Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 27-08-2013
Data zakończenia przetargu: 11-09-2013


Obrzycko: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 345818 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W GRANICACH GMINY OBRZYCKO, w tym: I. odmulanie cieków i przepustów; II. oczyszczanie z namułu przepustów rurowych; III. hakowanie dna cieków; IV. oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją; V. wykaszanie porostów i trawy z obu skarp rowów; VI. ręczne wycinanie krzaków na skarpach rowów; VII. udrażnianie przepustów; VIII. bieżące usuwanie zatorów; IX. naprawa przepustów wraz z przyczółkami; X. zabezpieczenie robót nie przewidzianych obsługą bieżącą (mechaniczne wykonanie nowych rowów, renowacja lub odtworzenie mechaniczne istniejących rowów, wykonanie nowych przepustów i inne roboty zlecone na żądanie Wykonawcy). 4.3. Zasady bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych: I. bieżąca konserwacja określonego rowu melioracyjnego wykonana będzie raz w trakcie realizacji zamówienia; II. zapewnienie drożności przepustów w przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów deszczu lub śniegu tak, aby zachowane było bezpieczeństwo komunikacyjne oraz mienia mieszkańców; III. wykaszanie skarp rowów z porostów, trawy i krzaków oraz ich czyszczenie ze śmieci i gruzu dotyczy obu stron każdego rowu z rowów wymienionych w wykazie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Gminy Obrzycko, podlegających bieżącemu utrzymaniu; IV. wywóz ww. śmieci i gruzu będzie następował na teren wysypiska śmieci i będzie udokumentowany odpowiednim kwitem, dołączonym obowiązkowo do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac; V. zakres i termin robót będzie każdorazowo zlecany osobnym protokołem przekazania frontu robót przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 77.31.40.00-4, 77.34.10.00-2, 90.72.18.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, które polegały na utrzymaniu rowów melioracyjnych o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obrzycko, dnia 05 września 2013 roku

PZP.271.6.2013

 Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO.”

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytania:

Z uwagi na różne interpretacje dotyczące stawek VAT na usługi melioracyjne proszę o jasne określenie jaka stawka ma być zastosowana dla w/w postępowania, a także proszę o wyszczególnienie szacunkowej wielkości przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji (punkt 4.2, zakres pozycji I - X SIWZ).

Odpowiedzi:

Ad 1

Stawka 23%

 

Ad 2

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia:

-         wykaszanie: średnio 6 m

-         odmulanie: średnio 20 cm

-         wydobycie porostów roślin korzeniących się w dnie przy szerokości dna do 0,6 m.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 25.09.2013 r.

PZP.271.6.2013

 

 

 

                             Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 907  ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Obrzycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO

 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto za 1 mb

Punktacja

 

1.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie Z/S w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Śmieszkowo

14,76 zł

100,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie Z/S w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Śmieszkowo

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 


 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 345818-2013 z dnia 2013-08-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W GRANICACH GMINY OBRZYCKO, w tym: I. odmulanie cieków i przepustów; II. oczyszczanie z namułu przepustów rurowych; III. hakowanie dna cieków; IV....
Termin składania ofert: 2013-09-11


 

Obrzycko: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W GRANICACH GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 415550 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345818 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W GRANICACH GMINY OBRZYCKO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W GRANICACH GMINY OBRZYCKO, w tym: I. odmulanie cieków i przepustów; II. oczyszczanie z namułu przepustów rurowych; III. hakowanie dna cieków; IV. oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją; V. wykaszanie porostów i trawy z obu skarp rowów; VI. ręczne wycinanie krzaków na skarpach rowów; VII. udrażnianie przepustów; VIII. bieżące usuwanie zatorów; IX. naprawa przepustów wraz z przyczółkami; X. zabezpieczenie robót nie przewidzianych obsługą bieżącą (mechaniczne wykonanie nowych rowów, renowacja lub odtworzenie mechaniczne istniejących rowów, wykonanie nowych przepustów i inne roboty zlecone na żądanie Wykonawcy). 4.3. Zasady bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych: I. bieżąca konserwacja określonego rowu melioracyjnego wykonana będzie raz w trakcie realizacji zamówienia; II. zapewnienie drożności przepustów w przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów deszczu lub śniegu tak, aby zachowane było bezpieczeństwo komunikacyjne oraz mienia mieszkańców; III. wykaszanie skarp rowów z porostów, trawy i krzaków oraz ich czyszczenie ze śmieci i gruzu dotyczy obu stron każdego rowu z rowów wymienionych w wykazie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Gminy Obrzycko, podlegających bieżącemu utrzymaniu; IV. wywóz ww. śmieci i gruzu będzie następował na teren wysypiska śmieci i będzie udokumentowany odpowiednim kwitem, dołączonym obowiązkowo do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac; V. zakres i termin robót będzie każdorazowo zlecany osobnym protokołem przekazania frontu robót przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 77.31.40.00-4, 77.31.40.00-2, 90.72.18.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie Z/S w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Śmieszkowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 162360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162360,00

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 5963
Data wytworzenia: 27-08-2013, 14:34:21 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 27-08-2013, 14:37:03 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 05-09-2013, 08:41:11 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego