Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym

Data rozpoczęcia przetargu: 15-07-2013
Data zakończenia przetargu: 30-07-2013


Obrzycko: Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym.
Numer ogłoszenia: 275790 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gaju Małym , Wieś Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 13 760, faks 61 29 13 760.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa węgla ORZECH o wartości opałowej minimum 28.000 KJ/kg w ilości 5 ton i miału węglowego o wartości opałowej minimum 24000 KJ/kg w ilości 100 ton..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Wykonawca spełni warunek jeżeli posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia t.j dysponują ( na czas realizacji zamówienia) transportem samochodowym-wywrotką z tylnim/bocznym uchyłem.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Wykonawca spełni warunek jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają na koncie bankowym taka ilość środków finansowych(lub zdolność kredytową) aby zapewnić szybką i sprawną realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgajmaly.pl www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Gaju Małym Gaj Mały 32 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Gaju Małym Gaj Mały 32 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu: Dostawa węgla i miału węglowego

do Zespołu Szkół w Gaju Małym

Numer ogłoszenia: 275790 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zespół Szkół w Gaju Małym informuje, że w przetargu z dnia 30.07.2013 r. na Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym” została wybrana oferta: Składnica artykułów masowych „WĘGLOPASZ” 86-031 OSIELSKO, Żołędowo ul. Koronowska 38, która zaoferowała cenę wykonania zamówienia na kwotę39 218,55 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 55/100). Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferta zdobyła 100 punktów. Ponadto w przetargu zostały złożone następujące oferty:

 1. ITALCOM-PNIEWY Agnieszka Budka Jan Budka 62-045 Pniewy ul.Wspólna 2. Oferta zdobyła 84,2 punktów.
 2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe IMAGE 43-186 Orzesze-Gardawice, ul. Dojazdowa 53. Oferta zdobyła 78,6 punktów.
 3. KOLMET 64-510 Wronki ul.Sierakowska 54/56. Oferta zdobyła 64,3 punktów.
 4. Składnica artykułów masowych „WĘGLOPASZ” 86-031 OSIELSKO, Żołędowo ul. Koronowska 38.Oferta zdobyła 100 punktów.
 5. PW.ATEX Sp.z o.o 44-145 Pilchowice, ul.Gliwicka 3. Oferta zdobyła 95,5 punktów.
 6. MM GROUP Sp.z.o.o 85-355 Bydgoszcz,ul.Żniwna 12A. Oferta zdobyła 73  punkty.
 7. P.U.H „STANBARTEX” Stanisław Pałac 41-400 Mysłowice ul.Mickiewicza 20/84. Oferta zdobyła 67,8 punktów.

Żadna oferta nie została odrzucona.

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania przetargowego.

 

Otrzymują:

 1. ITALCOM-PNIEWY Agnieszka Budka Jan Budka 62-045 Pniewy ul.Wspólna 2
 2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe IMAGE  43-186 Orzesze-Gardawice, ul. Dojazdowa 53.
 3. KOLMET 64-510 Wronki ul.Sierakowska 54/56.
 4. Składnica artykułów masowych „WĘGLOPASZ” 86-031 OSIELSKO, Żołędowo ul. Koronowska 38,
 5. PW.ATEX sp.z o.o 44-145 Pilchowice, ul.Gliwicka 3
 6. MM GROUP Sp.z.o.o 85-355 Bydgoszcz,ul.Żniwna 12A
 7. P.U.H „STANBARTEX” Stanisław Pałac 41-400 Mysłowice ul.Mickiewicza 20/84


Wyświetleń strony: 2043
Data wytworzenia: 15-07-2013, 14:50:30 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 15-07-2013, 14:56:14 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego