Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo

Data rozpoczęcia przetargu: 26-07-2013
Data zakończenia przetargu: 12-08-2013


Obrzycko: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo
Numer ogłoszenia: 298774 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na działce nr 36 w Ordzinie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 81039/4 (obręb geodezyjny Jaryszewo) w Brączewie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brączewie, w skład której wchodzi: - część budowlana: + budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny, + budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 75m3: zbiornik stalowy, naziemny o średnicy ~5,0 m i wysokości do 8,0 m, + budowa rurociągów międzyobiektowych, + odnowa i naprawa ścian wewnętrznych, + wentylacje. - część technologiczno-instalacyjna + rozbudowa układu technologicznego o zestaw pompowy II stopnia, układ płukania filtrów, + montaż pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego, + montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. b. rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Ordzinie, w skład której wchodzi: - część budowlana: + wykonanie modernizacji istniejącego budynku SUW: + zmiana pokrycia dachu i odnowienie konstrukcji nośnej dachu, + naprawa i wykonanie podłóg zmywalnych, + remont elewacji budynku, + odnowienie i naprawa ścian wewnętrznych, + wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, + roboty remontowe w całym budynku w celu podniesienia standardu wykończenia i poprawy warunków użytkowania pomieszczeń, + wykonanie fundamentu pod zbiornik, + wykonanie nowych zbiorników retencyjnych, + wykonanie nowego uzbrojenia sieci wod-kan i elektroenergetycznej, + wymiana technologii uzdatniania wody, + wykonanie nowych obudów studni głębinowych, - część technologiczno-instalacyjna: + rozbudowa układu technologicznego do wydajności 51 m3/h, + montaż pomp głębinowych w studniach S-1 i S-2 wraz z obudowami studni i rurociągami tłocznymi, + montaż pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego, + montaż neutralizatora ścieków z chlorowni, + montaż 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. - część elektryczną: + rozbudowa stacji SUW zakłada demontaż starych rozdzielnic, + dla stacji SUW przewiduje się następujące rozdzielnice: - rozdzielnia główna RG, - rozdzielnia Zasilająco-Sterownicza Technologii RZS-T, - rozdzielnia Zasilająco-Sterownicza Hydroforni RZS-ZH, - skrzynki Przyłączeniowe: SP-PG1, SP-PG-2, SP-PO, SP-Z1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone, jeżeli: a. polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, b. zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego c. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, d. zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.26-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH ORDZIN I BRĄCZEWO Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, które polegały na przebudowie / budowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o przepustowości minimum 150 m3/h, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. c. Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrzycko, 05.07.2013 r.

PZP.271.4.2013


Uzupełnienie treści SIWZ w postępowaniu na: „Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo.” (nr postępowania PZP.271.4.2013).

 

                                                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o następujący zapis:

Do oferty należy dołączyć również kosztorys ofertowy, sporządzony z zachowaniem układu pozycji z przedmiaru ze SIWZ. Pozycje nie ujęte w przedmiarze należy zamieścić na końcu kosztorysu ofertowego.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Wprowadzone uzupełnienie nie  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 20.08.2013 r.

PZP.271.4.2013

 

                                                                                                      Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759  ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH ORDZIN I BRĄCZEWO

 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty

Punktacja

 

netto

brutto

 

1.

HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13 85-436 Bydgoszcz

1 431 015,32 zł

1 760 148,84 zł

83,23

 

2.

Metrolog Sp. z o.o.ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

1 191 029,59 zł

1 464 966,40 zł

100,00

 

 

 


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:
Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 298774-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na działce nr 36 w Ordzinie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 81039/4 (obręb geodezyjny Jaryszewo) w Brączewie zgodnie z dokumentacją...
Termin składania ofert: 2013-08-12

Obrzycko: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo
Numer ogłoszenia: 381664 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298774 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na działce nr 36 w Ordzinie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce nr 81039/4 (obręb geodezyjny Jaryszewo) w Brączewie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brączewie, w skład której wchodzi: - część budowlana: + budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny, + budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 75m3: zbiornik stalowy, naziemny o średnicy ~5,0 m i wysokości do 8,0 m, + budowa rurociągów międzyobiektowych, + odnowa i naprawa ścian wewnętrznych, + wentylacje. - część technologiczno-instalacyjna + rozbudowa układu technologicznego o zestaw pompowy II stopnia, układ płukania filtrów, + montaż pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego, + montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. b. rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Ordzinie, w skład której wchodzi: - część budowlana: + wykonanie modernizacji istniejącego budynku SUW: + zmiana pokrycia dachu i odnowienie konstrukcji nośnej dachu, + naprawa i wykonanie podłóg zmywalnych, + remont elewacji budynku, + odnowienie i naprawa ścian wewnętrznych, + wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, + roboty remontowe w całym budynku w celu podniesienia standardu wykończenia i poprawy warunków użytkowania pomieszczeń, + wykonanie fundamentu pod zbiornik, + wykonanie nowych zbiorników retencyjnych, + wykonanie nowego uzbrojenia sieci wod-kan i elektroenergetycznej, + wymiana technologii uzdatniania wody, + wykonanie nowych obudów studni głębinowych, - część technologiczno-instalacyjna: + rozbudowa układu technologicznego do wydajności 51 m3/h, + montaż pomp głębinowych w studniach S-1 i S-2 wraz z obudowami studni i rurociągami tłocznymi, + montaż pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego, + montaż neutralizatora ścieków z chlorowni, + montaż 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. - część elektryczną: + rozbudowa stacji SUW zakłada demontaż starych rozdzielnic, + dla stacji SUW przewiduje się następujące rozdzielnice: - rozdzielnia główna RG, - rozdzielnia Zasilająco-Sterownicza Technologii RZS-T, - rozdzielnia Zasilająco-Sterownicza Hydroforni RZS-ZH, - skrzynki Przyłączeniowe: SP-PG1, SP-PG-2, SP-PO, SP-Z1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.26-7, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1495021,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1464966,40

 • Oferta z najniższą ceną: 1464966,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1760148,84

 • Waluta: PLN.

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3052
Data wytworzenia: 26-07-2013, 14:43:20 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 26-07-2013, 15:02:34 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 05-08-2013, 14:58:17 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego