Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin

Data rozpoczęcia przetargu: 18-10-2013
Data zakończenia przetargu: 30-10-2013


Obrzycko, dnia 17.10.2013 r.

PZP. 271.7.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           

o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nadanym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2010 z dnia 15.12.2010 r.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Karolin na dz. nr 384; 341/5; 341/3, zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiarem robót, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz istotnymi postanowieniami umownymi ( załączniki do SIWZ).

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

5.       Nie jest wymagana wpłata wadium.

6.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.

7.       Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 30.10.2013 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2013 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
  2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

 


 

Obrzycko, dnia 24 października 2013 roku

PZP.271.7.2013

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

 

  1. Proszę o umieszczenie w materiałach przetargowych kart katalogowych pompowni - w opisie technicznym nie zamieszczono informacji.
  2. Proszę o informację, jakiego rodzaju studnie kanalizacyjne należy stosować - w opisie technicznym nie zamieszczono informacji.
  3. Proszę o zamieszczenie w materiałach przetargowych przedmiaru robót.
  4. Proszę o zamieszczenie w materiałach przetargowych dokumentacji geotechnicznej, w celu ustalenia poziomu wód gruntowych i obliczenia kosztów związanego z odwodnieniem wykopów i proszę o podanie ewentualnego sposobu ich rozliczania.
  5. Proszę o informację, czy zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego?

 

Ad. 1, 2, 3

W załączonym przedmiarze robót oferent może dobrać w tym zakresie przepompownie wg. swojego uznania ale o zbliżonych parametrach.

Ad. 4

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

Ad. 5

Budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane w miejscowości Karolin na dz. nr 384; 341/5; 341/3 położone są przy drodze powiatowej.


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 30.10.2013 r.


PZP.271.7.2013

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

O WARTOŚCI  PONIŻEJ 14 000 EURO

 

 

 

Dotyczy:  „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin”

Gmina Obrzycko na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod tytułem „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 14 000 Euro.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do terminu określonego przez Zamawiającego tj. do godz. 11.00 dn. 30.10.2013 r. nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2419
Data wytworzenia: 18-10-2013, 14:31:19 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 18-10-2013, 14:46:22 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 24-10-2013, 14:21:46 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego