Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 12-03-2014
Data zakończenia przetargu: 26-03-2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl zsgajmaly.pl
 

 


Obrzycko: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko
Numer ogłoszenia: 83418 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Obrzycko. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, karuzela, zestawy wielofunkcyjne, wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, zestawy wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Zielonejgórze. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub fotografię w kolorze oferowanego produktu wraz z atestami i certyfikatami na całe urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. 2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, misek ustępowych, półek łazienkowych, pogrzewaczy wody, mieszaczy wody, podajników na mydło, itp. 3) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szaf z półkami i szufladami, szafki tematyczne, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, 4) Doposażenie w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny do kuchni. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (przed montażem zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w przedmiarze należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/ są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/ nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/ dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi , jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie realizacji umowy możliwa będzie zamiana produktu na inny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 32.30.00.00-6, 45.11.12.91-4, 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 35.11.13.00-8, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.31.40.00-6, 39.71.11.61-7, 39.72.00.00-5, 39.71.51.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych, formie określonej zgodnie z art. 45 .ust. 6; przy czym wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu : Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko uznaje się za wniesione z chwilą uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale może być niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium. - przy pozostałych formach wnoszenia wadium oryginał złożony w sekretariacie , a kserokopia załączona do oferty. - wadium należy wnieść do dnia 26.03.2014 r. godz.9:50

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wykazu robót , z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał- co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia placów zabaw o wartości co najmniej 80.000,00 zł. brutto każda. - co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu i dostawie wraz z ustawieniem i montażem mebli przedszkolnych o wartości co najmniej 80.000,00 zł. brutto każda. Powyższy wykaz musi być potwierdzony referencjami lub protokołami odbioru. definicja budynku użyteczności publicznej określona została §3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art.22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw aktualną normą PN EN 1176-1:2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009; - certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane; - oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl zsgajmaly.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, Zespół Szkół w Gaju Małym Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Gaju Małym, Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Obrzycko, dnia 19 marca 2014 roku

 

PZP.1/2014

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”.

 

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Treść pytania:

Prosimy o podanie jakiej minimalnej wielkości klocka z haczykiem oczekuje Zamawiający? Jednocześnie informujemy, że na rynku występuje pomoc o podanej przez Zamawiającego nazwie, ale w jej skład wchodzi drewniane koło, do którego zamocowane są sznurki. Czy Zamawiający oczekuje drewnianego koła z zamocowanymi sznurkami, czy samych sznurków? 

Odpowiedź:

 

 

Zestaw zawiera minimum 6 drewnianych kostek o boku max 11 cm- kwadrat. Kostki są ponumerowane  w kolejności od 1do 6, komplet zawiera chwytak (drewniane koło min 15 cm średnicy), sznurek oraz łańcuch umożliwiający zahaczanie elementów.

 


Obrzycko, dnia 21 marca 2014 roku

PZP.1/2014


                                                                                                    Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”.

 

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Treść pytania: Dla części - Załącznik nr 7  Pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, -oddziały przedszkolne w Małym Gaju Poz.137 Jumbo Taxi oraz poz. 139 Traktor z przyczepą są to pozycje wycofane ze sprzedaży, do przez producenta. Prosimy o podanie parametrów równoważnej, innej pozycji, bądź wykreślenie wymienionych pozycji z SIWZ.

  Odpowiedź: Poz.137Jumbo Taxi z 2 figurkami w kartonie dł.27 cm. Poz.139 Traktor Gigant z przyczepą zestaw o dł.120 cm. Materiał plastik.
 2. Treść pytania: Dla części 7 Dostosowanie pomieszcze Dostosowanie pomieszczeń oddziały przedszkolne w Małym Gaju GM1 Poz. 1 Umywalka Ze względu na brak samych umywalek o wymiarach 62 x 160 cm, prosimy o podanie wymiarów samej umywalki, ewentualnie wskazanie czy owa umywalka powinna posiadać postument?

  Odpowiedź: Poz.1 Misy łazienkowe podblatowe (szt.2) o wym. do 37 cm Ø montowane w blacie łazienkowym o wym.42x160 cm . Blat wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych , termoformowalnych  np. .firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.42 cm z otworem na umywalkę ii fartuchem  maskującym od frontu wys.ok.45 cm. Kolor do uzgodnienia. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa przyścienna.
 3. Treść pytania: Poz. 8 Umywalka Ze względu na brak samych umywalek o wymiarach 50 x 162 cm, prosimy o podanie wymiarów samej umywalki, wtulanie wskazanie czy owa umywalka powinna posiadać postument?

  Odpowiedź: Misy łazienkowe podblatowe (szt. 2) o wym. 56x42 cm  montowane w blacie łazienkowym o wym.50x162 cm . Blat wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych , termoformowalnych  np. firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.50 cm z otworem na umywalkę ii fartuchem  maskującym od frontu wys.ok.45 cm. Kolor do uzgodnienia. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa przyścienna.
 4. Treść pytania: Dostosowanie pomieszczeń oddziały przedszkolne w Małym Gaju GM4 Poz. 18 Umywalka Ze względu na brak samych umywalek o wymiarach 50 x 265 cm, prosimy o podanie wymiarów samej umywalki, wtulanie wskazanie czy owa umywalka powinna posiadać postument?

  Odpowiedź: Misy łazienkowe podblatowe (szt. 3) o wym. 56x42 cm  montowane w blacie łazienkowym o wym.50x265cm . Blat wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych , termoformowalnych  np. .firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.50 cm z otworem na umywalkę ii fartuchem  maskującym od frontu wys.ok.45 cm. Kolor do uzgodnienia. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa przyścienna.
 5. Treść pytania: Dla części - Załącznik nr 8  Pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, -oddziały przedszkolne w Zielonejgórze Dostosowanie pomieszczeń ZG2 Poz. 16 Umywalka  ze stali nierdzewnej Prosimy o podanie wymiarów zabudowy  z płyty mdf pod umywalkę.

  Odpowiedź: Szafka pod umywalkę ze stali ma wymiar 50x60x80.
 6. Treść pytania: Meble i wyposażenie Poz. 2. szafki kuchenne zestaw Prosimy o podanie czy fronty szafek mogą być wykonane z płyty wiórowej a nie z płyty mdf? A także czy w szafce narożnej z półkami metalowymi chodzi o kosz obrotowy czy też zwykłe metalowe półki ze stali nierdzewnej?

  Odpowiedź: Przody w szafka mają być z MDF, półka w szafce narożnej obrotowa.

 


Obrzycko, dnia 25 marca 2014 roku

PZP.1/2014

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”.

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Arkuszu cenowym do załącznika nr 7,  w tabeli III.1.3 w poz.44 popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Oczywista omyłka pisarska polega na tym, że:

                 Jest: „Termos stalowy szt. 2”

                 Winno być: „Termos stalowy szt. 1”

 

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 27.03.2014 r.

 

 

                                                                   Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”, nr BZP 83418 - 2014.

 

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

 

A.    Zawiadomienie o odrzuceniu oferty:

W wyniku dokonania badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu:

Gmina Obrzycko, działając na podstawie art.89 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013r.poz.907 z późn. zm.) odrzucono ofertę:

 

nr 1 Nowa Szkoła Sp. z o.o. ;ul.POW 25;90-248 Łódź.

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty

W ofercie Wykonawca przedstawił przedmiot  niezgodny ze szczegółowym opisem przedstawionym w załączniku nr 7do SIWZ pkt  I.1 ppkt.5 oraz w załączniku nr  8do SIWZ pkt  I.1 ppkt.5.Wykonawca nie załączył zdjęcia  co było opisane w pkt 3  ppkt 1 SIWZ .

Załączone zdjęcie nie odpowiada zarówno przedmiotowi opisanemu w załączniku  nr 7do SIWZ pkt  I.1 ppkt.5 oraz w załączniku nr 8do SIWZ pkt  I.1 ppkt.5.

Ponadto  w arkuszu  cenowym do załącznika nr 7 w  pozycji 3 dot. placu zabaw  w Gaju Małym  zaoferowano zwykłą huśtawkę wahadłową, zamiast huśtawki bocianie gniazdo.

W pozycji 5 i 10 dotyczącej sprzętu RTV,AGD Wykonawca rażąco zaniżył  cenę , gdyż nie ma możliwości zakupu tych urządzeń zgodnie z opisem w SIWZ  za oferowaną cenę.

 

Wobec powyższego treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

 

 

B.    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania:

Gmina Obrzycko działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013r.poz.907 z późn. zm.) cena najniższej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadania.

 

Uzasadnienie unieważnienia postepowania

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym  terminie tj. do dnia 26 marca 2014r.do godz.10.00 wpłynęły 2 oferty ( oferta nr 1 Nowa Szkoła Sp. z o.o. ;ul. POW 25;90-248 Łódź.) jednakże oferta ta została odrzucona na podstawie art.89 ust.1.pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.poz.907 z późn.  zm.).Oferta nr 2 (Moje Bambino  SP z o.o. Sp.K.. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź) zaoferowana cena za wykonanie zamówienia przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.Wyświetleń strony: 3263
Data wytworzenia: 12-03-2014, 13:26:52 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 12-03-2014, 13:43:15 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 25-03-2014, 11:13:22 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego