Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie

Data rozpoczęcia przetargu: 29-07-2013
Data zakończenia przetargu: 27-08-2013Obrzycko: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE
Numer ogłoszenia: 301394 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący zakres robót: - budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego rur PCV O 200 długości 1400 m, - studzienki przyłączeniowe, rewizyjne oraz studnia rozprężna O 1000 mm w ilości 25 szt., - przepompownia ścieków w obudowie z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, - odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE O 90 mm i długości 10 m, - ogrodzenie przepompowni ścieków 10 x 10 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone, jeżeli: a. polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, b. zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego c. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, d. zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, które polegały na przebudowie / budowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); - kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej kanalizacji sanitarnej 4,0 dm3/s, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. c. Kierownika robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami drogowymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w tej specjalności, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrzycko, dnia 31 lipca 2013 roku

 Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    Treść pytania:

W ogłoszeniu i w SIWZ podane jest do wykonania sieć kanalizacji tłocznej PE 90 dł. 10 m. W przedmiarze i na planie sytuacyjnym jest podane: PE 90 (w przedmiarze PE 110) dł. 656 m. Proszę o sprecyzowanie która wielkość jest właściwa. Dodatkowo występuje rozbieżność dot. kanalizacji sanitarnej. W ogłoszeniu i w SIWZ są podane rury PCV 200 dł. 1400 m, a w przedmiarze długość ta wynosi 1321 m + 125 m (przyłącza) co daje 1446,0 m.

Odpowiedź:

Wartości, które należy brać pod uwagę to wartości z przedmiaru inwestorskiego oraz planu sytuacyjnego.

W związku z powyższym zmienia się treść Działu 4 punkt 4.1 podpunkt II SIWZ na następującą treść: „

„II. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący zakres robót:

- budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego rur PCV Æ200 długości 1321 m,

- studzienki przyłączeniowe, rewizyjne oraz studnia rozprężna Æ1000 mm w ilości 25 szt.,

- przepompownia ścieków w obudowie z polimerobetonu o średnicy 1200 mm,

- odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE O 90 mm i długości 656 m,

- ogrodzenie przepompowni ścieków 10 x 10 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ.”

 

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.

W załączeniu znajduje się poprawiona strona SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK:

- CZĘŚĆ I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - poprawiona strona nr 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 305116 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301394 - 2013 data 29.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący zakres robót: - budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego rur PCV O 200 długości 1400 m, - studzienki przyłączeniowe, rewizyjne oraz studnia rozprężna O 1000 mm w ilości 25 szt., - przepompownia ścieków w obudowie z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, - odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE O 90 mm i długości 10 m, - ogrodzenie przepompowni ścieków 10 x 10 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący zakres robót: - budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego rur PCV O 200 długości 1321 m, - studzienki przyłączeniowe, rewizyjne oraz studnia rozprężna O 1000 mm w ilości 25 szt., - przepompownia ścieków w obudowie z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, - odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE O 90 mm i długości 656 m, - ogrodzenie przepompowni ścieków 10 x 10 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 318922 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301394 - 2013 data 29.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko pok. nr 3..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko pok. nr 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrzycko, dnia 21 sierpnia 2013 roku

PZP.271.4.2013
Wszyscy Wykonawcydotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaryszewo”.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póż. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń na podstawie faktur częściowych? Inwestycja będzie dość kosztowna - trudno będzie ją kredytować, w całości, aż do czasu wystawienia faktury końcowej.
Odpowiedź: Nie

2.    Proszę o potwierdzenie, iż zbiornik przepompowni  ma mieć średnicę 1200, a nie jak to zapisano w przedmiarze robót 1500.
Odpowiedź: Zbiornik przepompowni ma mieć średnicę 1200 mm.

3.    Proszę o potwierdzenie, iż rury PVC należy dostarczyć zgodnie z normami zawartymi w opisie technicznym. Norma podana w specyfikacji tj. PN-85/C-89205 jest już nieaktualna.
Odpowiedź: Rury PVC należy dostarczyć zgodnie z normą PN EN 1401-1:2009

4.    Wg przedmiaru studnia rozprężna ma fi 1200 natomiast w projekcie mamy tylko studnie fi 1000. Proszę  o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź: Studnia rozprężna ma mieć średnicę fi 1000

5.    W projekcie mamy 27 szt. studni (od S1-S27), wg. przedmiaru  jest 25 studni + 1 studnia rozprężna. Proszę o wyjaśnienie niejasności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź: Jest 26 studni od S1 do S25 oraz S27 plus studnia rozprężna S26

6.    Proszę o określenie, która ze studni jest studnią rozprężną? Co to są za studnie S26 i S27?
Odpowiedź: Studnia S26 jest studnią rozprężną

7.    Proszę o dołączenie rysunku studni rozprężnej oraz uzupełnienie przedmiaru o jej elementy.
Odpowiedź: Schemat studni w załączeniu.

8.    Zgodnie z opisem należy zamontować rurę PE80 SDR 17,6 PN 7,5, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE80 PN10, ponieważ rury PE80 dostępne są w dwóch rodzajach: PN10 i PN12,5.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurę PE80 PN10.

9.    Czego dotyczy punkt 7 przedmiaru robót - brak jakiejkolwiek informacji na te temat w projekcie. Proszę o wskazania, konkretnie, w których miejscach mają być zlokalizowane przykanaliki wraz ze studniami.
Odpowiedź: Pkt 7 przedmiaru należy pominąć przy wycenie ofertowej.

10.    Kto ponosić będzie koszty wykonania projektu organizacji ruchu oraz samej organizacji?
Odpowiedź: Wykonawca.

11.    Jakiej wysokości będą pobierane, od Wykonawcy, opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź: Wysokość opłat będzie zgodna z uchwałą

12.    Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych odcinków sieci metodą przewiertu sterowanego?
Odpowiedź: Tak.

13.    Zgodnie z rysunkiem nr rys_S1 przepompownia PS znajduje się w pasie drogowym, a ściśle w nawierzchni asfaltowej - jezdni. Natomiast w przedmiarze robót mamy ogrodzenie przepompowni. Czy lokalizacja na rysunku nie jest błędna? Jeżeli przepompownia ma się znaleźć w jezdni gdzie należy umieścić szafę sterowniczą? Proszę o wyjaśnienie niejasności.
Odpowiedź: Przepompownia zlokalizowana poza pasem drogowym.


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 09.09.2013 r.

PZP.271.5.2013

 

 

                                                                                        Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 907  ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE

 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty

Punktacja

 

netto

brutto

 

1.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów

385 702,97 zł

474 414,65 zł

95,37

 

2.

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber, ul. Dworcowa 40 b, 62-045 Pniewy

367 842,25 zł

452 445,97 zł

100,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber,

ul. Dworcowa 40 b, 62-045 Pniewy

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 


Otrzymują:
1.       Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów
2.       Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber, ul. Dworcowa 40 b, 62-045 Pniewy
3.       Aa
4.       Tablica ogłoszeń UG Obrzycko

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301394-2013 z dnia 2013-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do...
Termin składania ofert: 2013-08-13


Obrzycko: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie
Numer ogłoszenia: 393108 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301394 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący zakres robót: - budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego rur PCV O 200 długości 1321 m, - studzienki przyłączeniowe, rewizyjne oraz studnia rozprężna O 1000 mm w ilości 25 szt., - przepompownia ścieków w obudowie z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, - odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE O 90 mm i długości 656 m, - ogrodzenie przepompowni ścieków 10 x 10 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II CZĘŚCI SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber, ul. Dworcowa 40 b, 62-045 Pniewy, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 445035,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 452445,97

 • Oferta z najniższą ceną: 452445,97 / Oferta z najwyższą ceną: 474414,65

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2667
Data wytworzenia: 29-07-2013, 14:55:49 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 29-07-2013, 15:03:57 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 21-08-2013, 08:03:37 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego