Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r.

Data rozpoczęcia przetargu: 15-11-2017
Data zakończenia przetargu: 22-11-2017


Obrzycko, dnia 15.11.2017 r.

PZP. 271.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2010 roku z późn. zm.).

 

1.    Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku: od 7:30 do 15:30.

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 01.12.2017 r. do 31.03.2018 r.

W zakres zamówienia wchodzi usuwanie śliskości zimowej na drogach gminnych przez posypywanie dróg mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem oraz odśnieżanie dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu wykonawcy oraz zakup soli z piaskiem.

Zapotrzebowanie sprzętu:

·     ciągnik rolniczy 150 kM z pługiem odśnieżającym     szt.   3

·     solarko-piaskarka                                                          szt.   2

·     koparko-ładowarka                                                        szt.   1

·     ładowacz chwytakowy do załadunku soli i piasku        szt.   1

Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

             1.     Zielonagóra

             2.     Stobnicko

             3.     Piotrowo

             4.     Annogóra

             5.     Obrzycko-Zamek

             6.     Modrak

             7.     Antoniny

             8.     Brączewo

             9.     Jaryszewo

             10.  Gaj Mały

             11.  Karolin

             12.  Słopanowo

             13.  Słopanowo-Huby

             14.  Kobylniki

             15.  Dobrogostowo

             16.  Pęckowo

             17.  Ordzin

             18.  Koźmin

             19.  Obrowo

(kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania)

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

4.    Nie jest wymagana wpłata wadium.

5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

             kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.

6.    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r.” należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 15:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

7.    W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 19 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

 

 Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.10.2017                                                                                                        Obrzycko, 24.11.2017 r.

 

Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia, iż zapytanie ofertowe pn.: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r.” zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do  terminu określonego  przez Zamawiającego  tj. do godz. 15:00 dn. 22.11.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.Wyświetleń strony: 964
Data wytworzenia: 15-11-2017, 08:15:51 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 15-11-2017, 09:11:42 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego