Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym

Data rozpoczęcia przetargu: 20-06-2013
Data zakończenia przetargu: 05-07-2013


Obrzycko: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym
Numer ogłoszenia: 236968 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gaju Małym , Wieś Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 13 760, faks 61 29 13 760.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót objętych zamówieniem: - rozbiórka istniejącego szamba; -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (płyta główna w kolorze szarym, pas obejmujący płytę główna o szer.0,5 m w kolorze grafitowym); -wykonanie trawnika dywanowego z siewu mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie(sportowa) wraz z systemem nawadniania sterowanym ręcznie; - montaż elementów małej architektury - ławki parkowe na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Gaju Małym zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w załączonym kosztorysie inwestorskim - załącznik nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić następujących warunków gwarancji jakości: - na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min 3 letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania odbioru końcowego bez uwag; W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże roboty budowlane w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

·III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgajmaly.pl www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gaj Mały 32 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Gaj Mały 32 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieRozstrzygnięcie przetargu:


Gaj Mały, dnia 09 lipca 2013 r.

ZP 1/2013

ZAWIADOMIENIE

 Zespół Szkół w Gaju Małym realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

MJA-BUD Mateusz Andrzejewski, który zaoferował cenę wykonania zamówienia na kwotę 74 787,52 brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem  złotych  52/100 ).

W przetargu uczestniczyli:

1.MJA-BUD Mateusz Andrzejewski, ul. Kolejowa 4, 64-560 Ostroróg,  który złożył ofertę na kwotę 74 787,52 brutto, co zgodnie z przeliczeniem ceny 100,00 pkt.

2.Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B,

64-700 Czarnków, który złożył ofertę na kwotę 76 646,36 zł brutto, co zgodnie z przeliczeniem ceny 97,57 pkt.

3.Zakład Instalacyjno-Budowlany „WIELĄDEK., ul. Słowackiego 4B/6 , 64-800 Chodzież, który złożył ofertę na kwotę 95 314,11 brutto, co zgodnie z przeliczeniem ceny78,46  pkt.

4.USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, który złożył ofertę na kwotę 100 534,15 zł brutto, co zgodnie z przeliczeniem ceny 74,39  pkt.

5.TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30, 26-420 Nowe Miasto, który złożył ofertę na kwotę 102 085,93 zł brutto, co zgodnie z przeliczeniem ceny 73,26 pkt.

 

 

 

Otrzymują:

1.MJA-BUD Mateusz Andrzejewski,

2.Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie,

3.Zakład Instalacyjno-Budowlany „WIELĄDEK.,

4.USBUD Marian Szudra,

5.TIT BRUK Tomasz Knopik,

6. a/aWyświetleń strony: 2024
Data wytworzenia: 20-06-2013, 12:02:55 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 20-06-2013, 12:35:49 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego