Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 29-11-2013
Data zakończenia przetargu: 12-12-2013


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.obrzycko.pl
 

Obrzycko: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 491096 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. II. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi normami. Pojemniki stanowić będą własność wykonawcy. III. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne; - baterie i akumulatory; - chemikalia; - opony. IV. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 2 400,0 Mg odpadów komunalnych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających: - przedmiotem zamówień uzupełniających będą elementy usług, określonych w opisie przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 20% wartości szacunkowej zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł 8.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienię7nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 8.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu na ODPADY KOMUNALNE< 8.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 8.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pózn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz. 21), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: zmieszane odpady komunalne: 20 03 01; szkło: 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02; papier: 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01; tworzywa sztuczne: 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39; opakowania wielomateriałowe: 15 01 05, 15 01 06; odpady wielkogabarytowe: 20 03 07; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory: 20 01 33*, 20 01 34; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; inne odpady komunalne: 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03 - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest również wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kopię umowy, z prowadzącym regionalną instalację (wskazaną w Uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 2 400,00 Mg/24 miesiące, załączając dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie -i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: - wykaz narzędzi, pojazdów, wyposażenia bazy magazynowo-transportowej i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 10 do SIWZ, - oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej - załącznik nr 11 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi /gotówka lub gotówka + kredyt w rachunku bankowym/ lub posiada zdolność kredytowa w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. PLN oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej /kontrakt+delikt/ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 200 tys. PLN - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej: a. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, b. wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. c. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, e. przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, f. dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, g. zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, h. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; i. wzrostu liczby osób zameldowanych o więcej niż 10% w stosunku do liczby osób zameldowanych wg stanu na dzień 06.05.2013r.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Obrzycko, dnia 03 grudnia 2013 roku

PZP.271.10.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczą rozdziału 3. - opis przedmiotu zamówienia.

 

Wyżej wymieniona modyfikacja wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.

W związku z powyższym zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.11.2013 r. (nr 491096 - 2013).

SIWZ - AKTUALNE

Zał nr 1 - 11 do SIWZ - AKTUALNE

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wraz z aktualną wersją SIWZ dostępne w załączeniu.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 491096-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
3.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: ...
Termin składania ofert: 2013-12-09

 


 

Numer ogłoszenia: 496854 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 491096 - 2013 data 29.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przy pomocy przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli do godziny 09:00 kwota wadium wpłynie na konto Zamawiającego, a w pozostałych przypadkach przedłożenia oryginału potwierdzenia dokonanych czynności wymienionych w pkt. 8.1 lit. b-e do godziny 09:00 Zamawiającemu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

Obrzycko, dnia 9 grudnia 2013 roku

PZP.271.10.2013

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 

 1. Treść pytania:

W związku z ogłoszeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Obrzycko proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy będzie akceptowane złożenie wraz z załącznikiem nr 9 zamiast oświadczenia zastępczej instalacji o gotowości przyjęcia odpadów obowiązującej umowy z w/w instalacją?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje złożenie wraz z załącznikiem nr 9 umowy z w/w instalacją, przy czym umowa ta musi być zawarta na czas nieokreślony bądź określony - na cały okres realizacji zamówienia, tj. minimum do 31.12.2015 r.

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 20.12.2013 r.

PZP.271.2.2013

 

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzyckowybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO

 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty

Punktacja

 

netto

brutto

 

1.

"SANUS" Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki

680 822,16 zł

735 288,00 zł

100,00

 

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań

845 000,00 zł

912 600,00 zł

80,57

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

"SANUS" Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 491096-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
3.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: ...
Termin składania ofert: 2013-12-09


Obrzycko: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 6028 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 491096 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. II. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi normami. Pojemniki stanowić będą własność wykonawcy. III. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne; - baterie i akumulatory; - chemikalia; - opony. IV. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 2 400,0 Mg odpadów komunalnych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.33.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANUS Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 735288,00

 • Oferta z najniższą ceną: 735288,00 / Oferta z najwyższą ceną: 912600,00

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2058
Data wytworzenia: 29-11-2013, 09:32:52 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 29-11-2013, 09:34:46 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 09-12-2013, 12:13:54 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego