Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji

Data rozpoczęcia przetargu: 20-05-2013
Data zakończenia przetargu: 04-06-2013


Obrzycko: Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji
Numer ogłoszenia: 196196 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 13 035, faks 61 29 13 807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizacji PO KL na rok 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 nazwa projektu Obrzycko na rzecz aktywizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa 16 osób z podziałem na grupy, każda może uczestniczyć w więcej niż jednym dowolnie wybranych przez siebie szkoleniu (kursie) zawodowym..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1) polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. 2) zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego, 4) zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. Wymagane zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 5 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać we wskazanym okresie czasu zrealizowanie minimum 5 kompletnych projektów szkoleniowych (składających się minimum z 6 rodzajów szkoleń zawodowych) o wartości minimum 100 000 zł współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysonowania co najmniej 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w Sali wykładowej na terenie Miasta i Gminy Obrzycko.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych w wysokości 1/3 oferowanej ceny brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 05.06.2013 r.

OPS.271.1.2013

Strony w/g rozdzielnika 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759  ze zm.) zawiadamia, iż w przetargu na: „Realizację projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert


REALIZACJA PROJEKTU "OBRZYCKO NA RZECZ AKTYWIZACJI"

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty

Punktacja

netto

brutto

1.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski, ul. Przyłęcz 51, 60-115 Poznań

93 931,10 zł

93 931,10 zł

98,33

2.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

92 358,00 zł

92 358,00 zł

100,00Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Pl. Inwalidów 10

01-552 Warszawa

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.Otrzymują:

1.       Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski, ul. Przyłęcz 51, 60-115 Poznań

2.       Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

3.       Aa

4.       Tablica ogłoszeń UG Obrzycko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 196196-2013 z dnia 2013-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizacji PO KL na rok 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 nazwa projektu Obrzycko na rzecz aktywizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego...
Termin składania ofert: 2013-06-04

Obrzycko: Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji
Numer ogłoszenia: 241554 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196196 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 13 035, faks 61 29 13 807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizacji PO KL na rok 2013 Priorytet VII Działanie 7.1 nazwa projektu Obrzycko na rzecz aktywizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa 16 osób z podziałem na grupy, każda może uczestniczyć w więcej niż jednym dowolnie wybranych przez siebie szkoleniu (kursie) zawodowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95904,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 92358,00

 • Oferta z najniższą ceną: 92358,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93931,10

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1741
Data wytworzenia: 20-05-2013, 14:48:58 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 20-05-2013, 15:18:21 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego