Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze

Data rozpoczęcia przetargu: 21-05-2013
Data zakończenia przetargu: 28-05-2013


Obrzycko, dnia 21 maja 2013 r.

PZP. 271.1.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           

o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nadanym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2010 z dnia 15.12.2010 r.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

2.       Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie składa się z dwóch zadań (części):

Zadanie nr 1: Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko.

 

Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 67 465,00 m2.

Zestawienie powierzchni poboczy i miejsc do koszenia wykazano w załączniku nr 4 do SIWZ.

Po przeprowadzonych pracach należy uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni i chodników.

 

Zamawiający, dla zadania nr 1, wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń na poboczach dróg gminnych, wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy (na zlecenie telefoniczne Urzędu). Częstotliwość koszenia uzależniona jest od warunków atmosferycznych, jednak nie więcej niż 5 razy w okresie trwania umowy.

 

Zadanie nr 2: Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem skarpy w Zielonejgórze w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

 

Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 49 488,80 m2.

Zestawienie powierzchni pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia wykazano w zał. nr 5 do SIWZ.

W skład zagospodarowania terenu skarpy o powierzchni 100 m2 przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej (dz. nr 116) na terenie sołectwa Zielonagóra wchodzą:

-         uzupełnienie i równanie ziemi,

-         założenie nawodnienia,

-         wysypanie torfem, wyłożenie agrowłókniną, posadzenie krzewów i drzewek ozdobnych w ilości 150 sztuk,

-         trzymiesięczna opieka pielęgnacyjna w okresie 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.

Usługa zostanie wykonana sprzętem należącym do Wykonawcy. Sadzonki i urządzenia nawadniające należy uwzględnić w cenie wykonania zagospodarowania skarpy.

 

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko i na stronie internetowej BIP gminy:bip.obrzycko.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Beata Szymkowiak - referent ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego, nr tel. 0 61 291 30 65.

4.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

5.       Nie jest wymagana wpłata wadium.

6.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem„Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze”należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 28.05. 2013 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2013 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
  2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2013 r.
Dodano:
Odpowiedzi na pytania z dania 23.05.2013 r.
Formularz ofertowy - poprawiony
Załącznik nr 5Rozstrzygnięcie przetargu:


  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  • Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1881
Data wytworzenia: 21-05-2013, 15:14:10 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 21-05-2013, 15:28:01 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 23-05-2013, 11:42:52 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego