Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU

Data rozpoczęcia przetargu: 13-08-2018
Data zakończenia przetargu: 03-09-2018


 
 


Ogłoszenie nr 603724-N-2018 z dnia 2018-08-13 r.

Gmina Obrzycko: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19 , 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU
Numer referencyjny: PZP.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 265 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku”. 3.2. Warunki udzielenia kredytu: 1. Uruchomienie środków nastąpi w 1 transzy w dniu 10 września 2018 r. 2. Okres spłaty kredytu - 10 lat. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w równych ratach miesięcznych od 31.01.2019 r. do 31.12.2028 r. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem płatności raty kredytu. 4. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 5. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. 6. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 3-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 8. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 9. O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania. 10. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 11. Zamawiający będzie dokonywał spłaty naliczonych odsetek na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank – zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. 12. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 13. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 14. Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie. 16. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz musi być wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych. 17. Spłata rat kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu: a) rok 2019 - 726 000,00 zł b) rok 2020 - 726 000,00 zł c) rok 2021 - 726 000,00 zł d) rok 2022 - 726 000,00 zł e) rok 2023 - 726 000,00 zł f) rok 2024 - 726 000,00 zł g) rok 2025 - 726 000,00 zł h) rok 2026 726 000,00 zł i) rok 2027 726 000,00 zł j) rok 2028 - 731 000,00 zł 18. Powyższe zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca. 19. Sprawozdania roczne i kwartalne, Uchwały Rady Gminy Obrzycko oraz Zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.obrzycko.pl. 20. Gmina Obrzycko nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 21. Gmina Obrzycko posiada pożyczkę długoterminową na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 530 000,00 zł do spłaty na dzień 29.09.2021 r. 22. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-10   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-09-10  

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. (W przypadku oferty składanej wspólnie każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wraz z tłumaczeniem na język polski. b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Propozycja treści oświadczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ (należy załączyć do oferty). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższych dokumentów wykonawca dostarcza: dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca przedstawia: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017r. Nr 1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. (W przypadku oferty składanej wspólnie każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Prowizja banku 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1. zmiany strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 2. zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 3. zmiana walut w jakiej prowadzone będzie rozliczenie w przypadku jej ustawowej zmiany w trakcie obowiązywania umowy - w takim przypadku kapitał przeliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a oprocentowanie WIBOR 3M średniomiesięczny zmieniony będzie na EURIBOR 3M średniomiesięczny, 4. zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana ta nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 5. zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, 6. zmiany rachunków bankowych określone w umowie, 7. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 8. zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 3M - marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana. 22.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 
 
Ogłoszenie nr 500197489-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603724-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 265 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku”. 3.2. Warunki udzielenia kredytu: 1. Uruchomienie środków nastąpi w 1 transzy w dniu 10 września 2018 r. 2. Okres spłaty kredytu - 10 lat. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w równych ratach miesięcznych od 31.01.2019 r. do 31.12.2028 r. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem płatności raty kredytu. 4. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 5. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. 6. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 3-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 8. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 9. O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania. 10. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 11. Zamawiający będzie dokonywał spłaty naliczonych odsetek na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank – zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. 12. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 13. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 14. Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie. 16. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz musi być wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych. 17. Spłata rat kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu: a) rok 2019 - 726 000,00 zł b) rok 2020 - 726 000,00 zł c) rok 2021 - 726 000,00 zł d) rok 2022 - 726 000,00 zł e) rok 2023 - 726 000,00 zł f) rok 2024 - 726 000,00 zł g) rok 2025 - 726 000,00 zł h) rok 2026 726 000,00 zł i) rok 2027 726 000,00 zł j) rok 2028 - 731 000,00 zł 18. Powyższe zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca. 19. Sprawozdania roczne i kwartalne, Uchwały Rady Gminy Obrzycko oraz Zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.obrzycko.pl. 20. Gmina Obrzycko nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 21. Gmina Obrzycko posiada pożyczkę długoterminową na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 530 000,00 zł do spłaty na dzień 29.09.2021 r. 22. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 265 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku”. 3.2. Warunki udzielenia kredytu: 1. Uruchomienie środków nastąpi w 1 transzy w dniu 24 września 2018 r. 2. Okres spłaty kredytu - 10 lat. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w równych ratach miesięcznych od 31.01.2019 r. do 31.12.2028 r. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem płatności raty kredytu. 4. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 5. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. 6. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 3-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 8. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 9. O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania. 10. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 11. Zamawiający będzie dokonywał spłaty naliczonych odsetek na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank – zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. 12. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 13. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 14. Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie. 16. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz musi być wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych. 17. Spłata rat kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu: a) rok 2019 - 726 000,00 zł b) rok 2020 - 726 000,00 zł c) rok 2021 - 726 000,00 zł d) rok 2022 - 726 000,00 zł e) rok 2023 - 726 000,00 zł f) rok 2024 - 726 000,00 zł g) rok 2025 - 726 000,00 zł h) rok 2026 726 000,00 zł i) rok 2027 726 000,00 zł j) rok 2028 - 731 000,00 zł 18. Powyższe zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca. 19. Sprawozdania roczne i kwartalne, Uchwały Rady Gminy Obrzycko oraz Zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.obrzycko.pl. 20. Gmina Obrzycko nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 21. Gmina Obrzycko posiada pożyczkę długoterminową na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 530 000,00 zł do spłaty na dzień 29.09.2021 r. 22. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-21, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-03, godzina: 10:00


PZP.271.10.2018                                                                                           Obrzycko, 20.08.2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pt.

„UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU”

nr ogłoszenia: 603724-N-2018 z dnia 13.08.2018 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Proszę o udostępnienie uchwały XXXIV/249/18  z 22.05.2018 dot. WPF 2018-2028

W załączeniu.

2.    Proszę o udostępnienie zmian w budżecie (uchwale budżetowej), które nastąpiły po XXXIII sesji Rady Gminy (po 19.04.2018).

W załączeniu.

3.    Czy Zamawiający wyraża zgodę żeby warunkiem wykorzystania środków z kredytu było przedłożenie zaświadczeń z ZUS oraz US, nie starszych niż 30 dni od podpisania umowy kredytowej, potwierdzających brak zaległości w płatnościach?

Tak.

4.    Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do decyzji zapisu: Kredytobiorca będzie zobowiązany do udostępniania Bankowi (bezpośrednio lub poprzez zamieszczanie w BIP) okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno-finansowej (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Tak, na BIP.

5.    Zamawiający w SIWZ w Pkt 3.1 określa że kredyt będzie przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku”. Finansowanie wydatków inwestycyjnych nie jest wymienione jako możliwy cel zaciągania kredytu w art. 89. 1. Ustawy o finansach publicznych – proszę o potwierdzenie, ze kredyt będzie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018, w którym jest zawarta ww. inwestycja?

Tak, kredyt będzie przeznaczony na finansowanie deficytu.

6.    Zamawiający w SIWZ w Pkt 3.2. ppkt. 3  oraz ppkt. 8 przewiduje możliwość zmiany harmonogramu kredytu - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu polegającą na wydłużeniu okresu spłaty, a jeśli tak to czy zamawiający wyraża zgodę aby zmiana polegająca na wydłużeniu okresu kredytowania była możliwa za zgodą Wykonawcy, po potwierdzeniu posiadania zdolności kredytowej przez Zamawiającego?

Tak.

7.    Zamawiający w SIWZ w Pkt 3.3. ppkt 3) określa że w przypadku braku zapewnienia, Bank będzie musiał wykazać że prace są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - proszę o wyjaśnienie w jakiej formie miałoby nastąpić ww. wykazanie?

Zaświadczenie o zatrudnieniu.

8.    Zamawiający w SIWZ w Pkt 18.4 określa że jednym z kryteriów będzie „Prowizja banku”, podczas gdy w pkt 3.2 ppkt 14 oraz 15 Zamawiający zastrzega brak opłat i prowizji oprócz marży Banku - proszę o informację oraz korektę jakie będą kryteria wyboru oferty?

Kryteria wyboru oferty pozostają bez zmian. W pkt 3.2 ppkt 14 oraz 15 Zamawiający wskazuje warunki udzielenia kredytu, m.in. „brak prowizji”, jednak Banki nie muszą z tego korzystać. Oferta Banku, która nie będzie zawierała dodatkowych opłat i prowizji zostanie wyżej oceniona.

9.    Zamawiający w SIWZ w Pkt 22 wymienia nieistotne zmiany umowy podlegające pod art. 144. 1. pkt 5).  W celu zmiany istotnych warunków umowy zgodnie z art. 144. 1. Zamawiający jest zobowiązany do wymienienia zmian istotnych, w tym zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian istotnych - Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmieniania istotnych warunków umowy?

Nie.

10.  Na jaki dzień będzie ustalana stawka WIBOR3M? Np. na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek?

Tak, zgodnie z pkt 14.1.

11.  Czy jeżeli termin spłaty kapitału kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, to splata kapitału będzie następować, analogicznie do spłaty odsetek, w pierwszym dniu roboczym po tym dniu?

Tak.

12.  Czy Zamawiający wyraża zgodę aby splata kredytu była w równych ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem, ale ostatnia rata 31.12.2028 była rata wyrównującą?

Tak.

13.  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula: „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Tak.

14.  Proszę o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub WPF transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające z: sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, leasingu zwrotnego majątku komunalnego, płatności ratalnej dokonywanej przez okres dłuższy niż 12M, kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 KC (tzw. subrogacja) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umów wsparcie udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy?

Gmina nie posiada innych zadłużeń oprócz wykazanych w Rb-Z za 2017 r. oraz

15.  Czy Gmina wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc?

Tak, ale bez ponoszenia kosztów przez Gminę.

16.  Czy Gmina posiada zobowiązania przeterminowane?

Nie.

17.  Czy w przeciągu ostatnich 24M były wobec Gminy prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań (egzekucyjne)?

Nie.

18.  Proszę o przedstawienie zestawienia jednostek powiązanych kapitałowo z Gminą.

2 szkoły podstawowe (w Gaju Małym oraz Zielonejgórze) i OPS.

19.  Proszę o przedstawienie uchwały Rady Gminy dot. zaciągnięcia kredytu z SIWZ.

W załączeniu.

20.  Proszę o przedstawienie sprawozdań za 2017 - Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S oraz Rb-28S.

W załączeniu.

21.  Proszę o przedstawienie sprawozdań za 1H2018 - Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S.

W załączeniu.

22.  Czy w zw. z krótkim termin składania ofert i niewystarczającym czasem na zapoznanie się z dokumentacją, czy Gmina wyraża zgodę na przełożenie terminu składania ofert na późniejszy termin?

Tak, termin składania ofert zostaje przedłużony do 03.09.2018 r.

23.  W związku z zamiarem złożenia oferty na udzielenie i obsługę  kredytu w  wysokości  7,26 mln zł zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 4.09.2018r.

Prośba nasza wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem oferty.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 03.09.2018 r.


 

PZP.271.10.2018                                                                                           Obrzycko, 20.08.2018 r.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pt.

„UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU”

nr ogłoszenia: 603724-N-2018 z dnia 13.08.2018 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

Modyfikację dotyczą:

·         zmiany (przedłużenia) terminu składania ofert oraz terminu ich otwarcia.
W SIWZ jest: 21.08.2018 r., po zmianie winno być: 03.09.2018 r.

·         zmiany terminu uruchomienia środków (pkt 3.2.1 SIWZ) z 10 września 2018 r. na 24 września 2018 r.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 03.09.2018 r.

PZP.271.10.2018

 

Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.: „UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU” zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do  terminu określonego  przez Zamawiającego  tj. do godz. 10:00 dn. 03.09.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.Wyświetleń strony: 796
Data wytworzenia: 13-08-2018, 11:08:48 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 13-08-2018, 11:21:45 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 20-08-2018, 09:08:53 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego