Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 24-05-2013
Data zakończenia przetargu: 04-06-2013


Obrzycko: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko
Numer ogłoszenia: 203036 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. II. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - meble i odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne; - baterie i akumulatory - chemikalia. III. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, 7e z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawce w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 600,0 Mg odpadów komunalnych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko, nr rachunku: 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007, z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu na ODPADY KOMUNALNE<. 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z pózn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz.21), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: zmieszane odpady komunalne: 20 03 01; szkło: 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02; papier: 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01; metale: 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40; tworzywa sztuczne: 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39; opakowania wielomateriałowe: 15 01 05, 15 01 06; odpady wielkogabarytowe: 20 03 07; odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe; pozostałe komunalne odpady niebezpieczne: 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*; przeterminowane leki i chemikalia: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80; przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26*; opony: 16 01 03; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory: 20 01 33*, 20 01 34; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; odpady biodegradowalne (zielone): 20 02 01; inne odpady komunalne: 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03. - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 500 Mg/6 miesięcy, załączając dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi /gotówka lub gotówka + kredyt w rachunku bankowym/ lub posiada zdolność kredytowa w kwocie nie mniejszej ni_ 66 tys. PLN oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej /kontrakt+delikt/ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 100 tys. PLN - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 209492 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203036 - 2013 data 24.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z pózn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz.21), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: zmieszane odpady komunalne: 20 03 01; szkło: 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02; papier: 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01; metale: 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40; tworzywa sztuczne: 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39; opakowania wielomateriałowe: 15 01 05, 15 01 06; odpady wielkogabarytowe: 20 03 07; odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe; pozostałe komunalne odpady niebezpieczne: 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*; przeterminowane leki i chemikalia: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80; przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26*; opony: 16 01 03; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory: 20 01 33*, 20 01 34; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; odpady biodegradowalne (zielone): 20 02 01; inne odpady komunalne: 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03. - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z pózn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz.21), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: zmieszane odpady komunalne: 20 03 01; szkło: 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02; papier: 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01; tworzywa sztuczne: 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39; opakowania wielomateriałowe: 15 01 05, 15 01 06; odpady wielkogabarytowe: 20 03 07; zużyte przenosne baterie i przenosne akumulatory: 20 01 33*, 20 01 34; zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; inne odpady komunalne: 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03 - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 210072 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203036 - 2013 data 24.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 03.06.2013 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.
 • W ogłoszeniu powinno być: 04.06.2013 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 29.05.2013 r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zaakceptuje dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o dopisanie wymaganych kodów pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie przedstawi wpis do działalności regulowanej, wydany nie później niż na dzień składania ofert.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 10.06.2013 r.
PZP.271.2.2013

                                                                                                          Strony w/g rozdzielnika
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Obrzycko zawiadamia, iż w przetargu Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzyckowybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Wartość oferty Punktacja
netto brutto
1. Zakład Oczyszczania Ścieków i Składowania Śmieci "BOMIR" Mirosław Bombelek, ul. Strzelecka, 64-520 Obrzycko 237 000,00 zł 255 960,00 zł 100,00
2. "SANUS" Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki 241 560,00 zł 260 884,80 zł 98,11
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań 260 000,00 zł 280 800,00 zł 91,15

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Zakład Oczyszczania Ścieków i Składowania Śmieci "BOMIR" Mirosław Bombelek, ul. Strzelecka,

64-520 Obrzycko

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3722
Data wytworzenia: 24-05-2013, 13:35:44 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 24-05-2013, 13:49:37 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 29-05-2013, 23:37:57 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego