Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 03-04-2014
Data zakończenia przetargu: 14-04-2014


Obrzycko: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko
Numer ogłoszenia: 112984 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Obrzycko. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, karuzela, zestawy wielofunkcyjne, wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, zestawy wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Zielonejgórze. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub fotografię oferowanego produktu wraz z kolorystyką i parametrami oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. 2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, misek ustępowych, półek łazienkowych, pogrzewaczy wody, mieszaczy wody, podajników na mydło, itp. 3) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szaf z półkami i szufladami, szafki tematyczne, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, 4) Doposażenie w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny do kuchni. Należy podać markę i typ oferowanych produktów z grupy RTV i AGD, sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych i innych elektronicznych. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (przed montażem zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w przedmiarze należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/ są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/ nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/ dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi , jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie realizacji umowy możliwa będzie zamiana produktu na inny..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1)polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, 2) zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3)wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, 4)zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 32.30.00.00-6, 45.11.12.91-4, 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 35.11.13.00-8, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.31.40.00-6, 39.71.11.61-7, 39.72.00.00-5, 39.71.51.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych, formie określonej zgodnie z art. 45 ust. 6; przy czym wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko, uznaje się za wniesione z chwilą uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale może być niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium. - przy pozostałych formach wnoszenia wadium oryginał złożony w sekretariacie , a kserokopia załączona do oferty. - wadium należy wnieść do dnia 14.04.2014 r. godz. 9:50

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wykazu robót, z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał - co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia placów zabaw o wartości co najmniej 80.000,00 zł. brutto każda. - co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu i dostawie wraz z ustawieniem i montażem mebli przedszkolnych o wartości co najmniej 80.000,00 zł. brutto każda. Powyższy wykaz musi być potwierdzony referencjami lub protokołami odbioru. Definicja budynku użyteczności publicznej określona została §3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 P.z.p. Ocena w/g formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw aktualną normą PN EN 1176-1:2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009; - certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane; - oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl lub zsgajmaly.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, Zespół Szkół w Gaju Małym, Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Gaju Małym, Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

 
Gaj Mały, dnia 10 kwietnia 2014 roku
PZP.2/2014
Wszyscy Wykonawcy
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”.
W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:
 1. Treść pytania:
Cz. 7.Zabepieczenie grzejników zabudową.
Czy podane wymiary :  900 x 80 x 20 cm. Są to wymiary grzejników ? Czy też takie wymiary powinna mieć obudowa?
Odpowiedź:
Są to wymiary obudowy.
 1. Treść pytania:
Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko
 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 (tj. m.in. polskich norm i aprobat technicznych), jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązanie równoważne opisanym. Użyty w cytowanym wyżej przypisie zwrot ,,równoważne’’ oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych technicznych rozwiązań poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach (wyrok KIO z dnia 25 marca 2010 2. Sygn. Akt 313/10).
 W związku z poniższymi wytycznymi Programu Radosna Szkoła zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. punkt „ 3.4. Wyposażenie placów zabaw w nawierzchnie takie jak:
• nawierzchnia bezpieczna (piankowa)
• nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna)”
 
prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni bezpiecznej składającej się z   trawy syntetycznej i podkładów piankowych amortyzująco-drenażowych jako rozwiązanie równoważne.
 
Nadmieniamy, że nawierzchnia ta posiada kolorystykę oraz wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa min. PZH, deklaracje, certyfikaty upadkowościowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wymagane min. w programie Radosna Szkoła.
 
Ponadto proponowana nawierzchnia wyróżnia się większą odpornością na uszkodzenia oraz mniejszymi nakładami finansowymi związanymi z konserwacją nawierzchni (wystarczy 1-2 razy w miesiącu przeczesać trawę za pomocą metalowych grabi z odpowiednim rozstawem pazurów wraz z dosypaniem piasku kwarcowego). Stwarza przyjemne wrażenie estetyczne. Doskonale komponuje się z otoczeniem.
 
Dodatkowe zalety w/w systemu to niskie ryzyko kontuzji, i duża elastyczność.
 
 Odpowiedź:
Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w I.2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym( GM 2) –wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem  pkt 1  dopuszcza rozwiązanie równoważne.

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 907  ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu pn:
 „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112984-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Obrzycko. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu:...
Termin składania ofert: 2014-04-14


Obrzycko: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko
Numer ogłoszenia: 188862 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112984 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Obrzycko. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, karuzela, zestawy wielofunkcyjne, wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu: piaskownice, huśtawki, zestawy wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Zielonejgórze. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub fotografię oferowanego produktu wraz z kolorystyką i parametrami oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. 2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, misek ustępowych, półek łazienkowych, pogrzewaczy wody, mieszaczy wody, podajników na mydło, itp. 3) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, szaf z półkami i szufladami, szafki tematyczne, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, 4) Doposażenie w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i gastronomiczny do kuchni. Należy podać markę i typ oferowanych produktów z grupy RTV i AGD, sprzętu komputerowego , urządzeń peryferyjnych i innych elektronicznych. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (przed montażem zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w przedmiarze należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/ są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/ nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/ dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi , jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie realizacji umowy możliwa będzie zamiana produktu na inny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 39.71.34.30-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 32.30.00.00-6, 45.11.12.91-4, 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 35.11.13.00-8, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.22.00.00-0, 39.31.40.00-6, 39.71.11.61-7, 39.72.00.00-5, 39.71.51.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 405000,30

 • Oferta z najniższą ceną: 405000,30 / Oferta z najwyższą ceną: 415000,00

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3597
Data wytworzenia: 03-04-2014, 11:05:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-04-2014, 11:30:19 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 10-04-2014, 13:31:00 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego