Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo

Data rozpoczęcia przetargu: 12-04-2017
Data zakończenia przetargu: 24-04-2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.).

Gmina Obrzycko zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo”.

     I.        ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

e-mail: gmina@obrzycko.pl

www.obrzycko.pl

   II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo”.

2.     Przybliżona długość projektowanej sieci wynosi 1 500 m, 10 przyłączy. Teren inwestycji znajduje się w obszarze Natura2000.

3.     Projekt powinien zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji.

4.     Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

5.     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentację projektową w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.     Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na aktualnej, obejmującej zakres opracowania mapie sytuacyjno-wysokościowej d/c projektowych z naniesionym uzbrojeniem dla celów opracowania projektu, którą wykona we własnym zakresie.

7.     Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

 III.        SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:

·   kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego - 5 egz. (wersja papierowa), po 1 egz. na nośniku elektronicznym, który uwzględnia: wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących planowanej inwestycji,

·   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. (wersja papierowa) oraz na nośniku elektronicznym,

·   przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w programie kosztorysowym - 2 egz. wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym w formatach .ath i .pdf

·   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.     Dla potrzeb opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem:

·   wykona inwentaryzację stanu istniejącego,

·   wykona wszelkie niezbędne badania w tym m.in. geotechniczne,

·   uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (w tym również uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej na naradzie koordynacyjnej),

·   dokona wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów przez Inwestora - będących wynikiem analizy przedłożonych dokumentów przez organy wydające decyzje administracyjne.

3.     Opracowania wymienione w pkt. 1 należy wykonać odpowiednio zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

4.     Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

  IV.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna zawierać:

1.     Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,

2.     Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

3.  Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

    V.        WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie przewiduje się.

 

  VI.        KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena - znaczenie 100%

X - cena oferty minimalnej,

Y - cena danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

VII.        OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU

1.     Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

·   aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Dokument powyższy może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany wydruk z systemu CEIDG.

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem posiadanych uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić.

2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

3.     Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

4.     Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).

 

VIII.        TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

  IX.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych kopertach z oznaczeniem:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

OFERTA NA:

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo”

PZP.271.2.2017

 

UWAGA: Nie otwierać przed dniem 24.04.2017 o godz. 11:00

 

należy złożyć do dnia 24.04.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie: Urzędu Gminy Obrzycko, sekretariat - osobiście lub pocztą na adres: Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

 

    X.        MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2017 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.


PZP.271.2.2017                                                                                             Obrzycko, 20.04.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. zapytania ofertowego na

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo”.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / lub czy teren objęty inwestycją jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Nie.

2.    Czy inwestycje przebiegać będą pod czynnymi liniami kolejowymi?

Nie.

3.    Czy należy uzyskać pozwolenie na budowę?

Tak.

4.    Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?

Pas drogowy wzdłuż m.in. działek Lasów Państwowych.

5.    Czy przyłącza należy projektować do granicy działek czy do istniejących budynków mieszkalnych?

Woda do budynków mieszkalnych, zakończona zaworem i licznikiem, kanalizacja – studzienka rewizyjna w odległości ok. 3 m za płotem.

6.    Czy do posesji o nieuregulowanym stanie prawnym także należy projektować przyłącza?

Tak.

7.    Czy projektowane sieci będą przekraczać rowy lub cieki wodne wymagające opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego?

Tak

8.    W związku z tym, że warunki techniczne określają w sposób szczegółowy przedmiot zamówienia proszę o załączenie ich do specyfikacji na etapie postępowania. Brak warunków technicznych uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty.

Brak dodatkowych warunków technicznych.

9.    W związku z koniecznością sprawowania nadzoru autorskiego wnosimy na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy PZP określić zasady i warunki sprawowania nadzoru autorskiego (zasady i warunki wykonywania                                                                                                                                                                                          czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, w sposób umożliwiający wykonawcom należytą kalkulację ceny oferty. Opis ten winien uwzględniać uwarunkowania w jakich sprawowany jest nadzór autorski (np. upływ czasu od wykonania dokumentacji projektowej do etapu realizacji obiektu na podstawie tej dokumentacji), z uwzględnieniem słusznych interesów zamawiających, jak i samych wykonawców).

Zwracamy uwagę, że zgodnie z K.C. umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, natomiast sprawowanie nadzoru autorskiego jest umową zleceniem.

Kwestię nadzoru autorskiego określa §3 pkt 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

10.  Wnosimy o dodanie zapisu, że projekt stanie się własnością Zamawiającego, z wyłączeniem obszarów objętych Prawem Autorskim, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i uregulowania płatności za przedmiotowe zadanie.

§6 i §7 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

11.  Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania ze względu na przedłużające się terminy uzyskania decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy?

Nie.Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.2.2017                                                                                 Obrzycko, 24.04.2017 r.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego pt.

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo z dnia 12.04.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2017 r. o godz. 1115.

W wyznaczonym terminie do 24.04.2017 r. do godz. 1100 wpłynęło 6 ofert.

 

Lp.

Wykonawca

netto

VAT

brutto

1.

GT INSTAL Agnieszka Orkusz, ul. Słoneczne 7, 52-116 Wrocław-Iwiny

23 900,00

5 497,00

29 397,00

2.

MP PROJEKT Maciej Pospieszny, Stróżki 45c, 64-510 Wronki

23 983,74

5 516,26

29 500,00

3.

Biuro StudióW i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna

85 000,00

19 550,00

104 550,00

4.

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "EKO-SOLAR" Maria Gładysiak, os. Z. Starego 12A/2, 60-688 Poznań

45 000,00

10 350,00

55 350,00

5.

Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s.c. B. Bednarczyk, J. Markowicz, Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka

44 000,00

10 120,00

54 120,00

6.

WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

24 200,00

5 566,00

29 766,00

 Oferty złożone po wyznaczonym terminie - 2.

  • ·         EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61 pok. 412, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • ·         ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

PZP.271.2.2017                                                                                                 Obrzycko, 18.05.2017 r.     

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. „Wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo z dnia 12.04.2017 r.

 

Gmina Obrzycko, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie ofert przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2233
Data wytworzenia: 12-04-2017, 10:16:52 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 12-04-2017, 10:24:15 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 20-04-2017, 13:58:51 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego