się do stosowania na błotnikach i zderzakach naklejek lub nakładek koloru białego, błotniki i zderzaki w całości pomalowane lakierem samochodowym RAL 9010),  podwozie - czarne lub ciemno szare”.


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.Wyświetleń strony: 108
Data wytworzenia: 22-06-2020, 15:20:45 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-06-2020, 15:26:14 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 02-07-2020, 10:04:15 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego