Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data rozpoczęcia przetargu: 27-07-2016
Data zakończenia przetargu: 25-08-2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 162029 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów i instalacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały na działkach nr 161/2 i 162 obręb Gaj Mały gmina Obrzycko. Oczyszczalnia będzie posiadała przepustowość Q=150 m3/dobę, a jej obciążenie wyrażone RLM = 1500. a) Szczegółowa charakterystyka inwestycji: - prace budowlane, polegające na wykonaniu prac ziemnych związanych z usytuowaniem urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - przedsięwzięcie lokalizowane jest na terenie gminy Obrzycko w obszarach ewidencyjnych - obręb Gaj Mały, dz. nr 161/2, 162, - inwestycja lokalizowana jest na terenach Skarbu Państwa, Gminy Obrzycko, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, - inwestycja nie przewiduje ingerencji w drzewostan, - oczyszczalnia będzie wykonana w technologii złoża obrotowego ECODISK, technologii opierającej się na usuwaniu związków organicznych przy pomocy tarcz obrotowych zanurzanych w błonie biologicznej, - rurociągi infrastruktury technicznej podziemnej wykonane będą w technologii rur tworzywowych, technologii rur PVC i PEHD. b) Przedmiar robót znajduje się w III Części SIWZ - dokumentacja projektowa..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł 10.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359. 10.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą< 10.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 10.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 10.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wykonaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć ukończenie minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 700 000,00 brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. c. Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. Należy złożyć wykaz osób wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz przedłożyć oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 01.08.2016 r.                

 

MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w pkt 1 - Definicje, punkt 8:

·         jest: „Oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez  Zamawiającego. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB.”

·         winno być: „Oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumentacji STWiOR i ZAŁACZONEJ DOKUMENTACJI. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w STWiOR oraz, w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze od wskazanych w STWiOR, Załączonej dokumentacji i innych załącznikach do niniejszego postępowania. Za nadrzędny dokument w sprawach zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych uznaje się STWiOR. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

b)    w pkt 5 - Termin realizacji zamówienia:

·         jest: „w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy”,

·         winno być: „w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy”,

c)     w pkt 7.2.II - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

·         jest: (…) minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 700 000,00 brutto każda. (…)”,

·         winno być: „(…) minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 brutto każda. (…)”,

d)    w pkt 7.2.IV - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

·         jest: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.”

·         winno być:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:

1.     posiada w ostatnich 3 latach obrotowych (2013, 2014 i 2015) wskaźnika szybkiej płynności finansowej większy niż 0,95 dla każdego z tych lat (wskaźnik liczony jako majątek obrotowy minus zapasy, minus rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe);

2.     posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN;

3.     posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000 PLN,

i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.”,

e)    w pkt 10 - wymagania dotyczące wadium:

·         jest:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł.”

·         winno być:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.”

f)     w pkt 13 - miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

·         jest:

„13.1.   Termin składania ofert upływa w dniu 17/08/2016 o godz. 09:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17/08/2016 o godz. 09:05 w siedzibie Zamawiającego.”

·         winno być:

„13.1.   Termin składania ofert upływa w dniu 24/08/2016 o godz. 09:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2016 o godz. 09:05 w siedzibie Zamawiającego.”

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162029-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów i instalacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały na działkach nr 161/2 i 162 obręb Gaj Mały gmina Obrzycko. Oczyszczalnia będzie posiadała przepustowość Q=150...
Termin składania ofert: 2016-08-17

 

 


Numer ogłoszenia: 170991 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162029 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Okres w miesiącach: 4.
 • W ogłoszeniu powinno być: Okres w miesiącach: 6.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł 10.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359. 10.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą< 10.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 10.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 10.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł 10.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359. 10.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą< 10.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 10.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 10.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć ukończenie minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 700 000,00 brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć ukończenie minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: 1. posiada w ostatnich 3 latach obrotowych (2013, 2014 i 2015) wskaźnika szybkiej płynności finansowej większy niż 0,95 dla każdego z tych lat (wskaźnik liczony jako majątek obrotowy minus zapasy, minus rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe); 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN; 3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000 PLN, i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 17.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: 24.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.17.
 • W ogłoszeniu jest: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: tak.

PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 01.08.2016 r.                

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:
  • kompletną dokumentację projektową wszystkich branż. Na stronie Zamawiającego znajduje się kilka rysunków branży technologicznej, brak opisu technicznego oraz projektów pozostałych branż,
  • pozwolenie na budowę.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o zamieszczenie przedmiaru oraz załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, co ułatwiłoby sporządzenie oferty oraz pozwoliło na uniknięcie ew. błędów przy sporządzaniu kosztorysu.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia innych dokumentów i rysunków na tym etapie. Wykonawca składa ofertę w oparci o załączone dokumenty. Zapisy w STWIOR należy traktować priorytetowo w przypadku ewentualnych rozbieżności w dokumentacji w zakresie technicznym i technologicznym.

Ze względów spójności dokumentacji załączonej i dokumentów składanych przez wykonawców. Zamawiający nie przewiduje zamieszczanie dokumentów w formie edytowalnej.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii złoża obrotowego na technologię opartą na złożach biologicznych zanurzonych, wykorzystujących wgłębne napowietrzanie drobnopęcherzykowe?

 

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanej technologii (tj. złoże obrotowe) na inną.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy reaktorów w formie zbiorników betonowych zamiast zbiorników polipropylenowych ?

 

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania obudowy reaktorów w formie zbiorników betonowych.

 


PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 12.08.2016 r.                

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    Prosimy o informację, czy w związku z montażem Sitopiaskownika należy przewidzieć dodatkowe roboty budowlane związane z budową nowego lub adaptacją istniejącego budynku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót budowlanych związanych z montażem Sitopiaskownika. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej. Wszelkie koszty związane z ew. dostosowaniem istniejącego lub budową nowego budynku należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy na etapie składania ofert.

 

2.    Zamawiający opisuje w przedmiocie zamówienia: Reaktor Ecodisk oraz mikrosito bębnowe Hydrotech zabudowane są w jednej obudowie o wymiarach dł. Szer. ( 9350 mm x 300 mm ).

Informujemy, że zarówno nazwy własne użyte w specyfikacji, jak i układ technologiczny składający się z reaktorów ze złożem tarczowym w jednej obudowie z mikrositem bębnowym wskazuje na jednego producenta, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązania oparte na zaprojektowanej technologii złoża tarczowego, zabudowane w zbiornikach z tworzyw sztucznych, składające się z reaktorów ze złożem tarczowym i osadnika wtórnego.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy że Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania oparte na zaprojektowanej technologii złoża tarczowego, zabudowane w zbiornikach z tworzyw sztucznych, składające się z reaktorów z obrotowym  złożem tarczowym i mikrositem bębnowym spełniające wymagania opisane w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiany mikrosita bębnowego na osadnik wtórny.

W celu możliwości dokonania przez Zamawiającego oceny zgodności złożonych ofert z zapisami SIWZ, Oferent załączy do swojej oferty karty katalogowe wraz z opisem zaoferowanej technologii reaktorów biologicznych łącznie z listą referencyjną.

 1. Zwracamy się o udostępnienie pełnego projektu budowlanego, gdyż oferenci nie mają możliwości skalkulowania przedmiotu zamówienia. Na przykład w przedmiarze zarówno na Gaj Mały jak i Kobylniki w pozycjach 17.d 1.2 - Plac manewrowy, ogrodzenie wraz z oświetleniem, budynek techniczny na sito piaskownik jednostką przedmiarową jest 1 kpl. I w tych przypadkach nie ma możliwości skalkulowania ich wartości bez projektu budowlanego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SIWZ z przedmiarami, rysunkami (przekroje oraz rzuty) oraz w STWiOR. Dodatkowo Zmawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem prac i poziomem trudności/ryzyk związanych z wykonaniem przedsięwzięcia. Na tej podstawie należy sporządzić ofertę na realizację przedsięwzięcia.

 

 1. W §7 ust. 5 Część III SIWZ Wzór umowy Zamawiający zakazuje Wykonawcy cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a w §14 wzoru umowy zawarte jest postanowienie, że "cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana za zgodą Zamawiającego". Prosimy zatem o odpowiedź, czy cesja wierzytelności na rzecz banku jest możliwa, czy Zamawiający w ogóle nie dopuszcza takiej możliwości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania cesji na rzecz banku.

 

 1. W pkt. 6 ppkt. 9 SIWZ Zamawiający wymaga, aby "...Wykonawca dokonał na rzecz podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na roboty wykonane przez Podwykonawcę. Przedstawienie..." Czy dotyczy to również umów podwykonawczych, których przedmiotem są dostawy i usługi, czy tylko umów, których przedmiotem są roboty budowlane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję że zapis dotyczy umów podwykonawczych których przedmiotem roboty budowalne.

 

6.    Prosimy, aby Zamawiający zrezygnował z warunku posiadania przez Wykonawcę wskaźnika płynności finansowej. Ogranicza to konkurencję do kilku firm w Polsce co z pewnością spowoduje wyższe koszty realizacji zamówienia dla Zamawiającego. Wymagana zdolność kredytowa oraz doświadczenie w realizacji podobnej wielkości zadań są wystarczającą gwarancją dla Zamawiającego, że Wykonawca będzie w stanie bez problemów zrealizować zadanie. 

ODPOWIEDŹ:

W pkt 7.2.IV - sytuacji ekonomicznej i finansowej Zmawiający jednoznacznie określił wymogi które potencjalny Wykonawca musi spełnić. Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SIWZ.

 

7.    Zamawiajacy dokonał następującej zmiany w treści SIWZ:

w pkt 7.2.IV - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

·         jest: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.”

·         winno być: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:

1)    posiada w ostatnich 3 latach obrotowych (2013, 2014 i 2015) wskaźnika szybkiej płynności finansowej większy niż 0,95 dla każdego z tych lat (wskaźnik liczony jako majątek obrotowy minus zapasy, minus rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe);

2)    posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN;

3)    posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000 PLN,

i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.”,

Zgodnie z literą prawa Zamawiający przygotowując i prowadząc postępowanie, powinien dążyć do udzielenia zamówienia, unikając działań mogących skutkować ograniczeniem dostępu do postępowania. (Uchw. z 6.2.2012 r., KIO/KD 14/12, Legalis).

Zmiana w SIWZ już po jej publikacji polegająca na dodaniu zapisów ewidentnie skutkujących ograniczeniem dostępu do postępowania jest jawnym naruszeniem prawa przez Zamawiającego.

Zamawiający działając w ten sposób ewidentnie ogranicza konkurencję co skutkuje nie tylko naruszeniem prawa ale również brakiem możliwości udziału w postępowaniu przez wiele firm, które posiadają doświadczenie i są w kondycji finansowej pozwalającej na sprawną realizację zadania. Tym samym Zamawiający naraża się na zarzuty nieprawidłowego wydatkowania środków z budżetu Gminy, ponieważ jasnym jest, że ograniczenie konkurencji powoduje wyższą cenę realizacji zadania.

Zastanawiające jest dlaczego Zamawiający zmienił zapis już po publikacji SIWZ. W takich sytuacjach zawsze zachodzi podejrzenie, że Zamawiający zmienił zapisy na skutek podpowiedzi jednego z Wykonawców, który spełnia takie warunki. Żądamy przywrócenia pierwotnych zapisów SIWZ w obu zadaniach dotyczących wymagań stawianych Wykonawcom w zakresie doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmieniać treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja SIWZ może być zarówno wynikiem składanych zapytań, wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ przez potencjalnych wykonawców, jak i samodzielnym działaniem zamawiającego. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w treści SIWZ w prowadzonym przez niego postępowaniu wynikają z obaw Zamawiającego, iż poprzednie zapisy SIWZ nie zapewniały, iż do postępowania przystąpią podmioty będące w stanie zapewnić realizację zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie i w oczekiwanej przez niego jakości, wynikającej bezpośrednio z zapisów ujętych w SIWZ. Wszelkie wymagania Zamawiającego zostały sprecyzowane i szczegółowo ujęte w SIWZ, w związku z czym Zamawiający nie uchybia obowiązkom Zamawiającego wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności, stosując także inne kryteria niż wyłącznie cena, zapewnia równe traktowanie wykonawców poprzez możliwość obiektywnej ich oceny. Ocena wykonawców w niniejszym postępowaniu nie zależy bowiem od subiektywnej oceny członków komisji przetargowej, gdyż kryteria dotyczące niniejszego postępowania są obiektywne, czyli takie, dla których wynik punktowy będzie zawsze taki sam, niezależnie od tego, kto będzie dokonywał oceny, gwarantują równe traktowanie wykonawców oraz zapewniają zgodność postępowania zamawiającego z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający pragnie ponadto zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17.01.2008, sygn. akt KIO/UZP80/07, (…) Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum (…). W ocenie Zamawiającego, po analizie ogłaszanych przez innych Zamawiających postępowań i stawianych przez nich wymagań, wymagania Zamawiającego nie ograniczają konkurencyjności ani nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców, a jedynie pozwalają na podwyższenie jakości, w której zostanie zrealizowane zamówienie, poprzez postawienie potencjalnym Wykonawcom wymagań taki skutek zapewniających. Zamawiający nie podziela więc stanowiska przedstawionego w postawionym pytaniu, tym bardziej, że zgodnie ze stanowiskiem KIO wyrażonym w wyroku z dnia 9.10.2008, sygn.. akt KIO/UZP1024/08, (…) Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (…). Zamawiający zmieniając zapisy w SIWZ, kieruje się troską o interes mieszkańców Gminy Obrzycko, chcąc zapewnić jak najwyższą jakość wykonania zadania, by zapewnić jego funkcjonalność oraz przydatność dla lokalnej społeczności na jak najdłuższy okres czasu. Ponieważ realizacja zadania objętego niniejszej postępowaniem jest jedną z inwestycji Zamawiającego i stanowi dla niego znaczny wydatek, Zamawiający nie może pozwolić sobie na niestawianie potencjalnym wykonawcom stosownych wymagań, co mogłoby doprowadzić do wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, który nie będzie w stanie zapewnić realizacji przedmiotu zamówienia w standardzie oczekiwanym przez Zamawiającego i szczegółowo opisanym w SIWZ. Ponieważ, jak ujęto w wyroku KIO z dnia 2.04.2008, sygn. akt KIO/UZP236/08, (…) Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami (…), Zamawiający uważa swoje stanowisko za w pełni uzasadnione, zaś zarzuty dotyczące ograniczania konkurencyjności za całkowicie bezzasadne.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania wprowadzone do SIWZ po modyfikacji.

 


 

PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 12.08.2016 r.                

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w pkt 13 - miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

·         jest:

 „13.1.  Termin składania ofert upływa w dniu 24/08/2016 o godz. 10:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2016 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

·         winno być:

„13.1.   Termin składania ofert upływa w dniu 25/08/2016 o godz. 09:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25/08/2016 o godz. 09:05 w siedzibie Zamawiającego.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162029-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obiektów i instalacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały na działkach nr 161/2 i 162 obręb Gaj Mały gmina Obrzycko. Oczyszczalnia będzie posiadała przepustowość Q=150...
Termin składania ofert: 2016-08-17

 


Numer ogłoszenia: 180227 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162029 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 17.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: 25.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

 


 PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 22.08.2016 r.                

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Zamawiający w SIWZ dot. instalacji sanitarnych i technologicznych, zarówno dla Oczyszczalni Ścieków Kobylniki jak i Gaj Mały, w pkt. 6.3 powołuje się na Rozporządzenie Min.Środ. z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, gdzie precyzuje najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wg. Załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia tj. BZT5 = 25 mg O2/l ; CHZT = 125 mg O2/l i zawiesina ogólna = 35 mg/l. Rozporządzenie to ma status nieaktualnego - aktualnie w.w. wartości reguluje rozporządzenie Min. Środ. z dnia 18.11.2014 (Dz.U. poz. 1800 z 16.12.2014) gdzie w Załączniku nr 2 podano następujące wielkości dla RLM < 2000: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l i zawiesina ogólna = 50 mg/l. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż ścieki na odpływie mają spełniać wymogi aktualnie obowiązującego Rozporządzenia, dla oczyszczalni o wielkości: RLM < 2000.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni mają spełniać wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM < 2000 (załącznik 2 do rozporządzenia).

 


PZP.271.5.2016                                                                                    Obrzycko, 24.08.2016 r.                

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.     Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym ma odprowadzanie ścieków z przedmiotowej oczyszczalni? Prosimy o dołączenie pozwolenia wodnoprawnego do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponuje aktualnymi pozwoleniami wodno prawnymi dla oczyszczalni ścieków w Gaju Mały oraz w Kobylnikach Zamawiający nie przewiduje zamieszczania dodatkowych informacji na tym etapie postępowania. Przedmiotowe dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2.     Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję? Prosimy o dołączenie pozwolenia na budowę do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada prawomocnego pozwolenia na budowę na przedmiotowe oczyszczalnie. Zamawiający spodziewa się uzyskania w/w pozwoleń do dnia 01.12.2016. Zamawiający oświadcza że ofertę należy sporządzić w oparciu o udostępnione informacje i zapisy, tj. w szczególności w zakresie technologii i urządzeń w oparciu o zapisy STWiOR oraz SIWZ. 

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 3 października 2016 roku

 

 

                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia BZP: 162029 - 2016, data zamieszczenia: 27.07.2016

Nr sprawy: PZP.271.5.2016

 

            Gmina Obrzycko, 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19, działając na podstawie ustawy z dnia                   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2164) (dalej „Pzp”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Do prowadzonego postępowania, którego przedmiotem są roboty budowlane zastosowanie znajduje m.in. art. 31 Pzp określający zasady opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Z kolei szczegółowe zasady określające m.in. co powinna zawierać dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę opisane zostały w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2013 poz. 1129) („Rozporządzenie”).

Opisany wyżej przepis Rozporządzenia wskazuje na konieczność zamieszczenia w dokumentacji przetargowej 1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia; 3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenia; informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

            Mając na uwadze, iż zamieszczona dokumentacja przetargowa nie zawierała kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż, opis przedmiotu zamówienia był niezgodny z przepisami ustawy Pzp, co w konsekwencji stanowiłoby podstawę do wystąpienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o unieważnienie umowy na podstawie at. 146 ust. 6 Pzp, tj. w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

            Brak kompletnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganym ustawą Pzp bezspornie mógł mieć wpływ na wynik postępowania, co w konsekwencji powoduje, iż unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp jest konieczne i uzasadnione.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2796
Data wytworzenia: 27-07-2016, 12:01:42 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 27-07-2016, 12:07:04 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 24-08-2016, 08:42:12 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego