Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 17-10-2013
Data zakończenia przetargu: 28-10-2013


Obrzycko, dnia 17 października 2013 r.

PZP. 271.8.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           

o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nadanym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2010 z dnia 15.12.2010 r.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy  w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r.

W zakres zamówienia wchodzi usuwanie śliskości zimowej na drogach gminnych przez posypywanie dróg mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem oraz odśnieżanie dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu wykonawcy oraz zakup soli z piaskiem.

 

Zapotrzebowanie sprzętu:

-         ciągnik rolniczy 150 kM z pługiem odśnieżającym                                    szt.   3

-         solarko-piaskarka                                                                                 szt.   2

-         koparko-ładowarka                                                                               szt.   1

-         ładowacz chwytakowy do załadunku soli i piasku                                                  szt.   1

 

Zadanie nr I - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.       Zielonagóra

2.       Stobnicko

3.       Piotrowo

4.       Annogóra

5.       Obrzycko-Zamek

6.       Modrak

7.       Antoniny

8.       Brączewo

9.       Jaryszewo

Zadanie nr II - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg w miejscowościach:

1.       Gaj Mały

2.       Karolin

3.       Słopanowo

4.       Słopanowo-Huby

5.       Kobylniki

6.       Dobrogostowo

7.       Pęckowo

8.       Ordzin

9.       Koźmin

10.   Obrowo

(kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania)

3.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko i na stronie internetowej BIP gminy: bip.obrzycko.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Beata Szymkowiak - referent ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego, nr tel. 0 61 291 30 65.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.

5.       Nie jest wymagana wpłata wadium.

6.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Oferty z napisem: Usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 28.10. 2013 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2013 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
  2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
     

Obrzycko, 23.10.2013 r.

PZP.271.8.2013

 

Zmiana SIWZ - aktualnie obowiązujacy wzór formularza ofertowego

 

                                                                                                                                                    Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularza ofertowego.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W załączeniu:

- Aktualnie obowiązujący plik z Zał. nr 1-6 do SIWZ wraz z poprawnym wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

 


Obrzycko, 24.10.2013 r.

PZP.271.8.2013

 

                                                                                           Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

  1. Treść pytania:

Czy do przetargu o utrzymanie dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. mogą przystąpić oferenci dysponujący jednym ciągnikiem rolniczym z pługiem odśnieżającym o mocy 100 kM?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w przetargu Wykonawców, którzy dysponują jednym ciągnikiem rolniczym z pługiem odśnieżającym o mocy 100 kM.

 

  1. Treść pytania:

Czy do przetargu o utrzymanie dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. mogą przystąpić oferenci do usługi sprzętowej związanej tylko z odśnieżaniem dróg?

Odpowiedź:

Tak, do przetargu o utrzymanie dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. mogą przystąpić oferenci do usługi sprzętowej związanej tylko z odśnieżaniem dróg.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 30.10.2013 r.

PZP.271.8.2013

 

                                                                               Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko zawiadamia, iż w przetargu ''ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W OKRESIE OD 15.11.2013 R. DO 31.03.2014 R. NA TERENIE GMINY OBRZYCKO'' wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1 na zadanie nr 2:

Usługi transportowe i rolnicze

„Sław-Trans” Sławomir Radomski,

Gaj Mały 68,

64-520 Obrzycko

 

 

Oferowane ceny (bez podatku VAT)

- ciągnik rolniczy pługiem odśnieżającym:                                         oferta 135,00 zł / 1 godz. pracy

- solarko-piaskarka:                                                      ilość szt.: 1, oferta 140,00 zł / 1 godz. pracy

- koparko-ładowarka:                                                        ilość szt.: 1, oferta   60,00 zł / 1 godz. pracy

- ładowacz chwytakowy do załadunku soli i piasku:                                 oferta   60,00 zł / 1 godz. pracy

- zakup soli z piaskiem                                                                        oferta  450,00 zł / za tonę

 

Oferta nr 2 na zadanie nr 1:

Usługi maszynami Kulinski Dominik”

ul. Gąsawska 7

64-500 Szamotuły

 

Oferowane ceny (bez podatku VAT)

- ciągnik rolniczy z pługiem odśnieżającym:                                       oferta 130,00 zł / 1 godz. pracy

- solarko-piaskarka:                                              ilość szt.: --------, oferta -------- zł / 1 godz. pracy

- koparko-ładowarka:                                           ilość szt.: --------, oferta -------- zł / 1 godz. pracy

- ładowacz chwytakowy do załadunku soli i piasku:                                    oferta -------- zł / 1 godz. pracy

- zakup soli z piaskiem                                                                           oferta -------- zł / za tonę

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

  • na zadanie nr 1, obejmujące zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg w miejscowościach: Zielonagóra, Stopnicko, Piotrowo, Annogóra, Obrzycko-Zamek, Modrak, Antoniny, Brączewo, Jaryszewo, ofertę nr 2:

 

Usługi maszynami Kulinski Dominik”

ul. Gąsawska 7

64-500 Szamotuły

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

  • na zadanie nr 2, obejmujące zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg w miejscowościach: Gaj Mały, Karolin, Słopanowo, Słopanowo-Huby, Kobylniki, Dobrogostowo, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Obrowo,

 

Usługi transportowe i rolnicze

„Sław-Trans” Sławomir Radomski,

Gaj Mały 68,

64-520 Obrzycko

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

 

Z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta umowa.

 

Otrzymują:

1.       Usługi transportowe i rolnicze „Sław-Trans” Sławomir Radomski, Gaj Mały 68, 64-520 Obrzycko

2.       Usługi maszynami Kulinski Dominik”, ul. Gąsawska 7, 64-500 Szamotuły

3.       Aa

 


Wyświetleń strony: 1786
Data wytworzenia: 17-10-2013, 13:38:35 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 17-10-2013, 15:11:36 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 24-10-2013, 15:03:11 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego