Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE

Data rozpoczęcia przetargu: 25-11-2013
Data zakończenia przetargu: 03-12-2013


Obrzycko: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE.
Numer ogłoszenia: 482158 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo i Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie. Wysokość kredytu do 2 000 000,00 zł 2. Warunki udzielenia kredytu: a. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r. b. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu od dnia uruchomienia kredytu - data uruchomienia kredytu jest dniem podjęcia pierwszej transzy lub całości kredytu - na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 00000 zł. d. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. e. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. f. Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków poniesionych w IV kwartale 2013.roku. g. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy jest stała w całym okresie realizacji. h. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. i. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. j. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredyt, a nie postawionego do dyspozycji, przy założeniu, że rok liczy 365 dni. k. Oprocentowanie kredytu ustala się na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane. Odsetki płatne miesięcznie, w ostatnim dniu danego miesiąca, równe raty kapitału płatne kwartalnie , w ostatnim dniu danego miesiąca. Jeżeli płatność przypada na dzień wolny od pracy dla Zamawiającego, wówczas płatność nastąpi w ostatnim dniu pracy Zamawiającego przypadającym przed danym dniem wolnym. l. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco z deklaracją wekslową. m. Okres karencji: do 31.03.2014 r. n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w szczególności zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji. Zawarcie aneksu do umowy następuje bez opłat. o. Harmonogram spłat: - Rok 2014 - 400 000,00 zł - Rok 2015 - 400 000,00 zł - Rok 2016 - 400 000,00 zł - Rok 2017 - 400 000,00 zł - Rok 2018 - 400 000,00 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, do dnia 29.11.2013 r. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko rachunek nr 57 8961 1012 0010 0100 02020 0007 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. 03.12.2013 r. do godz. 11:00 w pok. nr 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a. Wzór umowy o udzielenie kredytu bankowego, b. Symulacja spłaty kredytu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 482158-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo i Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie. Wysokość...
Termin składania ofert: 2013-12-03

 


Numer ogłoszenia: 486116 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 482158 - 2013 data 25.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 00000 zł.
 • W ogłoszeniu powinno być: c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 000,00 zł.

Obrzycko, dnia 27 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części 3 Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.3. Warunki Udzielenia kredytu, lit. c, popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Oczywista omyłka pisarska polega na tym, że:

-         Jest: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 00000 zł.”

-         Winno być: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 000,00 zł.”

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.

 


Obrzycko, dnia 27 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

 1. Treść pytania:

Czy możliwe jest uszczegółowienie części 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 Warunki udzielenia kredytu ppkt. n, SIWZ, poprzez dopisanie warunku, iż zmiana płatności rat kapitałowych, przedłużenie terminu spłat kredytu oraz zmiana innych postanowień umowy może nastąpić zgodnie z procedurami banku i po wyrażeniu zgody przez bank.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Treść pytania:

Prosimy o podanie terminu uruchomienia kredytu na potrzeby przyjęcia założeń do sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wys. do 2.000.000,00zł na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

Odpowiedź:

Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć 03.12.2013 r.


Obrzycko, dnia 28 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

TREŚĆ ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU:

 

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania  i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Wyjaśnienie dotyczące pytania nr 7 (w sekcji "Pozostałe pytania") - odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2013 r.
Zamawiający wyjaśnia, że stawka WIBOR 3M zmienia się co miesiąc ale jest naliczana z okresu 3 miesięcy.

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 482158-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo i Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie. Wysokość...
Termin składania ofert: 2013-12-03
 

Numer ogłoszenia: 256121 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 482158 - 2013 data 25.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, do dnia 29.11.2013 r. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko rachunek nr 57 8961 1012 0010 0100 02020 0007.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, do dnia 02.12.2013 r. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko rachunek nr 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007.
 

 


 

Obrzycko, dnia 28 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości banku w sprawie wysokości stawki WIBOR3M. W związku z tym, że stopa ta ulega zmianom co miesiąc, to czy do celów sporządzenia oferty należy przyjąć jej wysokość na dzień 30.09.2013 r., czy obowiązującą obecnie tj. od 01.11.2013 r.?

Odpowiedź:

Do celów sporządzenia oferty należy przyjąć wysokość stawki WIBOR3M na 30.09.2013 r.

 


 

 

 

Obrzycko, dnia 28 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków, popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Oczywista omyłka pisarska polega na tym, że:

-         Jest: Składający ofertę przetargową Wykonawca przedłoży jako załącznik do wzoru oferty wzór umowy udzielenia Gminie Ostroróg kredytu, w której zostaną zawarte następujące postanowienia”

-         Winno być: Składający ofertę przetargową Wykonawca przedłoży jako załącznik do wzoru oferty wzór umowy udzielenia Gminie Obrzycko kredytu, w której zostaną zawarte następujące postanowienia”

oraz

-         Jest: Bank udziela Zamawiającemu okresu karencji do 31.12.2013 r. ”

-         Winno być: Bank udziela Zamawiającemu okresu karencji do 31.03.2014 r.”

 

POPRAWIONY załącznik nr 6

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.

 

 


 

Obrzycko, dnia 29 listopada 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z faksem Wykonawcy z 29.11.2013, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

 1. Treść pytania:

Czy możliwe jest uszczegółowienie części 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 Warunki udzielenia kredytu ppkt. n, SIWZ, poprzez dopisanie warunku, iż zmiana płatności rat kapitałowych, przedłużenie terminu spłat kredytu oraz zmiana innych postanowień umowy może nastąpić zgodnie z procedurami banku i po wyrażeniu zgody przez bank.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia.

 


 

Obrzycko, dnia 02 grudnia 2013 roku

PZP.271.9.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł. Na sfinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Treść pytania:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu wybranego wykonawcy znalazł się zapis: „Kredytobiorca wyraża zgodę aby zmiany w umowie kredytowej związane z terminami oraz ilością i wielkością spłacanych rat kredytowych, odbywały się po uzyskaniu zgody stron umowy i zostały wprowadzone w życie po zawarciu stosownego aneksu do umowy kredytu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

 1. Treść pytania:

Bank zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów: Rb-27S za IIQ 2013r., Rb-28-S za IIQ 2013r., Rb-N za IIQ 2013r., Rb-Z za IIQ 2013r., Rb-NDS za IIQ 2013r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Udostępnienie wymienionych dokumentów, jest niezbędne do przeprowadzenia wspomnianej analizy i pozwoli Bankowi na złożenie oferty konkurencyjnej co leży w interesie publicznym ze względu na zwiększenie konkurencji. Nieudostępnienie wnioskowanej dokumentacji ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny kredytu.

            Odpowiedź:

Dokumenty Rb-27S za IIQ 2013 r., Rb-28-S za IIQ 2013 r., Rb-N za IIQ 2013 r., Rb-Z za IIQ 2013 r., Rb-NDS za IIQ 2013 r. - w załączeniu.Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 18.12.2013 r.

PZP.271.9.2013

 

                            Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie".wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Udzielenie Gminie Obrzycko i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie".

 
 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Punktacja

 
 

1.

Getin Noble Bank S.A.,ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

218 237,47 zł

90,06

 

2.

Bank Spółdzielczy we Wronkach, Oddział w Obrzycku, ul. Rynek 16, 64-520 Obrzycku

196 550,02 zł

100,00

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 482158-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo i Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie. Wysokość...
Termin składania ofert: 2013-12-03

Obrzycko: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE
Numer ogłoszenia: 7696 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 482158 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo i Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie. Wysokość kredytu do 2 000 000,00 zł 2. Warunki udzielenia kredytu: a. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r. b. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu od dnia uruchomienia kredytu - data uruchomienia kredytu jest dniem podjęcia pierwszej transzy lub całości kredytu - na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Minimalna wysokość kredytu będzie wynosiła 1 500 00000 zł. d. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. e. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. f. Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków poniesionych w IV kwartale 2013.roku. g. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy jest stała w całym okresie realizacji. h. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. i. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. j. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredyt, a nie postawionego do dyspozycji, przy założeniu, że rok liczy 365 dni. k. Oprocentowanie kredytu ustala się na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane. Odsetki płatne miesięcznie, w ostatnim dniu danego miesiąca, równe raty kapitału płatne kwartalnie , w ostatnim dniu danego miesiąca. Jeżeli płatność przypada na dzień wolny od pracy dla Zamawiającego, wówczas płatność nastąpi w ostatnim dniu pracy Zamawiającego przypadającym przed danym dniem wolnym. l. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco z deklaracją wekslową. m. Okres karencji: do 31.03.2014 r. n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w szczególności zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji. Zawarcie aneksu do umowy następuje bez opłat. o. Harmonogram spłat: - Rok 2014 - 400 000,00 zł - Rok 2015 - 400 000,00 zł - Rok 2016 - 400 000,00 zł - Rok 2017 - 400 000,00 zł - Rok 2018 - 400 000,00 zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy we Wronkach, Oddział w Obrzycku, ul. Rynek 16, 64-520 Obrzycko, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196550,02

 • Oferta z najniższą ceną: 196550,02 / Oferta z najwyższą ceną: 218237,47

 • Waluta: PLN.Wyświetleń strony: 2678
Data wytworzenia: 25-11-2013, 13:24:17 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 25-11-2013, 13:58:35 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 02-12-2013, 11:07:53 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego