Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko

Data rozpoczęcia przetargu: 16-02-2015
Data zakończenia przetargu: 06-03-2015


Obrzycko, dnia 16.02.2015 r.

 PZP.271.1.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Obrzycko zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze.

 

      I.        Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

 

1.     Nazwa zamówienia:

 

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze.

 

Lokalizacja: Stobnicko

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

a.   projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

b.     kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

c.     szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

d.     specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

a.     ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409),

b.     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

c.     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2.     Informacje mające wpływ na określenie wartości zamówienia:

 • Teren inwestycji znajduje się w obszarze Natura2000.
 • Przybliżona długość projektowanej kanalizacji wynosi 3 500 m, 70 przyłączy.
 • Na trasie projektowanej kanalizacji występują drogi: gminne, powiatowe. Zamawiający dopuszcza lokalizację w drogach gminnych.
 • Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonagóra.
 • Przewiduje się projekt przyłączy za granicę działki zakończoną studzienką rewizyjną.
 • Występuje rów pod drogą powiatową, stanowiącą własność Skarbu Państwa - w zasobach nadleśnictwa.
 • Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
 • Planowane przyłączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci w miejscowości Zielonagóra.
 • Dokumentacja projektowa winna obejmować rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze.
 • Prace projektowe winny obejmować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji, przy której należy zaprojektować studzienkę tzw. graniczną lub przyłączeniową. W przypadku posesji zabudowanych dodatkowo projekt winien wskazywać uzgodnione z właścicielem posesji miejsce i trasę włączenia do istniejącej instalacji wewnętrznej. Odcinek ten nie podlegający wykonaniu przez Gminę Obrzycko winien być w projekcie odróżniony w innym kolorze.
 • Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może odbywać się za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
 • Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przygotowaniem oferty każdy Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz powinien zdobyć konieczne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci oraz do uzgadniania przyjętych w projekcie materiałów, wybranej technologii oraz uzgodnienia branżowego opracowanego projektu przez Gminę Obrzycko.
 • Przed realizacją prac projektowych konieczne jest:

 

                    -    uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego,

 

 

           -       sporządzenie mapy do celów projektowych,

 

 

           -       wykonanie badań gruntowych sprawdzających nośność gruntu i poziom występowania wód gruntowych.

 

 

    II.        Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

 

 1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Obrzycko (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, sekretariat) w terminie do dnia 24.02.2015 r. do godz. 15:30 w formie pisemnej osobiście lub listownie, przesłać faxem na nr 61 29 13 072 lub złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy: gmina@obrzycko.pl
 2. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena ryczałtowa - 100%.
 3. Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę jest dzień:
 4. Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące.
 5. Badanie rynku ogłoszone zostało na stronie internetowej http//bip.obrzycko.pl zakładka Zamówienia publiczne.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Szymkowiak, fax. 61 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl
 7. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Obrzycko, 19.02.2015 r.

PZP.271.1.2015


                                                                                                             Wszyscy Wykonawcy


dotyczy: zapytania ofertowego na "Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze":

 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:


1. Jaki jest termin wykonania przedmiotu umowy?

     12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Czy w ramach obowiązków wykonawcy jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę?
     Tak.

3. Proszę o określenie zakresu rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków celem prawidłowego wycenienia prac projektowych.

     W zależności od ilości przyłączy kanalizacyjnych Stobnicka + rezerwa na dodatkowe przyłącza.

4. Proszę o precyzyjne określenie zakresu zamówienia. W tytule postępowania jest kanalizacja sanitarna i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.
W pkt.2 "Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci"
Czy sieć wodociągowa także jest do zaprojektowania? Jeżeli tak to jakiej długości i ile przyłączy do sieci wodociągowej należy zaprojektować?

    Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej siecie w miejscowości Zielonagóra. Ponadto - rozszerzenie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Stobnickiej - zwiększenie przepustowości oraz uszczelnienie przepompowni.

5. Kiedy i gdzie nastąpi otwarcie ofert lub w jakim terminie zamawiający prześle informację z otwarcia ofert?

    Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2015 r. w siedzibie Gminy Obrzycko (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, sekretariat) o godzinie 10:00.  Informacje z otwarcia dla osób zainteresowanych zostaną wysłane tego samego dnia.

 


Obrzycko, 23.02.2015 r.

PZP.271.1.2015


                                                                                                             Wszyscy Wykonawcy


dotyczy: zapytania ofertowego na "Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze":

Zamawiający informuje, że ze względu na dużą ilość pytań i czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi, przedłuża termin składania ofert do dnia 06.03.2015 r.


 

Obrzycko, 02.03.2015 r.

PZP.271.1.2015


                                                                                                             Wszyscy Wykonawcy


dotyczy: zapytania ofertowego na "Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze":

 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy?
Tak.

2.  Czy jest opracowana koncepcja na skanalizowanie Stobnicka oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
Nie.

3. Przybliżona długość projektowanej kanalizacji wynosi ok. 3,5 km. Czy jest to wyłącznie kanalizacja grawitacyjna? Jeśli nie proszę o podanie długości grwaitacji, rurociągów tłoczanych i ilości przepompowni.

Jakie rozwiązanie jest przedmiotem projektu.

4. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację w drodze powiatowej czy także na terenach prywatnych i leśnych graniczących z drogą powiatową?
Tak - po uzyskaniu zgody.

5. Występuje sprzeczność dotycząca projektu przyłącza - "Przewiduje się projekt przyłączy za granicę działki zakończoną studzienką rewizyjną." a "Prace projektowe winny obejmować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji, przy której należy zaprojektować studzienkę tzw. graniczną lub przyłączeniową. W przypadku posesji zabudowanych dodatkowo projekt winien wskazywać uzgodnione z właścicielem posesji miejsce i trasę włączenia do istniejącej instalacji wewnętrznej." Studzienkę należy zlokalizować przed granuicą czy za granicą posesji?

Za granicą posesji.

6. Czy projekt obejmuje także odcinek sieci wodociągowej "Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci."?

Tak sieć wodociągowa dotyczy przyłącza hydrantowego oczyszczalni ścieków Zielonagóra.

7. Proszę podać jaki zakres obejmuje rozbudowa oczyszczalni oraz jaki to jest typ oczyszczalni i wydajność. Czy inwestor posiada ekspertyzę dotyczącą możliwości rozbudowy oczyszczalni i opłacalności takiego rozwiązania?

Brak ekspertyz rozbudowy oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia wg. załączonego rysunku.

8. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wyrażenie: „Na trasie projektowanej kanalizacji występują drogi: gminne, powiatowe. Zamawiający dopuszcza lokalizację w drogach gminnych.”

9. W związku z udzieloną odpowiedzią dotyczącą terminu realizacji zadania na okres 12 miesięcy, wnosimy o dokonanie zmian w pkt. 2 Formularza ofertowego dotyczącego terminu realizacji zadania.

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.1.2015


Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowa - Stobnicko
Gmina Obrzycko unieważnia postępowanie z dnia 16.02.2015 r. dotyczące wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną w miejscowości Stobnicko wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze.

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferty które wpłynęły przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.                                                                                                                     Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                                       /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 3114
Data wytworzenia: 16-02-2015, 09:43:14 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 16-02-2015, 11:19:15 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 02-03-2015, 10:31:50 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego