Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 23-09-2019
Data zakończenia przetargu: 02-10-2019


 
 


Ogłoszenie nr 600888-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Gmina Obrzycko: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1 , 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, , e-mail sekretarz@obrzycko.pl, , faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko
Numer referencyjny: PZP.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. 2. Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 poz. 755 z póź. zmianami) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 5. Planowana do pobrania ilość energii elektrycznej: 485 000 kWh. Zamawiający oświadcza, że ilość kWh stanowiąca zamówienie podstawowe jest wartością szacowaną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej, z należytą starannością, w oparciu o faktyczne dotychczasowe zużycie energii elektrycznej. Powyższe dane mają jednak charakter informacyjny, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez poszczególne punkty poboru energii elektrycznej.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-2
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,96
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2021-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie oraz następujące dokumenty : a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 1500 MWh (Załącznik nr 7).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Formularz cenowy (według załącznika nr 2 do SIWZ) 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z mocy art.24 ust.1 z postępowania o udzielenie zamówienia art.25a ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.25a ustawy PZP (załącznik nr 4do SIWZ). 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów złoży: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD. 1.2. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania złoży: 1.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 6. Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( Załącznik nr 5)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin przeglądu 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 
 

Obrzycko, 25.09.2019 r.

PZP.271.7.2019 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. Wykonawca informuje, iż projekt umowy nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które są podyktowane specyfiką zamówienia, czyli kompleksową dostawą energii elektrycznej. Wszystkie istotne elementy dotyczące usługi kompleksowej winny znaleźć się we wzorze umowy, do tego winny być opisane w sposób jasny i precyzyjny, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy oraz z uwzględnieniem wszystkich przepisów ustaw. Zatem wnioskujemy o zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy.

2. Wykonawca informuje, iż formularz cenowy nie uwzględnia wszystkich stawek jednostkowych za dystrybucję energii elektrycznej zgodne z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę formularza cenowego, zgodnie ze wzorem z załącznika.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formularza cenowego. Wzór w załączeniu.


Obrzycko, 25.09.2019 r.

PZP.271.7.2019

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ - zestawieniu PPE.

Modyfikacja dotyczy dopisania jednego PPE zgodnie z załącznikiem nr 6a do SIWZ. 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Nie wypływa ono na termin składania ofert.


Obrzycko, 25.09.2019 r.

PZP.271.7.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.     Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów, którymi Zamawiający będzie sią kierował przy wyborze oferty. Wykonawca nie może spełnić kryterium wskazanego w SIWZ &13 ust. 3. pkt. b). Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca zdeklarował termin dokonania sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego od dnia zgłoszenia, rekomendujemy usunięcie postanowienia z uwagi na okoliczność, że obowiązek ten nie wchodzi w zakres obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego będącego stroną umowy.

Ponad to informuję, iż wariant umowy kompleksowej uregulowany został na gruncie art. 5 ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne. Przepis ten stanowi, że umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania, zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją energii. W związku z powyższym umowa kompleksowa kreuje oddzielne stosunki zobowiązaniowe, tj. stosunek wynikający z umowy sprzedaży, którego stronami są sprzedawca i odbiorca oraz stosunek wynikający z umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji, którego stronami są podmiot zajmujący się przesyłaniem/dystrybucją energii i odbiorca. Sprzedawca w tym modelu umowy kompleksowej jedynie pośredniczy w zawarciu umowy przesyłowej/dystrybucyjnej, nie będąc tym samym dłużnikiem, w niniejszym zakresie, w stosunku do odbiorcy. Sprzedawca zawiera bowiem we własnym imieniu jedynie umowę sprzedaży, nie ponosząc w związku z tym odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora (OSP/OSD).

Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię przez przedsiębiorstwa energetyczne jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) zwana dalej: „ustawą”.

Operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem energii sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia ich odbiorcom. Jest ono odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej (art. 3 pkt 25 ustawy). Operator systemu działa zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez ich użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Treść Instrukcji dostępna jest na stronach internetowych tego przedsiębiorstwa oraz w jego siedzibie (art. 9g pkt 10 ustawy).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kryteriów oceny ofert. Aktualny wzór formularza ofertowego, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacje treści SIWZ w załączeniu.


 

Obrzycko, 27.09.2019 r.

PZP.271.7.2019

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ - zestawieniu PPE.

1.     Modyfikacja dotyczy zmiany kryteriów oceny ofert określonych w § 13 SIWZ.
Jest:

2.           Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 60 pkt, termin przeglądu 20 pkt, termin płatności 20 pkt.

3.           Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość to 100 punktów. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

a)    cena = 60 pkt

                                               cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- X 60 = liczba pkt

                                               cena badanej oferty brutto

b)    termin przeglądu = 20 pkt

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów.

W kryterium „termin przeglądu” Wykonawcy zostaną przyznane punkty za skrócenie terminu w jakim Wykonawca dokona sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia pocztą lub mailem przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych poboru prądu, z żądaniem ich weryfikacji i kontroli.

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów, przy czym oferta będzie punktowana zgodnie z poniższą tabelą:

Zadeklarowany termin dokonania sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego od dnia zgłoszenia

Liczba punktów

4 dni robocze

0

3 dni robocze

10

2 dni robocze

20

 

 

 

 

 

 

Maksymalny wymagany termin sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości wskazań układu, wynosi 4 dni robocze od dnia zgłoszenia.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy termin sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego niż 4 dni robocze zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

c)    kryterium płatności = 20 pkt

-         0 pkt – termin płatności wynoszący 14 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

-         10 pkt - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

-         20 pkt - termin płatności wynoszący 30 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy termin niż 14 dni od dnia doręczenia faktury zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Winno być:

2.           Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 60 pkt, termin płatności 40 pkt.

3.           Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość to 100 punktów. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

a)    cena = 60 pkt

                                               cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- X 60 = liczba pkt

                                               cena badanej oferty brutto

b)    kryterium płatności = 40 pkt

-         0 pkt – termin płatności wynoszący 14 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

-         20 pkt - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

-         40 pkt - termin płatności wynoszący 30 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy termin niż 14 dni od dnia doręczenia faktury zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

 

W związku ze zmianą kryteriów zmienia się również (zostaje przedłużony) termin składania ofert z 30.09.2019 r. godz. 10:00 na 02.10.2019 r. godz. 10:00.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


 

 

Ogłoszenie nr 540205118-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600888-N-2019
Data: 23/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000000, ul. Aleja Jana Pawła II   1, 64-520  Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: cena 60,00 termin przeglądu 20,00 termin płatności 20,00
W ogłoszeniu powinno być: cena 60,00 termin płatności 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00

 

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 03.10.2019 r.
PZP.271.7.2019
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko
Ogłoszenie nr 600888-N-2019 z dnia 23.09.2019 r.
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.10.2019 r. o godz. 1005.
W wyznaczonym terminie do 02.10.2019 r. do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta.
Lp.
Wykonawca
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
Termin płatności
1.
ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
260 450,54
320 354,16
30 dni
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 573
Data wytworzenia: 23-09-2019, 12:22:43 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 23-09-2019, 12:24:29 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 27-09-2019, 12:47:20 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego