Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data rozpoczęcia przetargu: 08-11-2016
Data zakończenia przetargu: 28-11-2016


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

bip.obrzycko.pl


Ogłoszenie nr 338822 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.
Obrzycko: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014–2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail , faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: PZP.271.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej - załącznik numer 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45232423-3, 45200000-9, 45230000-8, 45232421-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 7

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 2.000.000,00 zł; • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 i 5 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wskazanych w pkt 8.3 siwz b) brak podstaw wykluczenia - wskazanych w pkt 8.4 siwz 2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4) informację z banku o wysokości środków lub zdolności kredytowej. 8.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 8.4 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) pkt 8.4 ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5. 8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: - nie dotyczy - 8.9. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 siwz. 3) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 8.10. Forma oświadczeń i dokumentów 1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3-8.9, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3-8.9, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8.3-8.9, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 55 000,00 zł 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”< 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. 12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin gwarancji i rękojmi na wykonane robot budowlane oraz materiały i urządzenia 20
Termin wykonania 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


PZP.271.9.2016                                                                                             Obrzycko, 21.11.2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 338822 - 2016 z dnia 08.11.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, proszę uprzejmie o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, tzn. czy zamiast oczyszczalni ze złożami tarczowymi, możliwe jest zastosowanie oczyszczalni w technologii złóż zanurzonych, z napowietrzaniem ciągłym, ze wspomaganiem wsadem czynnym.
Należy zauważyć, że ograniczenie w zamówieniu tylko do jednego typu oczyszczalni, bez możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, a tym samym z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych i ogranicza możliwość udziału w przetargu, tym bardziej że na rynku jest tylko jeden producent tego typu urządzeń.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni w technologii złóż zanurzonych, z napowietrzaniem ciągłym, ze wspomaganiem osadem czynnym.

2. Prosimy o informację na temat maksymalnych stężeń zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni, które wynikają z pozwolenia wodno-prawnego wydanego dla przedmiotowego obiektu. Prosimy również o przesłanie w/w pozwolenia wodno-prawnego.
Zamawiający informuje że wymaga spełniania przez ścieki oczyszczone na odpływie z oczyszczalni, wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM < 2000 (załącznik 2 do rozporządzenia) tj: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l; zawiesina ogólna = 50 mg/l; Azot ogólny = 30 mg/l; Fosfor ogólny = 5 mg/l.

Zamawiający informuje że pozwolenie wodno-prawne dostępne jest w siedzibie Zamawiającego.


3. Uprzejmie proszę o podanie parametrów pracy i wymiarów zaprojektowanych urządzeń: kraty koszowej, sitopiaskownika, pomp (wydajność) oraz podanie parametrów równoważności dla wszystkich zaprojektowanych urządzeń.

Zamawiający przedstawia parametry pracy i wymiarów zaprojektowanych urządzeń tj.:
a.    Krata Koszowa:
•    Prześwit 2 cm
•    Materiał wykonania całości ze stali 304
b.    Sitopiaskownik:   
•    Przepustowość min. Q= 30 l/s
•    perforacja sita minimum 5 mm
•    powierzchnia piaskownika obliczona dla skuteczności min. 92% dla ziaren piasku większych od 0,2 mm,
•    Materiał wykonania całości ze stali 304
c.    Parametry równoważności dla jednego reaktora wyposażonego w tarcze obrotowe ze zintegrowanym filtrem bębnowym:
•    Powierzchnia zabudowy tarcz obrotowych ze zintegrowaną mikro filtracją: maksymalnie do (dł. x szer.) 9350mm x 7200mm
•    Tarcze pełne z polipropylenu o średnicy min. 2,7 m
•    Wał pełny ze stali nierdzewnej o śr. 120 mm
•    prędkość obrotowa min. 3,5 obrotu/ minutę
•    moc zainstalowana maks. 2,2 kW
•    materiał wykonania: obudowa z polipropylenu
•    filtr bębnowy o wydajności min. 12m3/h o oczkach maks. 40 microm, zasilany za pomocą tego samego napędu co dyski obrotowe
•    system płukania filtra bębnowego za pomocą dysz zasilanych ściekami oczyszczonymi ciśnie od 4-6 bar
•    grawitacyjne usuwanie osadów z urządzenia


4. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie modernizacji/budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków. Przedmiotem zamówienia, wg. SIWZ jest budowa oczyszczalni ścieków, zaś wg. projektu budowlano-wykonawczego - jej modernizacja. Są to pojęcia używane w postępowaniach o udzielenie zamówienia zamiennie, Wykonawca jednak zwraca się o doprecyzowanie nomenklatury użytej w postępowaniu, celem złożenia oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda.


5. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie załączników do SIWZ i przedmiaru w wersji edytowalnej, co ułatwiłoby Wykonawcom sporządzenie oferty oraz pozwoliło na uniknięcie ew. błędów w kosztorysie.

Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia przedmiarów w wersji edytowalnej. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej w załączeniu.

6. Zgodnie z pkt. 16.1 SIWZ "Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: 1) polisę," Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie, o którym mowa w par. 13 umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

7. W pkt. 7.2. a) SIWZU pojawia się następujący zapis:
„Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
•    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej;
•    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h”
Wymagane doświadczenie kierowania budową oczyszczalni o przepustowości minimum 100m3/h, jest niewspółmierne do przepustowości oczyszczalni będącej przedmiotem przetargu. Powyższe wynika prawdopodobnie z pomyłki, a prawidłową wartością powinno być 150m3/d, prosimy o sprostowanie.

Prawidłowa wartość to 150 m3/d. Sprostowanie w załączeniu.


8. Zamawiający w SIWZ dot. instalacji sanitarnych i technologicznych dla Oczyszczalni Ścieków Gaj Mały, w pkt. 6.3 powołuje się na Rozporządzenie M.Ś z dnia 24.07.2006. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, gdzie precyzuje najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wg. załącznika 1 do powyższego rozporządzenia tj. BZT5 = 25 mg O2/l ; CHZT = 125 mg O2/l  i zawiesina ogólna = 35 mg/l.
Rozporządzenie to ma status nieaktualnego – aktualnie reguluje to rozporządzenie M.Ś z dnia 18.11.2014 (Dz.U poz. 1800 z 16.12.2014) gdzie w Załączniku 2 do aktualnego rozporządzenia, dla RLM < 2000 są następujące wielkości: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l  i zawiesina ogólna = 50 mg/l.
Ponadto Projektant w pkt. 6 oraz w pkt. 11.2 opisu Projektu Budowlanego podaje maksymalne stężenia zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w wysokości: BZT5 - 25 mgO2/l; ChZT - 125 mgO2/l; Zawiesina ogólna - 35 mg/l; Azot ogólny - 30 mg/l; Fosfor ogólny - 5 mg/l, które to wymogi nie znajdują potwierdzenia w obowiązującym rozporządzeniu Min. Środowiska.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż gdziekolwiek w SIWZ czy dokumentacji projektowej jest mowa o dopuszczalnych parametrach ścieków na odpływie, maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń na odpływie czy też standardów na odpływie należy to rozumieć jako wymóg aby ścieki na odpływie spełniały wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków o RLM < 2000.


Zamawiający potwierdza, iż gdziekolwiek w SIWZ czy dokumentacji projektowej jest mowa o dopuszczalnych parametrach ścieków na odpływie, maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń na odpływie czy też standardach na odpływie itp., to należy to rozumieć jako wymóg spełnianie przez ścieki oczyszczone na odpływie z oczyszczalni, wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM < 2000 (załącznik 2 do rozporządzenia) tj.: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l; zawiesina ogólna = 50 mg/l; Azot ogólny = 30 mg/l; Fosfor ogólny = 5 mg/l.

9. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na technologii złóż i/lub membran zanurzeniowych jako rozwiązanie równoważne?

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych na technologii złóż i/lub membran zanurzeniowych jako rozwiązań równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na zaprojektowanej technologii  złoża tarczowego, zabudowane w zbiornikach z tworzyw sztucznych, składające się z reaktorów z obrotowym  złożem tarczowym i zintegrowanym mikrositem bębnowym, spełniające wymagania opisane w SIWZ.

10. Czy zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązania oparte na zaprojektowanej technologii złoża tarczowego, zabudowane w zbiornikach z tworzyw sztucznych, składające się z reaktorów ze złożem tarczowym i osadnika wtórnego.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiany mikrosita bębnowego na osadnik wtórny.
W celu możliwości dokonania przez Zamawiającego oceny zgodności złożonych ofert z zapisami SIWZ, Oferent załączy do swojej oferty: karty katalogowe, rysunki oraz opis zaoferowanej technologii reaktorów biologicznych łącznie z listą referencyjną.


 

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 338822-2016 z dnia 08-11-2016 - Obrzycko
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...
Termin składania ofert/wniosków: 28-11-2016

Ogłoszenie nr 348621 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 338822
Data: 08/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 150 m3/d, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie


PZP.271.9.2016                                                                                    Obrzycko, 22.11.2016 r.                

 

MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 338822 - 2016 z dnia 08.11.2016 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w rozdziale 7 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, punkt 7.2, lit. a:

·         jest: „Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.     uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej;

b.     co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h,

c.     aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.”

·         winno być: „Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.     uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej;

b.     co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 150 m3/d,

c.     aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


PZP.271.9.2016                                                                                             Obrzycko, 24.11.2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 338822 - 2016 z dnia 08.11.2016 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. 1. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem wodno prawnym na odprowadzanie ścieków z przedmiotowej oczyszczalni? Prosimy o dołączenie pozwolenia wodnoprawnego do dokumentacji przetargowej.

Pozwolenie w załączeniu.

2.   2. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycje. Prosimy o dołączenie pozwolenia na budowę do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

3.    3. W specyfikacji pkt 9.4. zapisano "Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw: oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej".

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia JEDZ oraz prosimy o informację, czy Zamawiający wygenerował formularz elektroniczny eESPD, jeśli tak - prosimy o jego udostępnienie.

Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ. Formularz elektroniczny eESPD nie został wygenerowany.

4.   4. Zamawiający w projekcie budowlano-wykonawczym w pkt. 8.1. Opis procesów technologicznych - Obiekty projektowane część mechaniczna, wymienia - zlewnie fekaliów, która nie jest wyspecyfikowana w STWIOR i nie ujęta w przedmiarze. Prośba o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje na etapie modernizacji w/w urządzenie.

Zamawiający nie przewiduje budowy zlewni fekaliów. Nie należy uwzględniać kosztów tego urządzenia na etapie składania oferty.


PZP.271.9.2016                                                                                    Obrzycko, 25.11.2016 r.                

 

MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 338822 - 2016 z dnia 08.11.2016 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w rozdziale 7 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, punkt 7.2, lit. b:

a)        jest: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda.

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz)  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

b)       winno być: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda.

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz)  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że dopuszcza równoważne rozwiązania oparte na zaprojektowanej technologii, spełniające wymagania opisane w SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający uznaje, że treść wprowadzonych wyjaśnień do SIWZ nie wymaga przedłużenia terminu do składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią załącznik do SIWZ.


Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 338822-2016 z dnia 08-11-2016 - Obrzycko
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...
Termin składania ofert/wniosków: 28-11-2016

Ogłoszenie nr 351359 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 338822
Data: 08/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do siwz) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

 Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.9.2016                                                                                                        Obrzycko, 28.11.2016 r.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 338822 - 2016 z dnia 08.11.2016 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.11.2016 r. o godz. 1005.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację  zamówienia, tj. 2 023 000,00 zł netto.

W wyznaczonym  terminie do 28.11.2016 r. do godz. 1000 wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej do niniejszej informacji.

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.


Obrzycko, dnia 12 grudnia 2016 roku

PZP.271.9.2016

 

                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia BZP: 338822, data zamieszczenia: 08.11.2016

 

            Gmina Obrzycko, 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2164) (dalej „Pzp”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 023 000,00 zł netto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 Wyświetleń strony: 2625
Data wytworzenia: 08-11-2016, 14:02:42 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 08-11-2016, 14:07:03 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 25-11-2016, 08:40:25 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego