Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 04-11-2015
Data zakończenia przetargu: 12-11-2015


Obrzycko, dnia 04 listopada 2015 r.

PZP. 271.9.2015

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1.    Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.

W zakres zamówienia wchodzi usuwanie śliskości zimowej na drogach gminnych przez posypywanie dróg mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem oraz odśnieżanie dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu wykonawcy.

Zadanie nr I - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.     Zielonagóra

2.     Stobnicko

3.     Piotrowo

4.     Annogóra

5.     Obrzycko-Zamek

6.     Modrak

7.     Antoniny

8.     Brączewo

9.     Jaryszewo

Zadanie nr II - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.     Gaj Mały

2.     Karolin

3.     Słopanowo

4.     Słopanowo-Huby

5.     Kobylniki

6.     Dobrogostowo

7.     Pęckowo

8.     Ordzin

9.     Koźmin

10.  Obrowo

(kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania)

W okresie wykonywania usługi obowiązuje niezmienna cena ofertowa.

Termin rozpoczęcia pracy po wystąpieniu opadów wg. wskazań Zamawiającego.

Wykonawca deklaruje gotowość wykonywania pracy w godzinach nocnych w zależności od potrzeb.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie szczegółowej ewidencji godzin pracy wg wzoru określonego przez Zamawiającego,

 

3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko i na stronie internetowej BIP gminy: bip.obrzycko.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Beata Szymkowiak - podinspektor ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego, nr tel. 0 61 29 13 088.

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

5.  Nie jest wymagana wpłata wadium.

6.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryterium wyboru ofert jest cena (90%) i termin płatności faktury (10%)

 

7.    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem: Usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 12.11.2015 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

8.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2015 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

9.    W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Obrzycko

                                                                                                             /-/Irena RakowskaRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 08 grudnia 2015 r.

PZP. 271.9.2015


Unieważnienie zamówienia na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.
Gmina Obrzycko unieważnia postępowanie z dnia 04.11.2015 r. dotyczącego świadczenia usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.                                                                                                                     Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                                       /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1916
Data wytworzenia: 04-11-2015, 08:05:56 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 04-11-2015, 09:07:18 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego