Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r.

Data rozpoczęcia przetargu: 27-10-2014
Data zakończenia przetargu: 12-11-2014


Obrzycko, dnia 27 października 2014 r.

PZP. 271.9.2014

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1.    Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r.

W zakres zamówienia wchodzi usuwanie śliskości zimowej na drogach gminnych przez posypywanie dróg mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem oraz odśnieżanie dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu wykonawcy.

 

Zadanie nr I - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.     Zielonagóra

2.     Stobnicko

3.     Piotrowo

4.     Annogóra

5.     Obrzycko-Zamek

6.     Modrak

7.     Antoniny

8.     Brączewo

9.     Jaryszewo

Zadanie nr II - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.     Gaj Mały

2.     Karolin

3.     Słopanowo

4.     Słopanowo-Huby

5.     Kobylniki

6.     Dobrogostowo

7.     Pęckowo

8.     Ordzin

9.     Koźmin

10.  Obrowo

(kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania)

3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko i na stronie internetowej BIP gminy: bip.obrzycko.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Beata Szymkowiak - referent ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego, nr tel. 0 61 29 13 088.

4.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

5.  Nie jest wymagana wpłata wadium.

6.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.

7.    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem: Usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 03.11.2014 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

8.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2014 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

9.    W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Obrzycko

                                                                                                             /-/Irena Rakowska

 


 

 

Obrzycko, dnia 31 października 2014 r.

 

PZP. 271.9.2014

 

 

                                                                      Wszyscy Wykonawcy


Gmina Obrzycko zawiadamia, że w postępowaniu na "Ś
wiadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r.", w związku z otrzymanym w dniu 31.10.2014 r. zapytaniem dotyczącym treści SIWZ i niezbędnym dłuższym czasem związanym z przygotowaniem na nie odpowiedzi przesuwa się termin składania ofert w powyższym postępowaniu:

  • z dnia 03.11.2014 r., godz. 11.00
  • na dzień 06.11.2014 r., godz. 11.00

 

                                                                                                           Wójt Gminy Obrzycko

                                                                                                             /-/Irena Rakowska

 

 


 

Obrzycko, dnia 05 listopada 2014 r.

PZP. 271.9.2014

 

 

                                                                      Wszyscy Wykonawcy


Gmina Obrzycko zawiadamia, że w postępowaniu na "Ś
wiadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r." przesuwa się termin składania ofert:

  • z dnia 06.11.2014 r., godz. 11.00
  • na dzień 12.11.2014 r., godz. 11.00

 

                                                                                                           Wójt Gminy Obrzycko

                                                                                                             /-/ Irena Rakowska


Obrzycko, dnia 07 listopada 2014 r.

PZP. 271.9.2014

 

                                                                                                   Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. na terenie Gminy Obrzycko.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

Czy do przetargu mogą przystąpić oferenci dysponujący jednym ciągnikiem rolniczym z pługiem odśnieżającym o mocy 100 kM?

Tak.

Czy do przetargu mogą przystąpić oferenci dysponujący jedną piaskarką?

Tak.

Czy do usuwania śliskości można wykorzystywać tylko piasek bez dodatku soli?

W zakres zamówienia wchodzi usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie dróg mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem. Wykonawca może wykorzystać do usuwania śliskości tylko piasek bez dodatku soli, byleby zastosowane środki umożliwiały sprawne wykonanie usługi.

Czy Gmina może udostępnić na terenie wykonywanej usługi miejsce do składowania piasku?

Gmina udostępni miejsce do składowania piasku.

Czy do przetargu mogą przystąpić oferenci do usługi sprzętowej związanej tylko z odśnieżaniem dróg?

Tak.

Jaka jest szacunkowa ilość wyjazdów do usuwania śliskości podczas okresu trwania umowy?

Ilość wyjazdów uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych.

Jaka jest szacunkowa ilość materiałów potrzebnych do posypywania podczas usuwania śliskości  na zadanie 1 i na zadanie 2, w czasie trwania umowy?

Szacunkowa ilość materiałów potrzebnych do posypywania podczas usuwania śliskości na zadanie 1 i na zadanie 2 jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 17.11.2014 r.


PZP. 271.9.2014


Unieważnienie zapytania ofertowego na świadczenie usług sprzętowych
przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r.
Gmina Obrzycko unieważnia postępowanie z dnia 27.10.2014 r. dotyczącego świadczenia usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r.

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.                                                                                                                     Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                                       /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 2017
Data wytworzenia: 27-10-2014, 14:02:12 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 27-10-2014, 14:11:18 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 07-11-2014, 08:37:23 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego