Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 21-01-2016
Data zakończenia przetargu: 08-02-2016


Obrzycko: Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko
Numer ogłoszenia: 13926 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na terenie działek o nr ewid. 173/2, 179, 180, 182, 188 położonych w obrębie miejscowości Obrzycko w rejonie ulicy Jana Pawła II kompleksowej, wielobranżowej, budowlano wykonawczej dokumentacji architektoniczno - budowlanej i kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu dla centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko według założeń określonych w CZĘŚCI II SIWZ - Merytorycznym zakresie opracowania koncepcji dla projektu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania - stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 91
 • 2 - Doświadczenie - 9

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Obrzycko, 26.01.2016 r.

PZP.271.1.2016

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt.:

„Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 13926 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

 

         Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania:

 

 1. Przedmiotem przetargu jest, jak to wynika z jego tytułu, opracowanie koncepcji. W merytorycznym zakresie jako przedmiot zamówienia jest opracowanie kompleksowej budowlano - wykonawczej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorami autorskimi oraz obsługa formalna inwestycji i uzyskanie materiałów i dokumentów przedprojektowych. Jaki jest zatem przedmiot zamówienia - koncepcja czy pełno branżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa? Czy obligatoryjnym załącznikiem do oferty ma być opisowo-graficzna koncepcja Centrum?
 2. Proszę o wyjaśnienie czy zamówienie dotyczy projektu koncepcyjnego czy pełno-branżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej?
 3. W punkcie 4.1 SIWZ oraz w załączniku pt. „Merytoryczny zakres opracowania koncepcji dla projektu centrum administracyjnokulturalnego dla Gminy Obrzycko” mowa jest o „kompleksowej, wielobranżowej, budowlano wykonawczej dokumentacji architektoniczno-budowlanej i kosztorysowej”, tytuł przetargu sugeruje zaś że mowa o projekcie koncepcyjnym, nie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Proszę o wskazanie faktycznego zakresu zamówienia oraz ew. dostosowanie treści działu II („Merytoryczny zakres”) do oczekiwań zamawiającego wobec koncepcji.

Ad. 1, 2, 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji zagospodarowania wskazanych działek z uwzględnieniem merytorycznego zakresu wskazanego przez Zamawiającego (Wykonawca może tylko posiłkować się II częścią SIWZ). Po wstępnym zatwierdzeniu wykonanej koncepcji Zamawiający zleci na jej podstawie wykonanie pełnego projektu budowlanego do wydania pozwolenia na budowę oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

 1. W parametrach technicznych podano powierzchnię zabudowy obiektu 1200 m2, wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. W dalszej części podano propozycje pomieszczeń i ich bilans powierzchniowy dla poszczególnych części Centrum. Z bilansu tego wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Gminy, Urząd Gminy, zaplecze gospodarcze i biblioteka mają mieć łącznie do 1300 m2. Nawet doliczając powierzchnię komunikacji powierzchnia całkowita netto nie powinna w tym układzie być większa niż 1600-1700 m2. Jak więc na trzech kondygnacjach nadziemnych i w piwnicy budynku o powierzchni zabudowy 1200 m2 mają być rozlokowane funkcje o łącznej powierzchni max. 1700 m2 - one zmieszczą się przecież na max. dwóch kondygnacjach obiektu o takiej powierzchni zabudowy. Czy zatem podany program funkcjonalno-powierzchniowy jest kompletny?

Ad. 4

1200 m2 i liczba kondygnacji są wartością maksymalną, które wynikają z decyzji lokalizacyjnej. 1700 m2 jest wartością szacunkową, która może ulec zmianie, ponieważ Zamawiający pozostawia Wykonawcy swobodę w opracowaniu własnej koncepcji przy uwzględnieniu merytorycznego zakresu oraz zgodnie z decyzją lokalizacyjną.

 1. Czy dla terenu inwestycji jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania terenu czy też decyzja o warunkach zabudowy?

Ad. 5

Decyzja lokalizacyjna oraz mapa w załączeniu.

 1. W jakim maksymalnym terminie planowana jest realizacja inwestycji?

Ad. 6

Zamawiający na chwilę obecną nie może określić terminu realizacji inwestycji, jednak dokumentację należy wykonać w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że punkt:

 • 12.1. Termin składania ofert upływa w dniu 01/02/2016 o godz. 12:00

Zmienia na:

12.1. Termin składania ofert upływa w dniu 08/02/2016 o godz. 12:00

 • 12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01/02/2016 o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego

Zmienia na:

 • 12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/02/2016 o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 13926-2016 z dnia 2016-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na terenie działek o nr ewid. 173/2, 179, 180, 182, 188 położonych...
Termin składania ofert: 2016-02-01

 

 


Numer ogłoszenia: 17786 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13926 - 2016 data 21.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

Obrzycko, 28.01.2016 r.

PZP.271.1.2016

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. udzielenia zamówienia publicznego na usługę pt.:

„Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 13926 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

 

            Gmina Obrzycko działając zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015 r.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt.: „Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjnego-kulturalnego dla Gminy Obrzycko”.

UZASADNIENIE

 

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015 r.) w związku z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 z dnia 23.01.2014 r.).Wyświetleń strony: 1645
Data wytworzenia: 21-01-2016, 07:40:23 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 21-01-2016, 07:45:42 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 28-01-2016, 13:53:15 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego