Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 11-03-2014
Data zakończenia przetargu: 19-03-2014


Obrzycko, dnia 11.03.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Obrzycko zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 19.03.2014 r. oferty na dostawę wraz z montażem elementów zabawowych na place zabaw z terenu gminy.

 1. Wykaz elementów zabawowych znajduje się w załączniku nr 1 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2014 r. w Urzędzie Gminy Obrzycko, pokój nr 3, wysłać za pośrednictwem poczty, kuriera albo na podany adres e-mail: gmina@obrzycko.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe - place zabaw”.
 3. Nie złożenie oferty w terminie lub złożenie oferty niekompletnej spowoduje unieważnienie zaproszenia.
 4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisania przez oferenta.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%
 6. Zamawiający po wpłynięciu ofert wyłoni Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za dostawę. Jeżeli cena za całość dostawy nie przekroczy kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy, zamawiający złoży pisemne zamówienie.
 7. Termin związania z ofertą - 30 dni.
 8. Przesłane oferty traktowane będą jako deklaracja gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                          /-/ Irena Rakowska


 

Obrzycko, dnia 13 marca 2014 roku

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem elementów zabawowych na place zabaw z terenu gminy.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Treść pytania:

Czy zamawiający może uściślić opis materiałowy w odniesieniu do: bujak - rower, zjeżdżalnia a mianowicie czy wypełnienia ww. mają być wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej powlekanej filmem melaminowym czy też tworzywa sztucznego HDPE?

Odpowiedź:

Zestaw zabawowy:

-         drewniany,

-         zjeżdżalnia plastikowa,

-         poręcze metalowe,

-         kotwy metalowe.

Huśtawka ważka:

-         konstrukcja, podstawy metalowe,

-         siedziska plastikowe,

-         uchwyty metalowe.

Huśtawka ważka na sprężynie:

-         siedziska plastikowe,

-         uchwyty metalowe,

-         sprężyna ze stali nierdzewnej.

Bujak - rower, bujak - huśtawka (sprężyna):

-         korpus drewniany impregnowany, sprężyna ze stali nierdzewnej.

 


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 16.04.2014 r.

PZP.271.2.2014

 
 
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Obrzycko zawiadamia, iż w przetargu „DOSTAWA WRAZZ MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACOW ZABAW
W SOŁECTWACH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO”
 
 
I. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 i 2 złożone przez Wykonawców:
 
 1. ATUT Tomasz Skiba
  ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
 1. PW. „APIS”
  ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław
 
UZASADNIENIE:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści szczegółowego opisu rzedmiotu zamówienia.
 
Zgodnie z dyspozycją w pkt 5 schematy urządzeń szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymiary zjeżdalni nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.
 
II. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
MAGIC GARDEN
Daniel Gacek
ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu.
 
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym
    Cena oferty brutto 24.915,60
    Liczba punktów w kryterium: 8,24
 
2. HYDRO-WIELOPOLSKA B. Przepióra PLACE ZABAW ul. Farbiarska 28, 62,050 Mosina
     Cena oferty brutto 21.328,20
      Liczba punktów w kryterium: 15,2
 
3. BUGLO Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k. ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin
    Cena oferty brutto 24.729,21
    Liczba punktów w kryterium: 8,24
 
4. FreeKids Maciej Cupiał Trzesowice 32, 55-106 Zawonia
    Cena oferty brutto 19.985,04
     Liczba punktów w kryterium: 1,25
 
5. Chantal s. c. Barbara Zatorska, Marcin Śniowski os. Grunwald 1A/4, 66-440 Skwierzyna
    Cena oferty brutto 29.507,70
    Liczba punktów w kryterium: 0,01
 
6. FIOR Sp. z o. o. ul. Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce
    Cena oferty brutto 29.581,32
    Liczba punktów w kryterium: 0,01
 
7. Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka ul. Chmurna 12A/2, 85-411 Bydgoszcz
    Cena oferty brutto 36.061,14
    Liczba punktów w kryterium: 0,01
 
8. MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość
    Cena oferty brutto 19.962,90
    Liczba punktów w kryterium: 100
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Obrzycko
 
                                                                                              Irena Rakowska
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. „MAGIC GARDEN” Daniel Gacek ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość
2. A/a
 


Wyświetleń strony: 3120
Data wytworzenia: 11-03-2014, 11:49:55 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 11-03-2014, 11:55:20 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 13-03-2014, 14:55:06 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego